Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opublikowano: 17 września 2016 roku

coffee-983935_640
Nauczyciel stażysta:

Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.

Data zakończenia stażu: 31.05. 2014r.

Miejsce stażu:

Cel główny:

 • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 • poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
 • poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
 • zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku,
 • podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • wspieranie aktywności twórczej dzieci,
 • pogłębienie współpracy z rodzicami.
PLAN SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 01 Marca 2013 r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.
 • 6.Ust.1 pkt.1
 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

Lp.ZadaniaFormy realizacjiTerminDowody realizacji
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenia).Wrzesień 2013.Plan rozwoju zawodowego.
2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.Określenie formy współpracy oraz ustalenie terminów hospitacji zajęć.Wrzesień 2013 oraz okres stażu.Współpraca z opiekunem stażu oraz potwierdzony przez dyrektora placówki plan rozwoju zawodowego.
3.Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola  oraz obowiązującą dokumentacją.Analiza dokumentacji przedszkola:

·         Statut Przedszkola

·         Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej (plany miesięczne, dziennik zajęć, przepisy BHP, regulamin pracy, podstawa programowa MEN, protokoły z rad pedagogicznych, program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”).

Wrzesień 2013 oraz okres stażu.Zgromadzone dokumenty oraz zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
4.Uczestnictwo w pracach organu przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.– Współpraca z innymi nauczycielami.

– Udział w procesie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Okres stażu.Obecność na radach pedagogicznych oraz notatka własna
 • 6 ust. 1 pkt. 2,3

2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać
z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą,
w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;

 

 • 6 ust. 2 pkt. 2

2) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Lp.ZadaniaFormy realizacjiTerminDowody realizacji
1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.Obecność na zajęciach
u opiekuna stażu i innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Okres stażu (raz w miesiącu).– Notatka własna

–  Konspekty zajęć.

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki.Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza, rozmowa po obserwacji z dyrektorem lub opiekunem stażu.Okres stażu (raz w miesiącu).– Scenariusze zajęć

– Potwierdzenie obserwacji przez opiekuna stażu.

3.Konsultowanie przeprowadzanych lub obserwowanych zajęć.Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków.Okres stażu.Notatka własna.
4.Tworzenie pomocy dydaktycznych.Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracy z dziećmi.Okres stażu.– Pomoce dydaktyczne

-Nagrania CD

– Ilustracje.

5.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.Przeprowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnych technik.Okres stażu.– Scenariusze zajęć.

– Zapisy w dzienniku.

 • 6 ust. 2 pkt. 3

3) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Lp.Zadania Formy realizacjiTerminDowody realizacji
1.Zapoznanie  z sytuacją rodzinną dziecka i współpraca z rodzicami.-Współpraca z rodzicami,

informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka

– Obserwacja i analiza zachowań dzieci.

 

Okres stażu– Zapisy w dzienniku,

– Arkusze obserwacji.

2.Organizacja i udział w uroczystościach przedszkolnych oraz wycieczkach.– Aktywny udział w przygotowaniach imprez okolicznościowych,

– Udział w wycieczkach,

– Przygotowywanie dzieci do konkursów.

Okres stażu.Notatka własna.
3.Współpraca z innymi nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w przedszkolu.– Rozmowy

– Konsultacje.

Okres stażu.Notatka własna.
4.Obserwacja i analiza możliwości dziecka.– Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym

– Indywidualna praca z dzieckiem z trudnościami

– Arkusze obserwacji.

Okres stażu.-Notatka własna

– Karta osiągnięć dziecka czteroletniego.

5.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu.– Autoanaliza

-Autorefleksja

– Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Maj/ czerwiec 2014 r.– Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie: Małgorzata Kierat

 Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Inne artykuły z tej kategorii:

Dodaj komentarz