Program współpracy z rodzicami w gimnazjum specjalnym „Razem Łatwiej”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2017 roku.

Program współpracy z rodzicami w gimnazjum specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym „Razem Łatwiej”

 CELE WSPÓŁPRACY

 1. Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania
  i sprawowania właściwej opieki nad młodzieżą gimnazjalną.
 2. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia
  i wychowania, dążenie do usprawnienia oddziaływań wychowawczych wobec uczniów.
 3. Uświadamianie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę.
 4. Uświadamianie rodzicom, że współdziałanie domu i szkoły podnosi efektywność działań wychowawczych.
 5. Wytworzenie i wzmocnienie pozytywnych więzi emocjonalnych między nauczycielami i rodzicami.

 

ZADANIA WSPÓŁPRACY

 1. Wzajemna wymiana informacji o uczniach:

– postępy ucznia w nauce,

– zachowanie w grupie,

– pasje i zainteresowania,

– problemy i trudności wychowawcze,

– problemy zdrowotne.

 1. Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym.
 2. Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych.
 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców.
 4. Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych.
 5. Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

 

FORMY WSPÓŁPRACY

 1. Zebrania ogólne.
 2. Zebrania klasowe.
 3. Konsultacje z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym lub dyrektorem szkoły.
 4. Wizyty domowe.
 5. Pedagogizacja rodziców.
 6. Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady).
 7. Kontakty telefoniczne, korespondencja.
 8. Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.
 9. Świadczenie pomocy na rzecz klasy i szkoły.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Zasada pozytywnej motywacji.
 2. Zasada partnerstwa i wzajemnego szacunku.
 3. Zasada wielostronnego przepływu informacji.
 4. Zasada jedności oddziaływań.
 5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Rodzice

 1. Wzrost poczucia własnej wartości wśród rodziców. Rodzice czują się potrzebni
  w szkole, ich działalność jest integralnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 2. Lepsze rozumienie potrzeb dziecka przez rodziców i nauczyciela, wynikające ze

współpracy obu stron- nieustannego kontaktu owocującego głębszym poznaniem ucznia.

 1. Pedagogizacja rodziców, przekazanie im pomocnej w procesie wychowania wiedzy

z dziedziny metodyki i pedagogiki.

 1. Zintegrowanie grupy rodziców, stworzenie zespołu wspólnymi siłami angażującego się w działalność placówki.
 2. Poprawa relacji między nauczycielem a rodzicami, pogłębienie i zwiększenie
 3. Częstotliwości kontaktów, wytworzenie przyjaznej atmosfery.

Uczeń

 1. Jest świadomy obustronnego zainteresowania nim, jego nauką, rozwojem
  i problemami,
 2. Ma możliwość bieżącego rozwiązywania trudności,
 3. Jest przekonany o trosce i odpowiedzialność za jego los, czuje się bezpiecznie.
 4. Wie ,że szkoła jest miejscem odkrywania pasjonujących, nowych doświadczeń.

 

MONITORING PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 1. Analiza dokumentacji.
 2. Ankietowanie rodziców.
 3. Obserwacja imprez.
 4. Zbieranie opinii rodziców.

 

EWALUACJA

 1. Ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem.
 2. Doskonalenie realizowanego programu.
 3. Ocena stopnia zaangażowania rodziców w realizację programu.
 4. Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy szkoły.
 5. Ocena efektów działania programu.

 

Autor: Edyta Czarnecka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz