Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 18 kwietnia 2017 roku.

 

Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

 

  

AWANS

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO

 

 

Nauczyciel kontraktowy

mgr ……………….

 

Waganowice, dnia 02.06.2015 r.

 

Składam serdeczne podziękowania

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w  Waganowicach mgr …………………………,

Opiekunowi stażu mgr ………………………..

za życzliwą pomoc i cenne

wskazówki podczas realizowania stażu

oraz  Gronu Pedagogicznemu za współpracę

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 

 Imię i nazwisko: mgr ……………………

 

Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji  w Zespole Szkół w Waganowicach

Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs EEG-BIOFEEDBACK

Status zawodowy: nauczyciel kontraktowy

Czas trwania stażu: 01.09.2012 r. – 31.05.2015 r.

Opiekun stażu: mgr ………….

 

Waganowice, dnia 02.06.2015 r.

„Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci.”

Maria Grzegorzewska

 

Autorką tych słów jest twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – profesor Maria Grzegorzewska. Uważając Jej słowa za swój drogowskaz, przez cały okres stażu starałam się rozwijać umiejętności zawodowe oraz własną osobowość, by jak najlepiej przygotować się do pracy z dziećmi – zwłaszcza z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracę w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach rozpoczęłam w 2007 r. w charakterze nauczyciela wspomagającego w klasie drugiej szkoły podstawowej. Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r.

1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Moim opiekunem została Pani mgr ……………, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki.

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami. Skonsultowałam go wraz z moim opiekunem, a następnie został on zatwierdzony przez Panią Dyrektor szkoły. Realizację planu ukończyłam 31 maja 2015 r.

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania korekt w tych działaniach

 1. Podejmując starania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
 • Karta Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Utworzyłam na własny użytek biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej). Aktualizowałam wiedzę na temat awansu zawodowego śledząc portale internetowe, m.in. www.oswiata.abc.com.pl, www.awans-zawodowy.org, www.portaloswiatowy.pl. Korzystałam ze wskazówek tam zamieszczonych przy tworzeniu projektu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, prezentacji dorobku zawodowego.

Pod koniec okresu odbywania stażu uczestniczyłam w kursie „Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne na zakończenie”, który pozwolił mi na usystematyzowanie i uaktualnienie posiadanej wiedzy.

We wrześniu 2012 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i sporządziłam projekt planu rozwoju zawodowego.

 1. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr ………………………… Wspólnie ustalone zostały zasady współpracy, które zawarto w sporządzonym kontrakcie.

Obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna i innych nauczycieli, zwracając szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obserwowałam także warsztaty twórcze w ramach programu „Diament. Twórczo odkrywam świat”.

Prowadziłam zajęcia w obecności Pani Dyrektor oraz opiekuna stażu. Każda obserwacja kończyła się wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzanych zajęć. Pozwoliło mi to wyciągać wnioski do dalszej pracy.

Na bieżąco konsultowałam się i prowadziłam indywidualne rozmowy z opiekunem stażu, w czasie których rozwiązywane były aktualne problemy. Opiekun stażu służył mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy. Ponadto współorganizowałam z opiekunem stażu wycieczki, uroczystości szkolne oraz konkursy.

 1. Na początku stażu dokonałam ewaluacji własnych działań, określiłam swoje mocne i słabe strony. Pozwoliło mi to na równomierne zaplanowanie prac i uzupełnienie braków.
 1. Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy pedagoga specjalnego oraz metody pracy pedagogicznej. Zbudowałam bazę materiałów dydaktycznych, gromadziłam literaturę fachową, płyty CD, stworzyłam bazę łączy do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi. Tworzyłam własne materiały i pomoce dydaktyczne, m.in. do rozwijania percepcji słuchowej, wzrokowej, do nauki czytania, do nabywania umiejętności matematycznych. Stworzyłam także pomoce do pracy Metodą Krakowską prof. Jagody Cieszyńskiej. Opracowywałam karty pracy oraz karty badania umiejętności do bieżącej diagnozy uczniów.

Moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poszerzały liczne pozycje książkowe. Na szczególną uwagę zasługują:

 • Maurer „Dźwięki mowy – program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych”
 • Skorek (red) „Terapia pedagogiczna”
 • Bala „Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu”
 • Zakrzewska „I ty będziesz dobrze pisać”
 • Kaja „Zarys terapii dziecka”
 • Flis „Praca w klasie integracyjnej”
 • Liebertz „Praktyczny poradnik nauczania integracyjnego”
 • Szmidt „Trening kreatywności”
 • Erkert „Dzieci potrzebują ciszy. Zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i zimę”.

Wymienione pozycje książkowe przyczyniły się do wzbogacenia mojej wiedzy na temat pracy z dziećmi, zwłaszcza z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawierają one wiele wskazówek i praktycznych ćwiczeń, które wykorzystuję podczas pracy z dziećmi.

Stosowałam w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania oraz rozwijałam aktywność twórczą uczniów. Przygotowując się do pracy, pogłębiałam wiedzę z zakresu pedagogiki twórczości. Rozwijanie twórczego potencjału uczniów uznałam za ważne w realiach współczesnego świata, które wymagają od nas twórczego podejścia do rozwiązywania problemów, otwartości i elastyczności w pracy zawodowej i życiu społecznym. Psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy twierdzą, że przygotowanie ludzi do twórczej aktywności powinno się zaczynać jak najwcześniej, już na początku edukacji szkolnej.

Moje działania w opisanym wyżej obszarze przybierały następujące formy:

 • prowadzenie zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Słomniki”; wcześniej opracowałam program tych zajęć
 • prowadzenie zajęć świetlicowych w ramach projektu przyrodniczego „Klub Czterech Żywiołów”
 • organizacja konkursu twórczego dla klas I-III „Ekologiczna rzeźba” z opakowań kartonowych
 • koordynowanie szkolnego etapu ogólnopolskiego twórczego konkursu „Eko zakręcona zabawka – Zdobywamy kosmos” Fundacji Nauka i Kultura
 • organizacja międzyszkolnego plastycznego konkursu twórczego dla klas I-III „Niezwykłe zwierzaki – Figuraki” oraz dla klas IV-VI „Moja podróż w kosmos”
 • prowadzenie zajęć rozwijających aktywność twórczą podczas zajęć świetlicowych.
 1. Doskonaliłam umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przekazując im swoje scenariusze, pomysły na pomoce dydaktyczne i materiały ze szkoleń. Wymieniałam się doświadczeniami z innymi biorąc udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Uczestniczyłam w pracy zespołowej ze szkolnymi specjalistami – psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz innymi nauczycielami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, edukacyjnych, psychologicznych.
 1. Przygotowywałam i prowadziłam dokumentację szkolną, głównie nauczyciela wspomagającego i nauczyciela rewalidacji:
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • plany działań wspierających
 • dostosowania wymagań edukacyjnych
 • karty obserwacji
 • karty badania umiejętności
 • arkusze diagnozy
 • zeszyty korespondencji z rodzicami.

Przygotowywałam opinie o uczniach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznych. Prowadziłam dzienniki zajęć rewalidacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych.

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 1. Punktem wyjścia w pracy z uczniem jest jego poznanie, a co za tym idzie, jego środowiska. Dobra współpraca szkoły i domu rodzinnego ma bardzo duży wpływ na podniesienie jakości i efektywności nauczania i wychowania.

Będąc nauczycielem wspomagającym w klasie pierwszej, na początku roku szkolnego przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, a także wywiad dotyczący dziecka rozpoczynającego naukę w klasie integracyjnej, którego kwestionariusz sama opracowałam. W ciągu roku szkolnego utrzymywałam stały kontakt z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję w dzienniczku ucznia, także spotkania indywidualne. Cyklicznie uczestniczyłam aktywnie w zebraniach z rodzicami. Dzięki temu poznawałam potrzeby uczniów, sytuacje rodzinne podopiecznych, nurtujące ich problemy. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystywałam w procesie nauczania i wychowania.  Środowisko rodzinne uczniów poznawałam także w czasie rozmów z psychologiem i pedagogiem, a także z innymi nauczycielami.

 1. Bardzo istotnym elementem pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest ich diagnoza oraz ewaluacja podejmowanych działań. Przygotowywałam się do pracy z konkretnymi uczniami zapoznając się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz analizując wszelką dostępną dokumentację dotyczącą uczniów. Opracowałam kartę diagnozy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, wg której diagnozowałam uczniów uczęszczających na zajęcia z rewalidacji indywidualnej. W czasie roku szkolnego dokonywałam bieżącej diagnozy umiejętności uczniów, prowadziłam karty obserwacji. Tworzyłam dla każdego ucznia portfolio, dokumentując jego osobisty dorobek. Dokonywałam okresowej i końcoworocznej diagnozy umiejętności, redagowałam wskazówki dla rodziców do dalszej pracy z dzieckiem. Uczestniczyłam w pracach szkolnego zespołu opracowującego narzędzie do wielospecjalistycznej diagnozy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynowałam prace zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prace nad opracowywaniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, planów działań wspierających, dokonywałam ich ewaluacji. Opracowywałam programy rewalidacji indywidualnej uczniów.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią zróżnicowaną grupę. W codziennej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej dobierałam i stosowałam odpowiednie metody oraz formy pracy stosownie do ich możliwości i potrzeb.

Wspomagałam rozwój dzieci stosując m.in. takie metody i techniki jak:

 • Metoda Krakowska prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda 18 Struktur Wyrazowych
 • Metoda Anny Smoleńskiej
 • Metoda Dennisona
 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig, D. Horne
 • techniki relaksacyjne (m.in. wg Jacobsona, Schultza)
 • elementy biblioterpii (bajki i opowiadania relaksacyjne, terapeutyczne, psychoedukacyjne)
 • elementy muzykoterapii poprzez słuchanie różnych rodzajów muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe, relaksacja przy muzyce, interpretacje plastyczne muzyki, improwizacje instrumentalne, ruchowe
 • elementy arteterapii
 • elementy pedagogiki zabawy
 • technologie komputerowe.

Podczas zajęć rewalidacyjnych podejmowałam działania służące dziecku niepełnosprawnemu  w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego  poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem doskonaliłam funkcje niezaburzone oraz usprawniałam te, w których występują dysfunkcje. W zależności od potrzeb ucznia, usprawniałam, stymulowałam: umiejętności komunikacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, koncentrację uwagi, pamięć. Kształtowałam podstawowe techniki szkolne: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne. Rozwijałam kompetencje społeczne uczniów wspomagając ich samodzielność społeczną oraz umiejętności przydatne w życiu codziennym.

Mając na celu budowanie poczucia wartości oraz rozwijanie zainteresowań uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, motywowałam i przygotowałam ich do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach.

Były to m.in.:

 • konkurs na ilustrację do wybranego wiersza J. Tuwima
 • konkurs plastyczny „Moja Polska Niepodległa”
 • konkurs ze znajomości baśni J.H. Andersena
 • konkurs ze znajomości wierszy J. Brzechwy
 • konkurs na pocztówkę do Jana Pawła II
 • konkurs „Motywy roślinne w twórczości S. Wyspiańskiego”
 • liczne konkursy o tematyce bożonarodzeniowej i wielkanocnej
 • konkurs plastyczny „Witrażyk o tematyce zimowej”
 • konkurs ekologiczny „Eko torba”
 • konkurs plastyczny „Logopedyczne Ekozwierzaki”.

Przygotowywałam także uczniów do występów w szklonych uroczystościach i akademiach, m.in. podczas uroczystości Ślubowania klasy I, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Towarzyszyłam uczniom i motywowałam ich do walki w Mityngu Olimpiad Specjalnych.

 1. W swojej pracy uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Jestem założycielem i animatorem Grupy Wsparcia dla Rodziców Uczniów Objętych Integracją. Głównym celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i informacji w gronie rodziców i specjalistów, a także wzajemne wsparcie emocjonalne, łagodzenie lęków i niepokojów związanych z niepełnosprawnością dziecka. Ważną część stanowi działalność edukacyjno-informacyjna dotycząca rehabilitacji edukacyjnej i społecznej dzieci. Naszym zamierzeniem jest także udzielanie rodzicom i opiekunom pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów oraz integracja rodziców i środowiska szkolnego.

W trakcie stażu razem z moimi koleżankami animującymi Grupę podejmowałam wiele działań na rzecz rodziców i opiekunów uczniów z niepełnosprawnością.

Były to m.in.:

 • warsztaty logopedyczne „Poćwicz ze mną mamo, poćwicz ze mną tato”
 • spotkanie psychoedukacyjne „Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko”
 • spotkanie edukacyjne „System nagród i kar w wychowaniu dziecka”
 • spotkanie edukacyjne z dietetykiem na temat prawidłowego odżywiania dzieci
 • spotkania z filmem, m.in. projekcja filmu fabularnego pt. „Mój biegun”
 • spotkania z elementami arteterapii – warsztaty tworzenia biżuterii z filcu, tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, warsztaty ceramiczne
 • wycieczka na Kopiec Piłsudskiego w Krakowie dla rodzin uczniów objętych integracją w ramach projektu „Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne”
 • wyjazdy o charakterze integracyjno – kulturalnym do Opery Krakowskiej, Teatru Bagatela w Krakowie, kina
 • spotkania rekreacyjne przy grillu.

Pozyskiwałam sponsorów działalności Grupy Wsparcia.

W pracy szczególnie bliskie są mi wartości ekologiczne. Podejmowałam liczne działania rozwijające świadomość ekologiczną uczniów i rodziców poprzez różne akcje i konkursy. Były to:

 • wieloletnia szkolna akcja ekologiczno-charytatywna „Zbieramy plastikowe zakrętki. Pomagając ludziom pomagamy naturze” (zakrętki były przekazywane na rzecz podopiecznych Fundacji Nauka i Kultura oraz na rzecz osób indywidualnych, m.in. w ramach akcji „Otwórzmy serca dla Oliwki”)
 • wieloletnia akcja zbierania zużytych baterii w ramach współpracy z firmą „Reba”
 • corocznie akcja „Wymień zakrętki i baterie na sadzonki” z okazji Światowego Dnia Ziemi
 • międzyszkolny rodzinny konkurs ekologiczno – fotograficzny „Rodzina na jesiennym spacerze”
 • szkolny konkurs na wykonanie torby z materiałów ekologicznych „Eko torba”
 • klasowy konkurs przyrodniczo – ekologiczny „Wiosna w przyrodzie”
 • koordynacja szkolnego etapu konkursu ogólnopolskiego „Eko zakręcona zabawka” Fundacji Nauka i Kultura
 • opracowanie ulotki zachęcającej do ochrony środowiska i propagującej akcję zbierania baterii
 • opublikowanie artykułu propagującego działania ekologiczne szkoły na łamach czasopisma lokalnego.

W okresie trwania stażu organizowałam i współorganizowałam imprezy wewnątrzszkolne:

 • corocznie Kiermasze Mikołajkowe (we współpracy z rodzicami)
 • Powitane Wiosny dla klas I-III
 • Dzień Babci i Dziadka dla klas I-III
 • corocznie Światowy Dzień Mycia Rąk.

Angażowałam się w prace na rzecz wspólnoty szkolnej, m.in. poprzez przygotowanie ulotki dla rodziców zachęcającej do korzystania ze szkolnej strony internetowej, przygotowanie wernisażu prac uczniów na uroczystość Święta Patrona szkoły, współorganizację spotkania edukacyjnego z dietetykiem dla rodziców. Przez cały okres stażu regularnie redagowałam notatki i przygotowywałam oprawę fotograficzną na internetową stronę szkoły przyczyniając się do rozpowszechnianiu informacji o działaniach podejmowanych w naszej szkole. Zajęłam się także załatwieniem formalności związanych z przyznaniem Karty Parkingowej dla szkolnego busa uprawniającej do korzystania z ułatwień w trakcie przewozu uczniów z niepełnosprawnością.

Przygotowywałam ścienne gazetki okolicznościowe o różnorodnej tematyce w ramach działalności Małego Samorządu, gazetkę prezentującą działalność twórczą uczniów. Prezentowałam prace uczniów, które powstały podczas zajęć z rewalidacji.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją, jak również możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do różnych źródeł informacji.

 1. Opracowywałam przy użyciu technik komputerowych różne narzędzia pomiaru dydaktycznego, karty pracy, pomoce edukacyjne, scenariusze zajęć, dokumentację szkolną, regulaminy konkursów, ogłoszenia, zaproszenia, podziękowania oraz dyplomy dla laureatów konkursów organizowanych na terenie naszej szkoły. Sporządzałam regularnie notatki oraz oprawę fotograficzną na stronę internetową szkoły.

W swojej codziennej pracy edukacyjno-terapeutycznej wykorzystywałam komputer jako atrakcyjną formę wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystałam z multimedialnych programów edukacyjnych, np. „Klik uczy czytać”, „Klik uczy ortografii”, „Królik Bystrzak”, „ABC z Reksiem”.

Korzystałam z portali edukacyjnych, które stanowiły cenne źródło pomocy dydaktycznych i ćwiczeń o charakterze rewalidacyjnym, takich jak: www.zyraffa.pl., www.pisupisu.pl., www.matzoo.pl, www.mimowa.pl, www.dyktanda.net, www.edukole.pl.

Korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki, które stanowiły dla mnie źródło ważnych wskazówek, porad, inspiracji do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Poszerzałam wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki, dydaktyki poprzez uczestnictwo w kursach internetowych (odbyłam dziewięć kursów i szkoleń w formie e learningu).

Swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, wykorzystywałam do uzyskania i gromadzenia wiedzy na temat awansu zawodowego oraz przygotowania dokumentacji.

 1. Wykorzystywałam technologie informacyjne do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Uczestniczyłam w dyskusjach na forach edukacyjnych. Opublikowałam opracowane przez siebie materiały i scenariusze na portalach edukacyjnych, takich jak: „Edux”, „Pedagogika specjalna – Portal dla nauczycieli”.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

 1. Aby rzetelnie realizować obowiązki i zadania nauczyciela, przez cały okres stażu podnosiłam swoje kompetencje poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki. Brałam udział w wewnątrzszkolnym oraz zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych.

Tematyka szkoleń zewnętrznych przedstawiała się następująco:

„Gry i zabawy dla nieuważnych – trening koncentracji uwagi dla dzieci w klasach I  – IV”

„Podstawowe zasady terapii behawioralnej”

„Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”

„Sojusznicy, czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”

„Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

„Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga”

„Jak uczyć sztuki bycia sobą i komunikacji z innymi. Trening asertywności w pracy nauczyciela i pedagoga”

„Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

„Techniki graficzne wykorzystywane w pracy z dziećmi”

„Uczyć czytania przez zabawę”

„Uczyć i zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera”

„Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu”.

 

Uczestniczyłam na bieżąco w szkoleniowych radach pedagogicznych o następującej tematyce:

„Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole”

„Motywowanie uczniów do nauki”

„Istota, rola i funkcja oceny szkolnej”

„Zaburzenia odżywiania u młodzieży”

„Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”

„Sojusznicy czy wrogowie – czyli o współpracy z rodzicami”

„Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły i nauczycieli”

„Nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia”

Zdobyte podczas tych szkoleń wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

W bieżącym roku szkolnym, zgodnie z potrzebami szkoły, odbyłam szkolenie I stopnia i uzyskałam certyfikat z zakresu metody EEG-BIOFEEDBACK. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące podstaw EEG (elektroencefalografii), podstaw teoretycznych metody Biofeedback, zasad prowadzenia terapii, a także protokołów terapeutycznych dla danego zaburzenia. Dużą część zajęć stanowiły zajęcia praktyczne – prowadzenie sesji treningowych.

EEG-BIOFEEDBACK  to metoda, w której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Metoda może być wykorzystywana m.in. do terapii zaburzeń koncentracji uwagi np. w zespole nadpobudliwości psychoruchowej, w zaburzeniach lękowych, padaczce, a także u osób zdrowych jako trening w celu poprawy funkcjonowania umysłu.

Studiowałam literaturę pedagogiczną poprzez korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz zakupując własne pozycje książkowe. W szerokim zakresie korzystałam z publikacji zamieszczonych na portalach i w serwisach internetowych  przeznaczonych dla nauczycieli, np. www.edux.pl, www.profesor.pl, www.educarium.pl, blogi logopedyczne: logopasja.pl, brzeczychrzaszcz.blogspot.com.

Swoją wiedzę pogłębiałam także przygotowując się do spotkań z rodzicami w ramach Grupy Wsparcia dla Rodziców. Opracowałam scenariusze tych spotkań, w tym o charakterze psychoedukacyjnym.

Byłam współautorką projektu oraz jego koordynatorem w ramach programu „Dom Kultury plus Inicjatywny Lokalne” – wycieczka dla rodzin dzieci i młodzieży niepełnoprawnej „Kulturalny weekend na krakowskim kopcu”.

2. W okresie stażu włączyłam się aktywnie w realizację zadań wynikających z Planu Pracy szkoły oraz z Programu Profilaktyki.

Przygotowywałam regulaminy i organizowałam oraz współorganizowałam konkursy klasowe, szkolne i międzyszkolne:

 • corocznie wakacyjne konkursy na największą ilość uzbieranych plastikowych zakrętek
 • konkurs na plakat promujący mycie rąk oraz na rymowankę i limeryk w ramach obchodów „Światowego Dnia Mycia Rąk”
 • konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima dla klas I-III
 • konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza J. Tuwima
 • etap szkolny dla klas I-III konkursu Teatru Groteska „Moje miejsce za 100 lat”
 • konkurs dla klas I-III „Motywy roślinne w twórczości S. Wyspiańskiego”
 • etap szkolny ogólnopolskiego konkursu „Zdobywamy kosmos” organizowanego przez Fundacja Nauka i Kultura
 • konkurs ekologiczno-twórczy „Ekologiczna rzeźba”
 • międzyszkolny konkurs ekologiczno-fotograficzny „Rodzina na jesiennym spacerze”
 • rodzinny konkurs plastyczno-techniczny „Eko torba”
 • międzyszkolny twórczy konkurs plastyczny dla klas I – III „Niezwykłe zwierzaki – Figuraki” oraz dla klas IV – VI „Moja podróż w kosmos”
 • liczne konkursy w ramach Małego Samorządu.

Przygotowywałam wystawy pokonkursowe prac plastycznych prezentując twórczość uczniów.

Wdrażałam najmłodszych uczniów do odpowiedzialności i samorządności poprzez opiekę nad Małym Samorządem Uczniowskim. Głównym celem działalności Małego Samorządu jest rozwijanie samorządności w kl. I-III poprzez:

 • uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

W ramach Małego Samorządu organizowałam bądź współorganizowałam liczne akcje, imprezy i konkursy.

Akcje:

 • corocznie przeprowadzanie wyborów do sekcji Małego Samorządu
 • powitanie jesieni
 • corocznie przygotowanie upominków dla pierwszoklasistów oraz powitanie najmłodszych uczniów
 • corocznie przygotowanie i wręczanie nauczycielom i pracownikom szkoły życzeń i upominków w okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • obdarowywanie uczniów i pracowników szkoły biało-czerwonymi kotylionami z okazji święta 11 Listopada
 • spotkanie ze strażakiem w ramach akcji „Bezpieczne ferie”
 • popularyzacja Dnia Flagi oraz obchody święta Konstytucji 3 Maja poprzez wykonanie i rozdawanie biało-czerwonych chorągiewek, plakietek oraz ulotek
 • corocznie zbiórka karmy i potrzebnych artykułów dla schroniska dla zwierząt „Psie Pole” z Racławic
 • akcja propagująca prawidłowe postawy rówieśnicze podczas zabawy (we współpracy z psychologiem)
 • corocznie akcja propagująca kulturalne zachowanie uczniów „Dzień Dobrych Manier”
 • „Dzień Wielkiej Wymiany” w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (wymiana książek i zabawek)
 • akcja propagująca zdrowe odżywianie „Dzień Zdrowego Śniadania” (we współpracy z Samorządem Uczniowskim)
 • zbiórka zabawek i książek dla Caritas
 • akcja segregacji śmieci z okazji Światowego Dnia Ziemi
 • „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.

Imprezy:

 • Kiermasze Mikołajkowe (organizacja, wykonanie wytworów, przygotowanie podziękowań dla rodziców)
 • kiermasz pączków – kultywowanie tradycji „Tłustego Czwartku”
 • pierwszy dzień wiosny – parada wiosennych kapeluszy
 • corocznie zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla klas 0-III
 • przegląd talentów uczniów „Talent Show”.

Konkursy:

„Najpiękniejsza gazetka bożonarodzeniowa”

„Najpiękniejszy wiosenny kapelusz”

„Najciekawsza maska karnawałowa”

„Najciekawsza prezentacja klasy podczas zabawy karnawałowej”

„Zakładka do książki” z okazji Światowego Dnia Książki

„Najbardziej starannie prowadzony zeszyt”

„Najczystsza klasa” (konkurs całoroczny)

„Rzeźba z darów jesieni”

„Zdrowa kanapka”

Zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki szkolne dla klas młodszych oraz wycieczki klasowe:

 • wycieczka do parku w Miechowie dla klas I-II
 • klasowa wycieczka do Muzeum Narodowego w Krakowie na lekcję muzealną „Przy polskim stole. Historia kuchni, świąteczne obyczaje”
 • klasowa wycieczka do Kamienicy Szołayskich w Krakowie na lekcję muzealną „Zabawy z portretem”
 • wycieczka do Straży Pożarnej w Proszowicach dla klas I-III
 • wyjazd do Teatru Ludowego na spektakl pt. „Królowa Śniegu” dla klas I-III
 • wyjazd do kina na film pt. „Pingwiny z Madagaskaru” dla klas I-III.

Brałam aktywny udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych:

 • ślubowanie klasy I
 • uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka dla klas I-III
 • inscenizacja w ramach obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk dla klas I-III
 • corocznie klasowe wigilie
 • corocznie andrzejki dla uczniów 0-III (we współpracy z MGCK)
 • corocznie zabawy karnawałowe dla uczniów 0-III (we współpracy MGCK).

Uczestniczyłam w realizacji Programu Profilaktyki szkoły poprzez kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie organizując lub współorganizując:

 • corocznie obchody „Światowego Dnia Mycia Rąk”
 • akcję „Dzień Zdrowego Śniadania”
 • cyklicznie klasową akcję „Dzień Nowego Smaku”
 • konkurs pod hasłem „Zdrowa kanapka” dla klas I – III.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 

 1. Podczas odbywania stażu poznawałam zasady funkcjonowania i organizację zadań szkoły. Wnikliwej analizie poddałam dokumentację wewnątrzszkolną:
 • Statut Szkoły
 • Plan Pracy Szkoły
 • Program Wychowawczy Szkoły
 • Program Profilaktyki
 • regulaminy regulujące pracę w Szkole
 • procedury postępowania w różnych sytuacjach.

Uczestniczyłam w przygotowywaniu nowych rozwiązań oraz modyfikacji istniejącej dokumentacji:

 • praca w zespole opracowującym Plan Pracy szkoły
 • praca w zespole opracowującym szkolny arkusz wielospecjalistycznej diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • praca w zespole opracowującym kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce i zachowaniu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • praca w zespole dokonującym ewaluacji losów absolwentów szkoły.

Brałam udział w pracach komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego w ZSO w Słomnikach Uczestniczyłam także w pracach komisji nadzorującej egzamin maturalny w ZSO w .Słomnikach W związku z tym, zapoznawałam się wnikliwie z informacjami Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi szczegółów procedury organizowania oraz przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

W okresie odbywania stażu wielokrotnie pracowałam w komisjach oceniających szkolne konkursy, m.in.:

 • międzyszkolny konkurs literacki dla klas I-III „O Pawie Pióro”
 • konkurs czytelniczy dla klas I-III „W krainie Solilandii”
 • konkurs recytatorski dla klas I-III pt. „Biało, biało, bielusieńko”
 • liczne szkolne konkursy plastyczne.

Uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej do projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Słomniki”.

 1. W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poddałam analizie w szczególności takie akty prawne:
 • Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Wykorzystywałam znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań. Napisałam sprawozdanie, które przedstawiłam Pani Dyrektor.

Podsumowanie

 Cały okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym czasem w pracy zawodowej. Zdobywałam doświadczenie, poszerzałam swoją wiedzę, rozwijałam umiejętności pedagogiczne i wychowawcze, a także uczyłam się systematyczności, organizacji, planowania i współpracy. Zadania, które wyznaczyłam sobie w projekcie planu rozwoju zawodowego zostały w pełni zrealizowane.

Realizacja planu rozwoju zawodowego przyniosła mi wiele satysfakcji. To co zrobiłam, z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja jednych zamierzeń stała się początkiem do postawienia sobie nowych zadań, które będę realizowała w kolejnych latach mojej pracy.

Efekty, jakie uzyskałam w swojej pracy pedagogicznej nie byłyby możliwe  do osiągnięcia bez życzliwości Pani Dyrektor, cennych wskazówek Opiekuna stażu oraz współpracy w gronie pedagogicznym. Myślę, że przyniosły one korzyści mnie, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom.

 

Opracowała i wdrożyła

mgr Edyta Maroszek

UWAGA! Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz