Przykładowe zasady wspomagania ucznia z niepełnosprawnością w okresie zdalnego nauczania

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 kwietnia 2020 roku.

Zasady wspomagania ucznia z niepełnosprawnością w okresie zdalnego nauczania w ZPO w Koprzywnicy

  1. Utrzymywanie kontaktu z uczniem wspomaganym, jego rodzicami i wychowawcą prowadzącym poprzez e-dziennik Vulcan, rozmowy telefoniczne i komunikator Messenger (w miarę potrzeb).
  2. Wspieranie rodzica w motywowaniu ucznia do regularnej pracy (jak wyżej).
  3. Analiza zadań i aktywności zleconych przez wychowawcę prowadzącego pod kątem potrzeb i możliwości ucznia. Dostosowywanie przekazywanych materiałów, poleceń i wskazówek do realizacji podstawy programowej w oparciu o zalecenia wynikające z IPET.
  4. Codzienna pomoc i współpraca z wychowawcą w wyszukiwaniu i tworzeniu od podstaw pomocy do zajęć na odległość, zgodnie z bieżącą tematyką.
  5. Dostosowanie form pracy rewalidacyjnej do specyfiki kształcenia na odległość, do możliwości i potrzeb ucznia oraz do warunków organizacyjnych.
  6. Wzbogacanie warsztatu pracy: samokształcenie, analizowanie literatury specjalistycznej (notatki na zespoły samokształceniowe), pisanie programów i scenariuszy (Terapia Ręki, Trening Umiejętności Społecznych), wykonywanie pomocy do rewalidacji i elementów dekoracji do szkoły na czas po odwieszeniu zajęć w placówkach.

Informacje uzupełniające:

  • Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w realizacji podstawy programowej razem z kolegami na równych prawach i przy równych obowiązkach. Zadania zlecone przez wychowawcę prowadzącego może wykonywać o dogodnej dla siebie i rodziców porze dnia, z uwzględnieniem wyznaczonego przez wychowawcę terminu.
  • Zadania będą dostosowane do możliwości ucznia, by mógł do nich podchodzić samodzielnie lub z niewielkim wsparciem rodziców (nie odbiegającym od rutynowej pomocy przy odrabianiu lekcji w czasach edukacyjnej i zdrowotnej stabilizacji).

Zasady wspomagania ucznia opracowała: Aneta Skolak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz