Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 czerwca 2019 roku.

 Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

„W szkole, miłe towarzystwo, ruch i zabawa to podstawa a w sieci bezpieczeństwo dzieci”

 

Autorzy innowacji: Monika Napiórkowska, Marek Dyrda

Rodzaj innowacji: Innowacja dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnych

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach

Termin realizacji: rok szkolny 2018/2019

Zakres innowacji: klasy I-VIII SP 16 w Żorach oraz klasy gimnazjalne

Podsumowanie

W roku szkolnym 2018/2019 była realizowana innowacja pedagogiczna, metodyczno-organizacyjna „W szkole, miłe towarzystwo, ruch i zabawa to podstawa a w sieci bezpieczeństwo dzieci”.

Innowacją zostały objęte dzieci z klas I-VIII oraz klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 16 w Żorach.

Główne założenia:

 • wykorzystanie szkolnej kawiarenki, jako miejsca, w którym uczniowie mogą się spotkać podczas przerw międzylekcyjnych, pobyć razem, porozmawiać, nawiązać nowe znajomości, bez używania urządzeń multimedialnych
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez ruch i zabawę – wykorzystanie korytarzowych gier planszowych
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania podczas zajęć z robotyki
 • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych i bezpiecznego zachowania w sieci – podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Cele innowacji:

 • podniesienie jakości pracy szkoły i poprawa bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych
 • rozwijanie prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych
 • uświadomienie uczniom skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu – Internetu, telefonów komórkowych
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, poprzez ruch i zabawę
 • wytwarzanie  pozytywnych więzi między dziećmi
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu

Realizacja innowacji odbywała się między innymi w ramach dodatkowych zajęć z robotyki. Program innowacji  pedagogicznej przewidywał jedną godzinę zajęć tygodniowo.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach robotyki, brały w nich aktywny udział, frekwencja była bardzo wysoka. Wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu. Zadaniem prowadzonych zajęć było również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego. Dzieci rozwijały kreatywne, logiczne i abstrakcyjne myślenie, wyobraźnię, doskonaliły pamięć, koncentrację. Sprawnie posługiwały się urządzeniami multimedialnymi. Samodzielnie i w grupach tworzyły projekty w aplikacji ScratchJunior na tabletach i Scratch na komputerach stacjonarnych. Wykonywały też ćwiczenia online ze stron studio.code.org i santatracker.google.com.

Zajęcia obejmowały swoim zakresem również budowanie i programowanie robotów Makeblock mBot v1.1 oraz tworzenie animacji z wykorzystaniem robotów w środowisku Scratch. Pracując w grupach dzieci rozwijały swoje kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za nią. Ważną umiejętnością była też sztuka prezentacji swoich pomysłów przed całą grupą. Własne projekty uczniowie zapisywali w folderach. Na kolejnych zajęciach mieli możliwość otworzyć je i zmodyfikować.

Wyniki ankiety dla uczestników zajęć robotyki:

1. W zajęciach uczestniczyłem/łam:

 • z własnej inicjatywy 75 %
 • z inicjatywy własnej i nauczyciela 15 %
 • za namową kolegi/koleżanki  10 %
 • z inicjatywy rodziców 0 %

2. Na zajęcia przychodziłem/łam:

 • chętnie 87,5 %
 • nie zawsze chętnie 12,5 %
 • niechętnie 0 %

3. Zajęcia były:

 • ciekawe 81,75 %
 • nie zawsze ciekawe 18,75 %
 • mało ciekawe 0 %

4. Zadania do wykonania podczas zajęć najczęściej były:

 • łatwe 81,25 %
 • trudne 18,75 %

5. Wykonywałem/łam je:

 • samodzielnie 75 %
 • czasem z pomocą innych 25 %
 • często z pomocą innych 0 %

6. Po zajęciach z robotyki potrafię:

 • stworzyć grę w aplikacji ScratchJunior 100 %
 • zbudować i zaprogramować robota Makeblock mBot v1.1 33 %
 • animować obiekty w programie Scratch z wykorzystaniem robotów 75 %
 • współpracować z innymi dziećmi podczas wykonywania zadań 93,75 %
 • zaprezentować swoją pracę przed grupą 100 %

7. Czy chciałbyś uczęszczać na zajęcia z robotyki w przyszłym roku szkolnym?

 • Tak 98 %
 • Nie 0 %
 • Nie wiem 2 %

Na podstawie przeprowadzonej wśród uczestników ankiety można stwierdzić, że zajęcia były dla nich atrakcyjne, ciekawe i łatwe. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Dobrze opanowały zakładane w celach umiejętności. Większość chciałaby w przyszłym roku kontynuować przygodę z programowaniem.

W październiku nasza szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania (EU CodeWeek), inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe. W ramach tygodnia kodowania uczniowie naszej szkoły zaznaczyli swoją obecność na mapie europejskich inicjatyw i aktywnie dołączyli do grona tysięcy koderów z całej Europy. Kodowaliśmy i poznawaliśmy elementy języka Scratch. Uczniowie nauczyli się go wykorzystywać jako edytora teksu, grafiki oraz narzędzia do tworzenia prezentacji i sterowania obiektem po ekranie. Pozwoliło to na wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na zajęciach komputerowych.

W ramach realizacji innowacji uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach technologicznych dla osób zainteresowanych tematyką programowania, kodowania i robotyki zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach. Warsztaty były okazją do poznania nowych technologii i obejmowały spotkanie z m-Botami, programowaniem zdarzeń za pomocą środowiska Scratch, aktywne ćwiczenia na Magicznym dywanie firmy Funtronic, oraz wzięliśmy udział w kreatywnej zabawie z wykorzystaniem długopisów 3D.

Aby poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci przyłączyliśmy się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, w ramach którego propagowaliśmy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Pod hasłem „Działajmy razem!” zachęcaliśmy rodziców, nauczycieli i wychowawców do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Zaznajamialiśmy z  problematyką bezpieczeństwa w sieci oraz promowaliśmy pozytywne zachowania podczas korzystania z Internetu. Na koniec obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci rozwiązując przygotowany przez nas Wielki Test Wiedzy o Bezpiecznym Internecie.

Przystąpiliśmy również do projektu „Młodzi cyfrowi”, którego celem było między innymi:

 • dowiedzieć się w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
 • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
 • jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
 • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

Wstępne wyniki z całości prowadzonych badań będą znane pod koniec października, a całościowy raport będzie gotowy w lutym 2020 roku.

Kolejnym celem działań innowacyjnych była poprawa bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych. Założenie to miało zostać zrealizowane poprzez stworzenie szkolnej kawiarenki jako miejsca, w którym uczniowie mogą się spotkać podczas przerw międzylekcyjnych, pobyć razem, porozmawiać, nawiązać nowe znajomości, bez używania urządzeń multimedialnych.

Z rozmów przeprowadzanych z uczniami oraz nauczycielami można wywnioskować że:

 • uczniowie wolą przebywać podczas przerwy w tej części szkoły gdzie znajduje się kawiarenka, ponieważ można tam wygodnie usiąść i w spokoju porozmawiać z kolegami i koleżankami
 • nauczyciele uważają, że pomimo liczniejszej grupy uczniów znajdujących się każdorazowo na terenie kawiarenki lepiej dyżuruje się w tym miejscu, ponieważ w mniejszym stopniu występują tam incydenty takie jak bójki, przepychanki, bieganie.

Kolejnym krokiem w realizacji innowacji pedagogicznej było stworzenie przez autorów innowacji – pana Marka Dyrdy i pani Moniki Napiórkowskiej – na parterze oraz pierwszym piętrze gier korytarzowych. Autorzy innowacji własnoręcznie wykonali: 2  Twistery, Chińczyka, 2 Gry w klasy i grę w odbicie lustrzane.

Gry korytarzowe pozwalają pożytecznie zagospodarować szkolne korytarze, a co za tym idzie, umożliwiają zabawy podczas przerw lekcyjnych. Uatrakcyjnienie przerw znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Innymi zaletami korzystania przez dzieci z gier korytarzowych są:

 • wzrost koncentracji
 • aktywizacja uczniów podczas przerwy
 • integracja poprzez wspólną zabawę
 • rozwijanie myślenia problemowego
 • zmniejszenie napięcia
 • nauka radzenia sobie z porażką
 • przyswajanie reguł, przestrzeganie zasad.

Wyniki ankiety dla uczniów klas I-III użytkowników gier korytarzowych.

1. Z gier korytarzowych korzystałem/łam:

 • tylko raz 2 %
 • kilka razy  47 %
 • systematycznie  51 %
 • nigdy 0%

2. Czy uważasz, że gry są przydatne na korytarzach?

 • Tak 74 %
 • Nie 11 %
 • Nie wiem 15 %

3. Jeśli uważasz, że gry są przydatne, to dlaczego? (pytanie otwarte)

 • Dzięki tym grom można lepiej spędzić czas
 • Są przydatne bo bez nich byłoby nudno
 • Można poskakać na korytarzu
 • Można w coś pograć z koleżanką/kolegą
 • W szkole jest kolorowo

4. Z których gier korzystałeś/łaś najczęściej

 • Gra w klasy /Chłopek  47 %
 • Twister 35 %
 • Chińczyk 4 %
 • „Odbicie lustrzane” 14 %

Na podstawie przeprowadzonej ankiety można stwierdzić, że dzieci korzystają z gier korytarzowych. Oceniają je jako przydatne w szkole i atrakcyjne. Uczniowie mogą teraz aktywnie i ciekawie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych. Dodatkowo rozwijają sprawność fizyczną, uczą się współpracy i zdrowych zasad rywalizacji.

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że innowacja zdecydowanie poprawia jakość pracy szkoły. Dzięki takim programom, szkoła postrzegana jest jako miejsce przyjazne dziecku, gdyż proponuje wzbogaconą ofertę edukacyjną. Ponadto stwarza dobre warunki ku temu, aby nastąpiła poprawa bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych oraz uczy zasad zachowania w sytuacjach cyberprzemocy. Wszystko to wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców.

 

Autorzy: Monika Napiórkowska i Marek Dyrda – Czytelnicy Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz