Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 czerwca 2016 roku.

Okres trwania stażu:

 • od 1 września 2013r. do 31 maja 2016r.

w tym:

 • od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej nr 88
 • od 1 września 2014r. do 31 maja 2016r. w Szkole Podstawowej nr 155

Wstęp

1. Imię i nazwisko: Anna Milewska

2. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 21

3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

4. Posiadane kwalifikacje:

 • Nauki o Rodzinie, studia magisterskie, Akademia Krakowska, dyplom z wyróżnieniem (2007r.)
 • Edukacja Zintegrowana z elementami logopedii, studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny (2010r.)

5. Obecny opiekun stażu: mgr Bożena Karamara

6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.

7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2013r.

8. Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2016r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09. 2013r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy, z czego rok stażu odbyłam w Szkole Podstawowej nr 88 w Krakowie, a rok i 9 miesięcy w Szkole Podstawowej nr 155. Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Szkole Podstawowej nr 155. Staż odbyty w poprzednim miejscu pracy podsumowałam sprawozdaniem za tamten okres czasu, tj.1.09.2013r. – 30.06.2014r. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który po zmianach został zatwierdzony do kontynuacji we wrześniu 2015r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp.

Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.

Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach matematycznych, recytatorskich czy plastyczno – technicznych. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa
w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.

Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologami, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Bożeną Karamarą, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

 • 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności  i dokonywania zmian w tych działaniach.

 1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
 • Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
 • Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w kursach : „ Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne na zakończenie” i „Czy znasz prawo oświatowe?” zorganizowanych przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur.
 • Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami po zmianie miejsca pracy, we wrześniu 2014r. przygotowałam wniosek o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Wykonałam też Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego, który został złożony dnia 20.09.2015r.

Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

 1. Współpracowałam z opiekunem stażu.
 • We wrześniu 2014r. nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
 • Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, kolejny plan rozwoju zawodowego, a także aneks do tego planu.
 • Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy.
 • Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
 • Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Efekty realizacji:  Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz  wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Bożeną Karamarą zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.

 1. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli.
 • Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, sporadycznie przez innych nauczycieli i wychowawców. Wyciągałam wnioski z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i wychowawców wzbogaciła mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.

 1. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
 • Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Plan rozwoju zawodowego zakładał, że obserwowanie zajęć przez opiekuna stażu będzie odbywać się raz na dwa tygodnie, jednakże w praktyce było to trudne do zrealizowania. Wraz z opiekunem stażu omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu  przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające. Nauczyłam się przygotowywać konspekty według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracała uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.

 1. Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
 • Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.

Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.

 1. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
 • Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej m.in: Cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków” ( ukończony w roku szkolnym 2014/2015):
  • „Coaching w pracy z zespołem nauczycielskim” ( wykład z panelem dyskusyjnym i konsultacje indywidualne)
  • „Działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci zagrożonych uzależnieniem – profilaktyka agresji i przemocy w szkole” ( wykład z panelem dyskusyjnym i konsultacje grupowe)
  • „Nowa formuła sprawdzianu po klasie 6 (wykład)
  • „Nowa formuła sprawdzianu po klasie 6, a nauczanie uczniów klas I –III ( wykład, warsztat i konsultacje grupowe)

A także:

 • „Działania wspierające rozwój dziecka młodszego rozpoczynającego nowy etap edukacyjny”
 • „Indywidualizacja w szkole”

Uczestniczyłam także w szkoleniach zespołu nauczania wczesnoszkolnego:

 • „Obsługa tablicy multimedialnej”
 • „Ocenianie kształtujące”
 • „e – Świadectwa”

A także w szkoleniach w ramach „ Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli I etapu edukacyjnego” (III – XII 2015r.):

 • Szkolenia eksperckie:
 • „Praca z uczniem stwarzającym problemy wychowawcze”
 • „Jak pracować z rodzicami uczniów”
 • Cztery spotkania metodyczne z koordynatorem sieci.
 • Zaangażowanie w działania sieci:
 • zamieszczanie w sieci informacji, komentowanie ich
 • opracowanie projektu w ramach pracy sieci
 • prezentacje dorobku nauczycielskiego i dzielenie się nim z innymi uczestnikami sieci

Uczestniczyłam również w szkoleniach indywidualnych nt.: „Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne na zakończenie”, „ Czy znasz prawo oświatowe?”, „Kurs kierowników wycieczek”. Szkolenia te i kurs były zorganizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Zaplanowane uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym „Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym” nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ kurs nie rozpoczął się w przewidywanym na X/XI 2015 r. terminie z powodu zbyt małej liczby chętnych osób.

Przeprowadziłam zajęcia otwarte – warsztatowe dla rodziców nt. „Nowa piramida zdrowego żywienia” w zamian zajęć koleżeńskich, a także warsztaty wielkanocne z rodzicami.

Efekty realizacji: Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji  pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.

 1. Konsultowałam się z koordynatorem sieci. Uczestniczyłam w czterech spotkaniach metodycznych.

Efekty realizacji: Konsultacje z koordynatorem sieci poszerzyły moją wiedzę na temat różnorodnym metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki zastosowaniu tych metod moje zajęcia były ciekawsze dla uczniów, bardziej emocjonujące, co wiązało się z lepszym przyswajaniem wiedzy przez dzieci.

 1. Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
 • Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
 • Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
 • Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty itp.
 • Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania
 • Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej) niż do semestralnych testów i sprawdzianów. Na bieżąco prowadziłam ocenianie opisowe, które umożliwia przekazanie uczniowi i jego rodzicom pełniejszej i bardziej precyzyjnej informacji na temat sposobu oraz efektów pracy, postępów i trudności ucznia. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji, sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców którzy mówili, że dzieci wiedzą czego mają się uczyć oraz wiedzą za co dokładnie dostają daną ocenę.  Po szkoleniu z oceniania kształtującego wprowadziłam zalecane propozycje. Uważam, że była to bardzo dobra decyzja.

 1. Dokumentowałam realizację planu rozwoju .

Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – VI 2014r. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – V 2016r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2016r.

Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowego sprawozdania i ostatecznego – drugiego sprawozdania.

 • 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
 • Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
 • Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
 • Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
 • Przeprowadziłam cykl godzin wychowawczych w ramach edukacji społecznej nt. indywidualności każdego dziecka, ADHD, inteligencji wielorakich, kontroli emocji, akceptacji, agresji, bezpieczeństwa. Lekcja taka odbywała się minimum raz w miesiącu. Była ona przygotowana z wykorzystaniem środków multimedialnych.
 • Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( zalecenia wprowadzałam na bieżąco), oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, miałam raz w tygodniu godzinny dyżur dla rodziców. Przeprowadzałam także  rozmowy telefoniczne których inicjatorką byłam ja bądź rodzice.
 • Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.

Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się niemal 100% frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

 1. Na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne.
 • Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Od roku szkolnego 2014/2015 porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym sposobem treść zadań domowych, bieżące informacje. Obecnie oprócz drogi mailowej mam do dyspozycji dziennik elektroniczny Librus Synergia. Dzięki niemu kontakt ten jest jeszcze łatwiejszy. Przez cały okres stażu porozumiewałam się z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie.
 • Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Byliśmy w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zajęciach pt.: „Gry planszowe jako alternatywa dla Mine Craft”. Wielokrotnie jeździliśmy do teatru, kina i na różne wycieczki.

Efekty realizacji: Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami moich uczniów. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu.

 1. Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego.
 • W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez klasowych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
 • Klasowy Dzień Chłopaka (dwukrotnie)
 • Mikołajki (dwukrotnie)
 • Wielkanocne warsztaty plastyczne (warsztaty dla dzieci i rodziców)
 • Wigilię wraz z rodzicami (dwukrotnie)
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Klasowy Dzień Kobiet (dwukrotnie)
 • Zachęciłam rodziców do wzięcia udziału w szkolnych akcjach m.in. : „Mamo, tato nie pal proszę!”, „Dzień Kota”, „Dzień wody – Pomoc dla Afryki” , „Gwiazdka dla zwierzaka” i klasowych: „Piramida zdrowego żywienia”, „Śniadanie daje moc!” (sześciokrotnie)
 • Zapraszałam rodziców na uroczystości szkolne m.in.:
 • Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
 • Zakończenie Roku Szkolnego wraz z występem z okazji Dnia Rodziny
 • Zabawa Andrzejkowa
 • Zabawa Wiosenna
 • Zabawa z okazji Dnia Kota
 • Bajkowy Dzień Dziecka
 • Współpracowałam z biblioteką szkolną oraz z Arteteką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W Artetece odbyły się warsztaty pt.: „Gry planszowe jako alternatywa dla Mine Craft” . Cykl warsztatów nie odbył się z powodu zakazu wyjść – smog krakowski. W zamian warsztatów robiłam dzieciom ciekawe godziny wychowawcze (j.w.) Z biblioteką szkolną współpracowałam w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków, rozliczania się z nich oraz zamawiania lektur. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy pierwszej i drugiej.
 • Prowadziłam współpracę z policją, strażą miejską. Zgłaszałam klasę na zajęcia z policją, strażą miejską. Przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami.
 • Utrzymywałam współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • Zorganizowałam zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt z krakowskiego schroniska pt.: „Gwiazdka dla zwierzaka”, a także ją dostarczyłam.
 • Współpracowałam z pedagogiem szkolnym. W trakcie pierwszej i drugiej klasy przeprowadzałam zainicjowane przez niego wybory klasowe na tzw. „Ucznia z klasą”. Jedno dziecko w miesiącu jest wybierane przez klasę i jego imię i nazwisko widnieje na tablicy przy wyjściu ze szkoły. „Uczeń z klasą” to wyróżnienie o bardzo wielkim znaczeniu dla dzieci. Moi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych wyborach, a jeszcze bardziej cieszyli się kiedy większość uczniów na nich głosowała.
 • Współpracowałam ze szkolnym logopedą, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, a także psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, który opiekuje się szkołą.
 • Współpracowałam z nauczycielami prowadzącymi koło taneczne wzbogacając garderobę tego koła, poprzez pozyskanie wykonawców strojów dla dzieci działających pół charytatywnie.

Efekty realizacji: Działania, które podjęłam w ramach  prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły.
Na pomoc rodzin uczniów mogłam liczyć podczas kilkukrotnej organizacji akcji pt.: ”Śniadanie daje moc!”, gdy mamy  czujnym okiem obserwowały zachowania dzieci podczas zajęć technicznych na których dzieci robiły m.in. kanapki, sałatki warzywne i owocowe. Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wyjazdów na basen i wycieczek szkolnych w których rodzice i dziadkowie chętnie i licznie uczestniczą.
Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami  popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk  korzystania z kultury. Współpracując z OPS pozyskiwałam informacje na temat uczniów i ich rodzin, co dawało mi głębsze spojrzenie na sytuację moich wychowanków. Dzięki zorganizowaniu zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt uczniowie uczyli się zachowań altruistycznych.

 1. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
 • Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam następujące wycieczki:
 • Zorganizowałam wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do „Western Park Trzebinia”
 • Zorganizowałam wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do „Wiosek Świata” w Krakowie.
 • Zorganizowałam wycieczkę do Kina Kijów na spektakl teatralny pt.: „Największy Skarb Świata”.
 • Współorganizowałam wycieczkę do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
 • zwiedzanie i warsztaty pt.: ”Papier czerpany”.
 • Zorganizowałam wyjazd do Arteteki Biblioteki Miejskiej w Krakowie na warsztaty pt.: „ Gry planszowe jako alternatywa dla Mine Craft”.
 • Organizowałam lub współorganizowałam wyjazdy do kina i teatru.
 • Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości klasowe i szkolne:
 • Przygotowałam uczniów klasy I F do ślubowania i pasowania na ucznia. Zorganizowałam uszycie strojów dla dzieci z okazji ślubowania, a także strojów potrzebnych na występy taneczne. Pomagałam w dekoracji sceny.
 • Przygotowałam dzieci do występów recytatorskich  i wokalnych  na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • Przygotowałam z uczniami plakaty m.in. z okazji „Dnia Wody”
 • Promowałam zdrowe odżywianie się i ekologię.
  Przeprowadziłam zajęcia otwarte nt. : ”Zdrowego odżywiania”. Dzieci wraz z rodzicami wykonywały w grupach „Nową Piramidę Zdrowego Żywienia”
 • Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klas I- III w ramach programu edukacyjnego „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”
 • Organizowałam kilkukrotną akcję : ”Śniadanie Daje Moc!” podczas której uczniowie poszerzali swoją wiedzę o cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania oraz samodzielnie przygotowali swoje drugie śniadanie.
 • Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.
 • Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.
 • Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, plastikowych butelek, nakrętek i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym. Dzięki ciągłej zbiórce baterii moja klasa była dwa razy w kinie, tzw. „Kino za baterie” – program edukacyjny. Część baterii przekazaliśmy innej klasie, aby też mogła pójść do kina.
  Przygotowywałam prezentacje  multimedialne i prowadziłam zajęć o tematyce prozdrowotnej „Mój organizm to nie śmietnik”
 • Opracowałam i przeprowadziłam zajęcia na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach

Efekty realizacji:  Dzięki podjętym przeze mnie działaniom klasa zintegrowała się, dzieci zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie. Zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzieci z dumą wyjmują z plecaków wodę do picia i chwalą się, że nie piją już napojów gazowanych. Często również rodzice sygnalizują mi, że dzieci rzadziej chcą aby kupować im chipsy lub napoje gazowane. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Przynosili do szkoły produkty spożywcze dla najuboższych z Dzielnicy Czyżyny, karmę dla zwierząt, baterie, plastikowe nakrętki, plastikowe butelki, makulaturę. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, zwierzęcia, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.

 1. Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów.
 • Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu edukacji polonistycznej, jak i matematycznej w ramach art. 42 KN, prowadziłam także raz w tygodniu dla całej klasy zajęcia pt.: ”Gry i zabawy”.
 • Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
 • Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym oraz  z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
 • Biorąc pod uwagę aspiracje rodziców i możliwości dzieci zwiększyłam zakres wymagań o regularne dyktanda z regułami ortograficznymi, notatki z licznych lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych i opowiadania. Wprowadziłam także dodatkowe ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne.
 • Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny : „Kangur”
 • Międzyszkolny Konkurs Matematyczny : „Mat – Fanek”
 • Szkolny Konkurs wiedzy o św. Królowej Jadwidze połączony z konkursem plastycznym
 • Liczne konkursy plastyczno –techniczne np.: „ Konkurs plastyczny z okazji Dnia Kota”, „Bezpieczeństwo”, „ Cudaki – Dziwaki” (z warzyw i owoców), „Moja Babcia, mój Dziadek”, Konkurs recytatorski „Tuwimki – Brzechwałki”, konkurs pt.: „Talenciki”
 • Promowałam czytelnictwo. Współpracując z biblioteką szkolną promowałam czytelnictwo wśród dzieci. Miały one do przeczytania w miesiącu jedną, bądź dwie obowiązkowe lektury. Ponadto dołączyłam z klasą do tzw. „Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego” w ramach którego dzieci czytały książki, lub ich fragmenty, oglądaliśmy filmik od autora, dyskutowaliśmy nt. treści dodatkowej lektury i  czasami ilustrowaliśmy ją. Treści były bardzo pouczające i wzruszające, wg. mnie przyczyniły się do szybszego rozwoju społeczno –emocjonalnego moich uczniów. Dodatkowo dzieci czytały książki wybrane przez siebie. Każdą przeczytaną lekturę obowiązkową, bądź dodatkową dzieci opisywały w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie do lektur.
 • Podczas trwania stażu czytałam dzieciom także fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.

Efekty realizacji:  Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Częsta współpraca i kontakt z panią bibliotekarką sprawił, że dzieci dobrze znają panią i chętnie chodzą do szkolnej biblioteki. Korzystają także z bibliotek lokalnych.
Natomiast konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował licznymi nagrodami. Moje dwie uczennice osiągnęły bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych. Jedna z nich otrzymała jedyną wśród sześciu klas drugich ocenę bardzo dobrą z konkursu pt.: ”Kangur matematyczny”. Druga z nich dostała się do finału konkursu międzyszkolnego pt.: ”Mat – Fanek”. Zwiększenie wymagań stawianych dzieciom przyspieszyło ich rozwój intelektualny, a także społeczny. Częsty udział uczniów w imprezach w których m.in.  recytowali wiersze, prezentowali swój talent, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości, oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi. Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów.
Ponadto potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy pierwszej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Umiem przeanalizować wyniki testów , wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach.  Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Potrafię napisać opinię o uczniu, która daje pełny obraz funkcjonowania dziecka w szkole.
Rozwijałam także  pasję i wiedzę moich uczniów przez kontakt z ciekawymi ludźmi. Moja klasa brała udział w cyklu ciekawych zajęć nt. magnetyzmu, dźwięku i światła. Zajęcia te były prowadzone przez pasjonatów z uczelni wyższych. Bajki dzieciom czytała pisarka Hanna Bieluszko. Dzieci uczestniczyły w edukacyjnym spotkaniu z pszczelarzem na terenie szkoły. Miały także możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat kosmosu. Uczestniczyły bowiem w zajęciach w przenośnym planetarium, które odbyły się na terenie szkoły. Uczestniczyły także w zajęciach pt.: ”Bezpiecznie z prądem”. Wiedzę dzieci poszerzyły także spotkania z policjantką i strażnikami miejskimi.
Cykliczne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją. Uatrakcyjniało to udział uczniom w zajęciach a także dało możliwość potrzymania chociaż przez chwilę ramki z miodem wyjętej z ula czy podróż w kosmos.

 • 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

 1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
  i informacyjnej.
 • Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego „ Librus Synergia”. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
 • Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
 • Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, różne deklaracje na zebrania z rodzicami.
 • Prowadziłam zajęcia komputerowe. Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerach, pracę w parach, pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
 • Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, propozycje zmian w statucie szkoły itp.
 • Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Brałam udział w samodoskonaleniu nauczycieli tzw. ”sieć”. Na portalu facebook dołączyłam do grup: „Nauczyciele wczesnoszkolni”, „Plastyka dla dzieci i nie tylko”.
 • Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
 • Przygotowałam prezentację multimedialną m.in. na temat „Mój organizm to nie śmietnik”, a także „Zalety i zagrożenia życia we współczesnych czasach”.
 • Przesyłam rodzicom informacje dotyczące szkoły także drogą e-mailową, czasami smsową.
 • Wzięłam udział w premierowych, bądź późniejszych e-konferencjach zorganizowanych przez MAC:
 • Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? 17.12.2015r.
 • Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej 14.01.2016r
 • Wywiadówka inaczej – jak przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami 7.04.2016r.
 • Wpływ rozwodu na psychikę i edukację dziecka 21.04.2016r.
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa MAC 12.05.2016r.
 • Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej 24.05.2016r.
 • Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 • Na bieżąco prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych – Librus Synergia, oraz tradycyjny zajęć dodatkowych.
 • Wypisywałam świadectwa („e-Świadectwa” w „Librus Synergia”), wypełniałam arkusze ocen uczniów.

Efekty realizacji: W tym roku szkolnym opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Librus Synergia”. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą  prowadzenia  dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, także wypisywania w ten sposób świadectw uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą  prowadzenia  dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami   oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach nie tracąc czasu na dojazdy.

 1. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego, aneks do planu rozwoju zawodowego  i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

Efekty realizacji: Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.

 1. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
 • Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
 • Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl, 45min.pl, www.ucze.pl, www.bip.krakow.plwww.mcdn.pl, www.ore.edu.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.Efekty realizacji:  Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 

 1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
 • Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. 

 1. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
 • Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
  Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą:

  1. Książki:
   • „Jak zachować porządek w klasie” Hans-Peter Nolting
   • „Rozwijanie zdolności uczenia się” Ewa Filipiak
   • „Nowoczesne nauczanie” Geoff Petty
   • „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” Marzena Żylińska
   • „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa
   • „Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman
   • „Złe wychowanie” Alice Miller
   • „Siła nawyku” Charles Duhigg
   • Redakcja naukowa Andrzej E. Sękowski- „Psychologia zdolności”.
   • Denis Lawrence- „Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie”.
   • Teresa Zubrzycka- Maciąg, Danuta Wosik- Kawala- „Wychowanie w szkole – Wskazówki dla nauczycieli”
   • Edward de Bono- „Dziecko w szkole kreatywnego myślenia”.
   • Adele Faber i Elaine Mazlish- “Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.
   • Janet Beats Sarah Munday- „Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane”
   • Wiesława Limont- „Uczeń zdolny- jak go rozpoznać i jak z nim pracować”
   • Mariola Jąder- „Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”
   • Irena Dzierzgowska- „Jak uczyć metodami aktywnymi”
  2. Czasopisma:
 • Prenumerata czasopisma psychologicznego :”Charaktery”, „Coaching”, „Coaching extra”
 • Trendy internetowe czasopismo edukacyjne
 • Psychologia w szkole wyd. Charaktery sp. z o.o.
 • Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej.

Efekty realizacji:  Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

 1. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 • Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
 • Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
 • Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków.
  Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów, było oglądanie filmów animowanych na tablicy multimedialnej, a także zabawy ruchowe. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
 • Regularnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Efekty realizacji: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.

 • 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 

 1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
 • Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
 • Uczestniczyłam w indywidualnych kursach: „ Awans zawodowy – porady praktyczne na zakończenie” i „Czy znasz prawo oświatowe?”
 • Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
 • Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
 • Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
 • Statutu szkoły wraz z WSO
 • Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
 • Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca  z  Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.

 1. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
 • Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
 • Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
 • Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
 • Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem Statutu Szkoły w ramach obrad zespołu opracowującego zmiany w Statucie Szkoły.
 • Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
 • Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
 • Dwukrotnie byłam oddelegowana, aby być członkiem komisji podczas sprawdzianu szóstoklasisty.

Efekty realizacji: Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.
Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych  pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

Autor: mgr Anna Milewska
Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz