Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 września 2016 roku.

coffee-983935_640
Nauczyciel stażysta:

Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.

Data zakończenia stażu: 31.05. 2014r.

Miejsce stażu:

Cel główny:

 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 • poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
 • poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
 • zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku,
 • podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • wspieranie aktywności twórczej dzieci,
 • pogłębienie współpracy z rodzicami.
PLAN SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 01 Marca 2013 r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.
 • 6.Ust.1 pkt.1
 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenia). Wrzesień 2013. Plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Określenie formy współpracy oraz ustalenie terminów hospitacji zajęć. Wrzesień 2013 oraz okres stażu. Współpraca z opiekunem stażu oraz potwierdzony przez dyrektora placówki plan rozwoju zawodowego.
3. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola  oraz obowiązującą dokumentacją. Analiza dokumentacji przedszkola:

·         Statut Przedszkola

·         Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej (plany miesięczne, dziennik zajęć, przepisy BHP, regulamin pracy, podstawa programowa MEN, protokoły z rad pedagogicznych, program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”).

Wrzesień 2013 oraz okres stażu. Zgromadzone dokumenty oraz zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
4. Uczestnictwo w pracach organu przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. – Współpraca z innymi nauczycielami.

– Udział w procesie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Okres stażu. Obecność na radach pedagogicznych oraz notatka własna
 • 6 ust. 1 pkt. 2,3

2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać
z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą,
w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;

 

 • 6 ust. 2 pkt. 2

2) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obecność na zajęciach
u opiekuna stażu i innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Okres stażu (raz w miesiącu). – Notatka własna

–  Konspekty zajęć.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki. Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza, rozmowa po obserwacji z dyrektorem lub opiekunem stażu. Okres stażu (raz w miesiącu). – Scenariusze zajęć

– Potwierdzenie obserwacji przez opiekuna stażu.

3. Konsultowanie przeprowadzanych lub obserwowanych zajęć. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków. Okres stażu. Notatka własna.
4. Tworzenie pomocy dydaktycznych. Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracy z dziećmi. Okres stażu. – Pomoce dydaktyczne

-Nagrania CD

– Ilustracje.

5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Przeprowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnych technik. Okres stażu. – Scenariusze zajęć.

– Zapisy w dzienniku.

 • 6 ust. 2 pkt. 3

3) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie  z sytuacją rodzinną dziecka i współpraca z rodzicami. -Współpraca z rodzicami,

informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka

– Obserwacja i analiza zachowań dzieci.

 

Okres stażu – Zapisy w dzienniku,

– Arkusze obserwacji.

2. Organizacja i udział w uroczystościach przedszkolnych oraz wycieczkach. – Aktywny udział w przygotowaniach imprez okolicznościowych,

– Udział w wycieczkach,

– Przygotowywanie dzieci do konkursów.

Okres stażu. Notatka własna.
3. Współpraca z innymi nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w przedszkolu. – Rozmowy

– Konsultacje.

Okres stażu. Notatka własna.
4. Obserwacja i analiza możliwości dziecka. – Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym

– Indywidualna praca z dzieckiem z trudnościami

– Arkusze obserwacji.

Okres stażu. -Notatka własna

– Karta osiągnięć dziecka czteroletniego.

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu. – Autoanaliza

-Autorefleksja

– Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Maj/ czerwiec 2014 r. – Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie: Małgorzata Kierat

 Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz