Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.

Z dniem xxx. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx

W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 • 6 ust.2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Moim pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu realizacji tego zadania było zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w xxx, we wrześniu 20??r. przeanalizowałam statut szkoły, Program Wychowawczy i Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zapoznałam się z planami pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 20??/20?? oraz poznałam regulaminy obowiązujące w szkole. Dzięki poznaniu tej dokumentacji lepiej zrozumiałam przepisy normujące funkcjonowanie szkoły. Poprzez udział w zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.

Poznałam przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Dzięki temu uświadomiłam sobie istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w placówce. Przepisów BHP przestrzegałam podczas codziennej pracy.

Na początku roku szkolnego zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej. Założyłam dokumentację obowiązującą w klasie integracyjnej (dziennik zajęć, konspekty zajęć socjoterapeutycznych, Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne moich uczniów).

We wrześniu 20??r. przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, w szczególności zapoznałam się z treścią następujących dokumentów:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007 roku

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r., Nr 260, poz. 2593);

– Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami); Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli.

Dodatkowo korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS, jak również ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, m.in. takie jak: eedux.pl, literka.pl, szkolnictwo.pl, awans.net, interklasa.pl, 45minut.pl, eduskrypt.pl, pedagogika-specjalna.edu.pl

Dzięki temu poznałam procedurę awansu zawodowego nauczycieli, jak również zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji.

Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Opiekunem stażu został mgr xxxx, z którym zawarłam kontrakt. Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.

W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.

 • 6 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe.

W trakcie roku szkolnego 20??/20?? uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:

 • „Ocenianie kształtujące w świetle wymagań nowej podstawy programowej”;
 • „Zespoły problemowo-zadaniowe w szkole”.

Z własnej inicjatywy uczestniczyłam również w szkoleniach zewnętrznych:

 • „Gry i zabawy nie tylko na lekcje wychowawcze”;
 • „Szachy w edukacji jako gra wspierająca rozwój uczniów”;
 • „Klasa mieszana zawsze zaczytana”;
 • „Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa budowania relacji z rodzicami”.

Podczas odbywania stażu studiowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną

i społeczną. Na początku swojej pracy pogłębiałam swoją wiedzę szczególnie pod kątem pedagogiki specjalnej oraz socjoterapii. Nieustannie starałam się zweryfikować moją wiedzę na temat uczniów z trudnościami w nauce korzystając z fachowej literatury. Szczególnie cenne były dla mnie następujące pozycje literatury przedmiotu:

– „Pedagogika upośledzonych umysłowo”, J. Wyczesany;

– „Świetlicowe zajęcia tom I i II. Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki”, praca zbiorowa pod red. B. Bleja- Sosna;

– „Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim”,

 1. Bruno – Nowakowa, I. Polkowska;

Wymienione pozycje pomogły planowanie pracy oraz prezentowały ciekawe pomysły na zajęcia, które wykorzystywałam podczas zastępstw. Ułatwiało mi to realizację zadań zawartych w opracowanym przeze mnie rocznym planie pracy oraz stanowiło inspirację dla własnych pomysłów. Niezwykle cenna była dla mnie lektura książki Mazlish Elaine, Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

W codziennej pracy korzystałam również z wielu propozycji zabaw dla dzieci, zebranych w pozycjach, takich autorów jak:

R. Portmann, „Gry i zabawy przeciwko agresji”;

– B. Fuchs, „Gry i zabawy na dobry klimat”;

J. Griesbeck, „Zabawy dla grup”;

– C. Vopel, „Zabawy, które łączą”.

Owe Książki dostarczały mi pomysłów, dzięki którym każdą wolną chwilę można było zmienić w wesołą zabawę, a zarazem sposobność do nauki. Różne zabawy z uczniami znakomicie wypełniały wolne chwile, zapobiegały nudzie, urozmaicały czas i pozwalały rozładować napięcie.

Zgłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i motorycznego wychowanków. Organizowałam różnorodne formy zajęć: zajęcia tematyczne, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, o charakterze socjoterapeutycznym, o charakterze gier, zabaw ruchowych i konkursów.

Organizowałam gry, zabawy i konkursy dla grupy socjoterapeutycznej oraz dla innych chętnych uczniów. Dzieci były zaangażowane podczas takich zajęć i bardzo je lubiły.

Pomagałam w przeprowadzeniu następujących konkursów oraz imprez:

– dyskoteki andrzejkowej;

– konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną;

– dyskoteki z okazji walentynek.

Opiekowałam się uczniami podczas wyjść na:

– cykl zajęć z okazji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki;

-prelekcję w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego;

– zajęcia w Domu Unii Europejskiej we Wrocławiu;

– stadion we Wrocławiu podczas realizacji projektu „Pociąg do Euro”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich wychowanków systematycznie pracowałam z dziećmi słabszymi w nauce oraz pomagałam dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Starałam się zachęcać ich do systematyczności w nauce i do samodzielnego uczenia się. Bardzo często wykorzystywałam podczas zajęć tematycznych opracowywanie przeze mnie mapy myśli, które stanowiły ciekawą pomoc dydaktyczną. Służyły one nie tylko doskonaleniu technik szkolnych, ale również bardzo urozmaicały zajęcia. Dużo radości dawały uczniom gry i zabawy umysłowe, takie jak zagadki, rebusy, krzyżówki, wykreślanki, rozsypanki sylabowe, itp.

Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania konspektów zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, opracowania całej mojej dokumentacji.

 • 6 ust.2 pkt.3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest indywidualizacja w pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach. W tym celu podczas zebrań z rodzicami odbywałam rozmowy z rodzicami i wychowawcami na temat środowiska uczniów. Ważne były dla mnie wnioski wynikające z obserwacji działań i zachowań podczas różnych form aktywności dziecka. Realizowałam zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Starałam się także poznać środowisko rodzinne moich wychowanków poprzez stałe kontakty oraz rozmowy telefoniczne i indywidualne z rodzicami.

Dostarczałam rodzicom wiedzy na temat pracy z dziećmi na lekcjach. Służyłam pomocą i radą w sytuacjach problemowych. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury przedmiotu, zachęcałam rodziców do konsultacji z innymi osobami wspierającymi rozwój dzieci w szkole i poza nią.

Poprzez ciągły kontakt z uczniami i ich rodzicami poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich wychowanków. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam ich potrzeby, troski oraz zainteresowania. Organizowałam szereg zajęć integracyjnych, dzięki którym miałam sposobność jeszcze lepiej poznać moich wychowanków. Rozwijałam w nich to, czym się interesują i w czym świetnie się czują. Ponadto zachęcałam uczniów do nowych zajęć, do podejmowania aktywności i wyjścia poza wyuczony repertuar zachowań, co przyniosło efekty.

Konsultowałam bieżące trudności z rodzicami, wychowawcą dziecka oraz w razie potrzeby z pedagogami oraz psychologiem szkolnym. Stale współpracowałam z pielęgniarką szkolną. Cennych wskazówek dotyczących pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dostarczali mi także inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.

 • 6 ust.2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Brałam udział w lekcjach otwartych organizowanych i prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego. Zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli obserwowałam z wykorzystaniem opracowanych przeze mnie arkuszy obserwacji. Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi. Poprzez obserwacje i rozmowy z opiekunem stażu wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć. Wdrożyłam również w swój warsztat pracy niektóre metody, które zaobserwowałam..

Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Wszystkie zajęcia były omówione i przeanalizowane. Wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy zajęć uwzględniałam w planowaniu swojej pracy. Dzięki temu podniosłam jej jakość.

Podsumowanie.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, że jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego pedagoga. Starałam się, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju uczniów i zadowolenia ich rodziców, a także sprostały wymaganiom i potrzebom szkoły. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z uczniami, zrozumieć ich, wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację uczniów. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.

Wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować. Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.  Myślę również o większej aktywności w życiu szkoły, w którą mogłabym się zaangażować.

Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego wychowanka należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać każdego z moich wychowanków, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji.

Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Jestem im bardzo wdzięczna. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami, ponieważ jedynie wspólne działania mogą przynieść oczekiwane efekty.

Autor: Ilona Rudzińska

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed