Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 czerwca 2016 roku.

Imię i nazwisko nauczyciela:  Elżbieta Wika

Stanowisko: Pedagog Szkolny

Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany

Stopień awansu zawodowego, o który nauczyciel ubiega się: Nauczyciel dyplomowany

Okres trwania stażu: wrzesień 2015 roku – maj 2018 roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliPlanowane sposoby realizacji
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy (§ 8. 1. 1)

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły (§ 8. 1. 3)
Wdrożenie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8. 2. 1)
Uczestnictwo w formach doskonalenia prowadzonych w ramach WDN

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności:
- lektura książek z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii;
- lektura czasopism dla nauczycieli;
- korzystanie z portali i stron internetowych dotyczących oświaty, edukacji, psychologii, pedagogiki

Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

Autorefleksja i samoocena, w tym ewaluacja podejmowanych działań

Opracowanie i wdrożenie procedury udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Nowelizacja programu wychowawczego szkoły

Nowelizacja szkolnego programu profilaktyki

Nowelizacja statutu i WSO
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8. 2. 2)Tworzenie narzędzi do pracy wychowawczej i opiekuńczej, dokumentacji pracy własnej oraz korespondencji służbowej z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Utrzymywanie kontaktów z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów i instytucjami wspierającymi pracę pedagoga szkolnego z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Wykorzystywanie technologii informacyjnej w bezpośredniej pracy z uczniami (korzystanie z portali, stron internetowych, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8. 2. 3) Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli

Udostępnianie nauczycielom opracowanych przez siebie materiałów przydatnych w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli

Publikacja w internecie autorskich materiałów do pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8. 2. 4 a)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8. 2. 4 c)
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć o charakterze socjoterapeutycznym

Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla klasy 1d

Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze socjoterapeutycznym

Prowadzenie z uczniami indywidualnych zajęć o charakterze terapeutycznym

Realizacja z uczniami projektu edukacyjnego obejmującego treści zawarte w programie wychowawczym szkoły oraz szkolnym programie profilaktyki

Pedagogizacja rodziców (opiekunów prawnych) uczniów

Prowadzenie na stronie internetowej szkoły kącika dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) poświęconego zagadnieniom z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8. 2. 4 e) Praca w grupach roboczych powołanych w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych prowadzonych przez GOPS w Środzie Śląskiej w związku z procedurą „Niebieska Karta”

Praca w zespołach do spraw okresowej oceny funkcjonowania pieczy zastępczej prowadzonych przez PCPR w Środzie Śląskiej

Praca w zespołach do spraw okresowej oceny funkcjonowania dzieci umieszczonych w POWTS w Środzie Śląskiej
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły (§ 8. 2. 5)Analiza sytuacji wychowawczej w szkole, systematyczne rozpoznawanie pojawiających się problemów wychowawczych na poziomie: uczeń, klasa, społeczność szkolna

Podejmowanie interwencji, rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz