Program zajęć reedukacji zawodowej wychowanków Zakładu Poprawczego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 maja 2019 roku.

„ZAWODOWCY”

Program zajęć reedukacji zawodowej wychowanków Zakładu Poprawczego w Laskowcu

Wstęp

W sytuacji rynku pracy w Polsce, reedukacja zawodowa powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Coraz częściej bowiem, będzie on zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje oraz poszukiwać pracy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na trwale wpisanymi w życiorys zawodowy każdego człowieka. Stąd też ważnym elementem modernizacji systemu edukacji, w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się wyposażenie wychowanków w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka.

Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu edukacji zawodowej, który zapewni wychowankom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. Ponadto tworzony system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Wreszcie powinien stworzyć możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. Tym wyzwaniom próbuje sprostać program „Zawodowcy”.

Program „Zawodowcy” stwarza wychowankom Zakładu Poprawczego w Laskowcu realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej – poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.

1. Nazwa programu: „Zawodowcy”

2. Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

3. Adresaci programu: nieletni przebywający w Zakładzie Poprawczym w Laskowcu

4. Liczba uczestników objętych programem: 6

5. Formy adresowane do wychowanków:

 • zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej
 • zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową
 • zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania
 • zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list motywacyjny
 • zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
 • wyjazd poza placówkę – Urząd Pracy

6. Cel główny programu:

 • wyposażenie młodzieży w wiadomości i umiejętności umożliwiające racjonalne i trafne podejmowanie decyzji zawodowych

7. Cele szczegółowe programu:

 • poznanie siebie, samo diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych
 • kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy
 • kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem
 • określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości
 • uświadomienie uczestnikom programu o konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy
 • wyrobienie w wychowankach pozytywnych postaw wobec pracy
 • pokazanie nauki jako drogi do sukcesu zawodowego
 • dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji

 8. Metody pracy:

 • praca z grupą: rozmowy, warsztaty, działania praktyczne, wyjazdy poza placówkę

9. Zakładane efekty programu – wychowankowie:

 • znają siebie, swoje mocne strony, cechy psychiczne (osobowość)
 • zdobędą informacje o różnych zawodach
 • będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy
 • poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami
 • zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu
 • poznają rynek pracy
 • potrafią prezentować siebie jako wykonawcy określonego zawodu
 • potrafią zaprezentować swoje umiejętności
 • rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych czynności

10. Monitoring i ewaluacja

Ewaluacja programu „Zawodowcy” jest niezbędna, aby działania z zakresu reedukacji zawodowej były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami wychowanków Zakładu Poprawczego w Laskowcu. W tym celu potrzebne będzie:

 • obserwacja własna zajęć grupowych
 • wspólne podsumowanie wyników pracy, wyciąganie wniosków
 • przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych

Pobierz cały program

 

Program zajęć reedukacji zawodowej opracował: Radosław Bielak – Czytelnik Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz