Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkoły specjalnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 października 2018 roku.

 

    KLASA

    IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

                                     

LP TREŚCI PROGRAMOWE
1 Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową:

·         zagadki – dobieranie odpowiedzi

·         rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w sylabach

·         rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach

·         różnicowanie głosek

·         analiza i synteza głoskowa wyrazów

·         synteza głosek ze słuchu

·         opowiadanie treści odpowiednio z użyciem jak największej ilości słów

·         podział ze słuchu wyrazów na sylaby

·         różnicowanie sylab podobnych

·         łączenie sylab w wyrazy

·         podkreślanie podanych liter ze słuchu w wyrazie

·         budowanie krótkich zdań z podanym wyrazem

·         łączenie sylab w wyrazy

·         loteryjki wyrazowe

·         pisanie ze słuchu samogłosek, spółgłosek, sylab

·         uzupełnianie wyrazów literami

·         różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu:

  • z inną głoska początkową ( bąk – pąk)
  • z inną głoską w wygłosie (lis – lin)
  • z inną głoską w śródgłosie(las – lis)

·         układanie wyrazów z ruchomego alfabetu

·         rozpoznawanie spółgłoski na początku i na końcu wyrazu wyrazu

·         budowanie ciągów wyrazowych

·         tworzenie wyrazów z pierwszych głosek

·         budowanie krótkich zdań z podanym wyrazem

·         dyktanda graficzne w oparciu o instrukcje słowną

2 Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową:

·         wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków

·         historyjki obrazkowe- uporządkowanie według kolejności zdarzeń

·         rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności

·         uzupełnianie brakujących samogłosek

·         wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie

·         identyfikowanie takich samych wyrazów jednosylabowych w szeregach wyrazów podobnych

·         wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów

·         wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych np. „las” w „oklaski”, „klaser”

·         domina wyrazowe – dobieranie na zasadzie identyczności

·         rozsypanki wyrazowe

·         uzupełnianie opuszczonych liter w zdaniu

·         gry typu memory

3 Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową:

·         wycinanki

·         wydzieranki

·         stemplowanie

·         malowanki

·         prowadzenie samochodziku po narysowanej drodze

·         rysowanie figur pomiędzy figurami

·         wodzenie palcem po wzorze

·         rysowanie „w powietrzu”określonego kształtu

·         rysunek na podany temat

·         zamalowanie dużych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku

·         kreskowanie w określonym kierunku

·         wypełnianie wnętrza figur

·         rozplanowanie przestrzeni przy rysowaniu

·         układanie pociętych obrazków, widokówek

·         łączenie punktów

·         nawlekanie koralików

·         składanie papieru

·         odwzorowanie graficzne szlaczków,

·         odwzorowanie figur

·         rozplanowanie przestrzeni przy pisaniu, rysowaniu

4 Ćwiczenia doskonalące orientacje przestrzenną:

·         poznawanie własnego ciała ( strona prawa, lewa)

·         rysowanie postaci człowieka

·         rysowanie pod dyktando

·         wskazywanie i nazywanie położenia przedmiotów względem siebie, porównywanie, grupowanie, wyodrębnianie i nazywanie przedmiotów

·         rysowanie oburącz

5 Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną oraz grafomotoryczną:

·         ćwiczenia sprawności ruchów palców rozluźniające napięcie mięśniowe

·         oburęczne malowanie

·         kreślenie liter w powietrzu, na tablicy, na dużych arkuszach

·         pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych

·         malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku

·         pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, literowych

·         rysowanie wzorów po śladzie kropkowanym lub kreskowym

·         rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów

·         zamalowanie kredkami małych przestrzeni

6 Ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania:

·         pisanie z pamięci wyrazów jednosylabowych

·         uzupełnianie wyrazów jednakowych brakującymi literami

·         pisanie wyrazów o różnej liczbie sylab

·         pisanie ze słuchu

·         pisanie z pamięci

·         uzupełnianie tekstu z lukami literowymi

·         podpisywanie ilustracji

·         budowanie zdań z rozsypanki wyrazowej lub sylabowej

·         rozwiązywanie krzyżówek

·         rozwiązywanie rebusów, łamigłówek

·         pisanie krótkich tekstów

·         układanie zdań z podanym wyrazem

·         uzupełnianie tekstu z lukami literowymi

·         uzupełnianie tekstu z lukami sylabowymi

·         pisanie tekstu z lukami wyrazowymi

·         pisanie charakterystyki

·         tworzenie opisu np. przedmiotu

·         układanie życzeń

·         ćwiczenia w stosowaniu reguł ortograficznych

·         dyktanda ortograficzne

·         części mowy, części zdania – ćwiczenia

7 Ćwiczenia doskonalące naukę czytania:

·         rozpoznawanie dwuznaków i zmiękczeń

·          odczytywania łatwych wyrazów

·         czytanie sylab i wyrazów wg „18 struktur sylabowych”

·         czytanie krótkich tekstów

·         czytanie głośne ze zrozumieniem

·         czytanie ciche ze zrozumieniem

·         czytanie z uwzględnieniem znaków przestankowych

8 Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie oraz wzbogacające słownik:

·         ćwiczenia wzbogacające słownik

·         ćwiczenia doskonalące wypowiedź pod względem poprawności gramatycznej

·         używanie poprawnych form czasownika

·         poprawne używanie liczebnika

·         ćwiczenia dotyczące analogii i różnic (np. określanie właściwości przedmiotów duży- mały, ciężki- lekki, gorący- zimny, twardy- miękki itp.)

·         ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zadań, czynności

·         ćwiczenia rozwijające rozumienie trudniejszych zadań i czynności

9 Ćwiczenia w zakresie operacji i rozumienia pojęć matematycznych:

·         utrwalanie w schemacie własnego ciała

·         utrwalanie stosunków przestrzennych przy pomocy przyimków

·         wyodrębnianie przedmiotów pod względem cech wielkościowych, jakościowych i ilościowych

·         utrwalanie znajomości w stosunkach czasowych : pory dnia, następstwa czasowe, nazwy miesięcy, pory roku, dni tygodnia

·         sortowanie elementów zbioru wg kształtujące uzupełnianie luk na rysunkach

·         utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych. różnicowania ich wg cech: duży – mały, cienki – gruby, krótki – długi

·         poznanie cyfr w zakresie ….

·         przeliczanie w zakresie ….

·         porównywanie zbiorów

·         rozumienie znaków matematycznych : „=”, „+”, „-”, „<”, „>”

·         dodawanie i odejmowanie dziesiątkami w zakresie

·         dodawanie i odejmowanie w zakresie ….

·         mnożenie i dzielenie w pamięci w zakresie …

·         mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym w zakresie …

·         odczytywanie pełnych godzin na zegarze

·         odczytywanie godzin na zegarze elektronicznym

·         odczytywanie godzin i minut na zegarze wskazówkowym

·         rysowanie i odmierzanie odcinków

·         rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

·         rysowanie i odmierzanie odcinków o podanym wymiarze

·         rozpoznawanie i utrwalanie pojęcia wartości monet i banknotów

 

Opracowanie: Irena Bylok

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz