Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 grudnia 2016 roku.

write-593333_640

1. Dane osobowe:

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Andrzej G. Maślany

Nazwa i adres placówki:
Przedszkole samorządowe nr 175 w Krakowie, ul. Siewna 23C; 31-231 Kraków

Zajmowane stanowisko:
Nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
Pedagogika specjalna, specjalność: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna;
Pedagogika specjalna, specjalność Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną.
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Staż:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Opiekun stażu: mgr …
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia: 31.05.2017 r.
Przerwy w okresie odbywania stażu:
Data złożenia sprawozdania:

3. Cele stażu:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy;
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu
i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora;
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia
zawodowego;
6. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami;
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki;
b. poza placówką;
c. samokształcenie.
8. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole

Pobierz cały materiał

Opracowanie: Andrzej Maślany

Materiał nadesłany przez Czytelnika portalu Pedagogika Specjalna-portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz