Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 października 2015 roku.

Rafał Żmudziński

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy – od 1.09.2012 r. do 31.05.2015r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 

 1. Poszerzanie wiedzy i kom­petencji z zakresu edukacji i terapii osób niepeł­nosprawnych intelektual­nie

Opracowałem projekt planu  rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia, samokształcenie i ustawiczny rozwój.

Różnorodność problemów związanych z wykonywaną przeze mnie pracą skłoniły mnie do pogłębienia swojej wiedzy i aktywnego uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszących nie tylko moje kwalifikacje zawodowe, ale również wpływających na jakość pracy szkoły. W trakcie trwania stażu ukończyłem następujące formy doskonalenia zawodowego, pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy:

 • „Problematyka ratownictwa medycznego – podstawy udzielania pierwszej pomocy przed medycznej” – Ratownictwo Medyczne w Gdańsku.
 • „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” – Centrum Szkolenia Nauczycieli Combidata
 • „Wypalenie zawodowe i stres w pracy nauczyciela. Jak skutecznie się przed nimi chronić?”  – Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie.
 • „Behawioralne techniki radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie” – WDN.
 • „Współpraca z rodzicem trudnym” – szkolenie WDN
 • szkolenie „Jak radzić sobie z własnymi emocjami w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i jego rodzicem” – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • szkolenie „Trudny rodzic w szkole – jak zmienić walkę we współpracę?” – Instytut Badań w Oświacie
 • szkolenie „Dwa modele skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela”
 • kurs „Terapia Ręki” – Edukacyjno – Rehabilitacyjne Centrum Wspomagania Rozwoju
 • szkolenie „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”
 • warsztaty „Uczeń zbuntowany i trudny we współpracy, czyli jak pracować
  z nastolatkiem” – Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
 1. Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych nad opracowywaniem, modyfikacją, ewaluacją nowych i istniejących programów Ośrodka

 W okresie stażu brałem aktywnie udział w pracach zespołu zadaniowego nad modyfikacją Rocznego Planu Pracy Ośrodka na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014.

Opracowywałem plany pracy opiekuńczo – wychowawczo – terapeutycznej dla grupy wychowawczej.

Brałem udział w modyfikowaniu i wdrażaniu Regulaminu Wychowanka Internatu SOSW Nr 2.

 1. Współpraca z rodzicami

Wspieranie rodziców wychowanków w działaniach opiekuńczo – wychowawczych:

 • zapoznanie rodziców z planem pracy opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznej
 • zaangażowanie rodziców w procesie wychowania dziecka
 • zapraszanie rodziców  na zajęcia otwarte
 • zapraszanie rodziców na imprezy organizowane w Ośrodku
 • informowanie o postępach i sukcesach wychowanków, promocja ich osiągnięć wewnątrz i na zewnątrz Ośrodka

Wspieranie w rozwiązywaniu problemów:

 • stały kontakt telefoniczny
 • udzielanie porad dla  rodziców podczas spotkań i konsultacji
 • organizowanie pomocy rzeczowej
 • kierowanie rodziców do odpowiednich instytucji udzielających pomocy medycznej, prawnej i socjalnej

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 1. Organizacja warsztatu pracy

 Jedną z podstawowych umiejętności, jaką posiadam jest sprawne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej. Komputera używam od wielu lat  i stale doskonalę wiedzę z tego zakresu. Korzystam również z Internetu, który jest dla mnie źródłem ciekawych, aktualnych i tanich pomocy dydaktycznych.

 1. Poszerzanie form pracy z wychowankiem

Wychodząc ku potrzebom wychowanków oraz w celu uatrakcyjnienia zajęć i poszerzania form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie prowadzę zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu.

 1. Wykorzystanie zasobów Internetu do wzbogacania wiedzy

Wykorzystuję technologię komunikacyjną do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami czy specjalistami.

Internet stanowił również bazę do pogłębiania wiedzy i wzbogacania warsztatu pracy.

 1. Wykorzystywanie sprzętu elektronicznego w pracy

 W pracy korzystam również ze sprzętu elektronicznego tj. aparat cyfrowy, sprzęt muzyczny.

Aparat cyfrowy stanowi ważne narzędzie służące do rejestrowania wydarzeń w których brała udział moja grupa wychowawcza a także wszyscy wychowankowie internatu.

Sprzęt muzyczny wykorzystuję przy organizacji imprez integracyjnych wychowanków internatu np. obchodzenie urodzin wychowanków, dyskoteki. 

 1. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej

Niezbędnym narzędziem w mojej pracy jest wykorzystanie technologii komunikacyjnej, w szczególności poczty elektronicznej i telefonu.

 

 § 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

 1. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia w celu podnoszenia jakości pracy własnej i innych

Zorganizowałem indywidualne szkolenia dla wychowawców internatu w związku z wprowadzeniem programu zajęć percepcyjno – informatycznych i zorganizowaniem bazy komputerowej na terenie internatu.

 1. Pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym w budowaniu własnego warsztatu pracy

Wprowadzałem do pracy w grupie wychowawczej nauczyciela rozpoczynającego pracę w internacie.

Pomoc dotyczyła prowadzenia dokumentacji grupy wychowawczej, formułowania tygodniowych zadań pracy opiekuńczo – wychowawczo – terapeutycznej oraz obowiązujących w Ośrodku programów. Zwróciłem uwagę na konieczność i potrzebę znajomości aktów prawa oświatowego oraz dokumentów regulujących pracę Ośrodka.

 1. Współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami Ośrodka

 Uczestniczyłem w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdańsku. Wykorzystywałem materiały opracowywane przez współpracowników w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zapoznawałem słuchaczy kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Oligofrenopedagogiki”, odbywających praktyki w Ośrodku, ze specyfiką pracy internatu.

Udostępniałem nauczycielom i wychowawcom materiały pozyskiwane podczas szkoleń i kursów.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 

 1. Opracowanie i wdrażanie Programu Indywidualnych Zajęć Percepcyjno – Informatycznych prowadzonych w Internacie

 Opracowałem program którego zadaniem jest przybliżyć wychowankom internatu
w bardzo prosty sposób „świat komputerów” tak, by mogli wykorzystywać programy

w nauce, zabawie i realizacji własnego hobby. Praca z komputerem to także propozycja sposobu uzupełnienia i kompensowania nieprawidłowości i zaburzeń zdiagnozowanych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami.

 1. Praca w zespole zadaniowym ds.  opracowania programu „Zły dotyk”

Wychodząc naprzeciw ochronie życia i zdrowia wychowanków opracowałem wraz z zespołem zadaniowym Rady Pedagogicznej Ośrodka program pt.: „ Zły dotyk”. 

 1. Opracowywanie programów pracy zespołu ds. ewaluacji Programu Wychowawczego w latach 2011- 2015

Praca w Zespole ds. Ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki SOSW Nr 2 w latach 2011-2015.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

 1. Organizacja obchodów Pomorskiego Dnia na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych i obchodów 35-lecia działania SOSW Nr 2
  w Gdańsku
 • „Bliżej nas” (2013) powiązane z obchodami jubileuszu 35 – lecia działalności SOSW nr2 – odpowiedzialność za obsługę techniczno – organizacyjną imprezy w Centrum Sztuki Współczesnej „ Łaźnia II” w Gdańsku.
 •  „Jeden Świat” (2014) – organizacja koncertu muzycznego na Targu Węglowym w Gdańsku.
 1. Podnoszenie funkcjonowania społeczno – kulturalnego wychowanków

Aktywne włączanie wychowanków V grupy wychowawczej oraz wychowanków z innych grup w życie społeczno –  kulturalne miasta.

 1. Kształtowanie pozytywnych relacji między wychowankami

Organizowałem szereg imprez integracyjnych dla wychowanków Ośrodka
tj. dyskoteki, urodziny, imprezy sportowe, tradycyjne uroczystości obchodów Świąt w Ośrodku.

 

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

 1. Przewodniczenie w zespole zadaniowym Rady Pedagogicznej ds. sponsoringu Ośrodka 
 • Pozyskiwanie środków finansowych, oraz rzeczowych wzbogacających bazę terapeutyczną
 • Uzyskanie stałego kontaktu z firmą E – KOMPUTER z Iławy
 • Rozszerzanie bazy Ośrodka poprzez wzbogacanie o sprzęt komputerowy, środki i pomoce dydaktyczne
 • Pozyskiwanie funduszy na organizację imprez na terenie internatu
 1. Praca na rzecz rodziny patologicznej

Wieloletnie i wieloaspektowe wspieranie rodziny wychowanka oraz monitorowanie sytuacji materialno – bytowej:

 • Poznawanie potrzeb emocjonalnych, uzyskanie możliwie jak najwyższego poziomu samoobsługi wychowanka
 • Pozyskiwanie niezbędnej odzieży, funduszy na środki higieny osobistej dla wychowanka
 • Udzielanie porad, kierowanie do instytucji pomocy społecznej, monitorowanie sytuacji mieszkaniowej rodziny
 • Stały kontakt z w–ce Dyrektorem i pedagogiem Ośrodka w celu rozwiązywania problemów matki podopiecznego
 • Systematyczny kontakt z instytucjami i placówkami wspierającymi rodzinę wychowanka.

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

W czasie trwania stażu zostałem dwukrotnie wyróżniony nagrodą
Dyrektora SOSW nr 2.

 

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków:

 1. Wychowanek z niskim poziomem samodzielności i samoobsługi

 Diagnoza problemu, proponowane rozwiązania, wnioski.

 1. Wychowanek z niedostosowaniem społecznym

 Diagnoza problemu, proponowane rozwiązania, wnioski.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz