Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 maja 2016 roku.

mgr Magdalena Biegańska

 nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

 realizowany od 01.09.2013 r. do 31.05.2016 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodnego przez nauczycieli  

 • 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej  i podniesienie jakości pracy

 1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych
 2. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu prozdrowotnego
 3. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej
 4. Opracowanie i realizacja planu materiału nauczania
 5. Pedagogizacja rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych  i dydaktycznych
 6. Przygotowanie apeli szkolnych i imprez klasowych
 • Dzień Chłopaka
 • Andrzejki
 • Wigilia
 • Konkursy we współpracy z biblioteką (literackie, promujące zdrowy styl życia)
 • 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej (regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania na stronach MEN)
 2. Opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej (tworzenie kart pracy, pomocy dydaktycznych, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych na lekcjach i w czasie przygotowań do lekcji)
 3. Opracowanie w formie elektronicznej programów, planów, indywidualnych programów edukacyjnych i innych dokumentów (tworzenie i edycja wszelkich niezbędnych dokumentów, planu rozwoju zawodowego, wniosku, sprawozdania z przebiegu stażu za pomocą aplikacji biurowych typu Word)
 • 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (przedstawienie różnorodnych metod nauczania)
 2. Przygotowanie do hospitacji (hospitacja dyrektora na lekcji)
 3. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą z zakresu różnych dziedzin (przygotowanie i udostępnienie nauczycielom własnych opracowań, scenariuszy lekcji, udzielanie wskazówek i rad dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej)
 4. Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”
 • 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

 1. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny
 2. Pogłębienie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych poprzez współpracę z pedagogiem, innymi nauczycielami oraz udział w szkoleniach i kursach
 3. Organizowanie imprez związanych z promocją Ośrodka
 • Rajd Pieszy „Powitanie wiosny”
 • Piknik Integracyjny „Mamo, tato baw się z nami”
 • Wyjazdy tematyczne
 • 8 ust. 2 pkt. 4 c

 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań                      dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
 2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów – przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
 • 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania             w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

 1. Współpraca z sądem, kuratorami sądowymi, policją
 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, PCPR, psychologiem i pedagogiem szkolnym
 3. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela-wychowawcy (rozwiązywanie trudności wychowawczych, współpraca z rodzicami, spotkania integracyjne z godnie z Planem Wychowawczym SOSW – wizyty domowe, wywiady środowiskowe)
 • 8 ust. 2 pkt. 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 1. Promocja Ośrodka poprzez rozpowszechnianie oferty placówki w środowisku lokalnym
 2. Udział w konkursach organizowanych na terenie województwa
 3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnie do potrzeb szkoły (warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne)
 • 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,        w której nauczyciel jest zatrudniony

 1. Studium dwóch przypadków pedagogicznych (opracowanie szczegółowej analizy dwóch przypadków pedagogicznych)

Inne podjęte działania stanowiące integralną część planu rozwoju zawodowego

 1. Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole
 2. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
 3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz