Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 czerwca 2016 roku.

Warszawa 06/2014 r

Przedszkole 308

„Krasnala Hałabały”

Al.Reymonta 8 a

mgr Monika Grabińska

nauczyciel kontraktowy

Opiekun stażu

  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01 września 2012r.

Okres trwania stażu jest dla czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania placówki oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólno przedszkolnych.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań, które wykonałam w trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

 

OBSZAR DYDAKTYCZNY ROZWOJU ZAWODOWEGO

Realizacja zadań wynikających z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004 r

  • 7 ust.2 pkt.1:

Na początku roku szkolnego  2012r nawiązałam współpracę z przydzielonym opiekunem stażu, Panią mgr Anna Czarnecką, która udzieliła mi wskazówek na temat przebiegu stażu oraz sporządzenia planu rozwoju zawodowego. Zawarłyśmy ze sobą kontrakt dotyczący zasad współpracy, a następnie po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów dotyczących procedury awansu zawodowego, napisałam plan rozwoju, który został zatwierdzony przez Dyrektor Przedszkola.

Obserwowałam i na bieżąco analizowałam wraz z opiekunem stażu prowadzone przez nią zajęcia oraz innych nauczycieli .Pozwoliło mi to korzystać z pomysłów bardziej doświadczonych koleżanek, wzbogacić własny warsztat pracy oraz doskonalić umiejętność ewaluacji pracy własnej i innych osób. Prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu oraz dyrekcję przedszkola.

Omawiałam z opiekunem stażu scenariusze i przebieg zajęć, wyjaśniałam celowość zastosowanych podczas zajęć działań, metod i form pracy oraz stopień realizacji założonych celów. Dzięki analizowaniu zajęć wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.

Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w  zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:

Szkolenie na temat Ewaluacji wewnętrznej

Szkolenie na temat zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Warsztaty metodyczne „Programy w edukacji przedszkolnej”

Zajęcie otwarte „Z Comeniusem po Europie”

Warsztaty „Słuchanie muzyki w szkole-zabawy z rekwizytem”

Szkolenie- metoda Knillów

Szkolenie dotyczące zdrowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym

Konferencja „Spełniamy marzenia dzieci”

Rada szkoleniowa „Programy wspierające rozwój kompetencji społecznych”

Rada szkoleniowa  „Baśnioterapia i muzykoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”

Szkolenie „Warszawska ENERGIA”-od poznania do EKO-działania.

Podejmowałam działania mające na celu wzbogacenie warsztatu i metod pracy.

Aby podwyższyć swoje kompetencje zawodowe ukończyłam  podyplomowe studia logopedyczne  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadziłam z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe we wszystkich grupach wiekowych. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego.

 

OBSZAR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY ROZWOJU ZAWODOWEGO

Realizacja zadań wynikająca z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004 r.

  • 7, ust.2, pkt 2;

Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami wychowanków. Prowadziłam zebrania z rodzicami na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców.

Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Angażowałam się w rozwiązywanie problemów wychowawczych w grupie.

We wrześniu 2013 r wspólnie z koleżankami zorganizowałyśmy konkurs rodzinny „Kukiełka warzywna”.

W październiku 2013 r byłam współorganizatorem akcji charytatywnej – zbiórka na rzecz Schroniska dla zwierząt w Józefowie.

W kwietniu 2014 r byłam współorganizatorem wewnątrzprzedszkolnego rodzinnego konkursu „Ozdoby wielkanocne”.

W maju 2014 r przeprowadziłam zajęcia terapeutyczne w grupie dzieci 4 -letnich „Zobaczyć ciszę”.

Organizowałam uroczystości przedszkolne-grupowe w których uczestniczyli zaproszeni goście: Rodzice, Dziadkowie np. „Pasowanie na przedszkolaka”, „Dzień Babci i Dziadka”, Zakończenie Roku Szkolnego.

Uczestniczyłam w organizacji: pikników rodzinnych Mama, Tata i Ja, jesiennych Dzień pieczonego ziemniaka.

 

OBSZAR ORGANIZACYJNY ROZWOJU ZAWODOWEGO

Realizacja zadań wynikająca z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004 r.

  • 7, ust.2, pkt 5;

 W czasie trwania swojego stażu zapoznałam się szczegółowo z dokumentacją przedszkola. Poznawałam i poszerzałam swoją wiedzę w zakresie przepisów prawa oświatowego. Analizowałam akty prawne oraz ich zastosowanie w praktyce oświatowej.

Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego:

  • Ustawa o systemie oświaty
  • Kartą nauczyciela
  • Statutem przedszkola Nr 308 „Krasnala Hałabały”
  • Rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego
  • Nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
  • Regulaminem wycieczek i spacerów
  • Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu.

Wiedza ta umożliwiła mi na realizowanie wszystkich wytycznych zawartych w tej dokumentacji i prawidłowe wywiązywanie się z moich obowiązków jako nauczyciela.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację w formie dzienników zajęć, dziennika zajęć logopedycznych.
Służę swoją wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu koleżankom rozpoczynającym staż na nauczyciela kontraktowego .Podejmowałam działania mające na celu wzbogacenie warsztatu i metod pracy.

Analiza mojej pracy jako nauczyciela kontraktowego oraz samoocena pozwoliły mi na poznanie swoich słabych jak i mocnych stron, wiem nad czym powinnam popracować w następnych latach stażu, jakie sfery powinnam ulepszyć, aby przynosiły korzyści zarówno mnie jak i moim wychowankom. Naczelną metodą we wszystkich formach pracy z dziećmi było organizowanie wielostronnego działania poprzez samodzielne doświadczenie, zadania stawiane do wykonania, ćwiczenia utrwalające, pobudzające dziecko do powtarzania wcześniej zdobytych umiejętności. Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami tak, aby podnieść jakość mojej pracy oraz przyczynić się do podniesienia poziomu jakości pracy przedszkola.

 

Opracowanie: Monika Grabińska

Opracowanie to zostało nadesłane przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed