Wielozmysłowe święta wielkanocne – innowacja pedagogiczna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 marca 2020 roku.

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
Temat innowacji pedagogicznejWielozmysłowe święta wielkanocne
Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiegoMagdalena Zaorska-Dziedzic
Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowacjęMagdalena Zaorska-Dziedzic
Czas trwania innowacjiMarzec 2020 – kwiecień 2020
Opis innowacji
Rodzaj innowacjiMetodyczna
Osoby objęte działaniamiUczniowie klasy VI b um SOSW w Lesznie
Zajęcia objęte innowacjąZajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej – w czasie lekcji funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć rozwijających kreatywność.
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejInnowacja „Wielozmysłowe święta wielkanocne” jest wyjściem naprzeciw wymaganiom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– rozwijanie kompetencji kluczowych;
– wykorzystanie TIK;
– rozwijanie kompetencji społecznych uczniów;
– wspomaganie uczniów w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami z innej placówki.
Cele ogólne innowacji pedagogicznejGłównym celem jest wielozmysłowe poznanie zwyczajów wielkanocnych przy bezpiecznym wykorzystaniu programów i aplikacji komputerowych.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie kompetencji społecznych,
– rozwijanie motoryki małej,
– rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej,
– kształtowanie kreatywności poprzez zachęcenie uczniów do aktywnego udziału przy realizacji małych prac projektowych,
– indywidualizacja procesu nauczania,
– wykorzystanie technologii informacyjnej, w tym nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych aplikacji na miarę swoich możliwości,
– kształcenie umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejWymiana doświadczeń z uczniami z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Istotnym elementem innowacji jest udział w krajowym projekcie eTwinning.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejDla ucznia:
– podniesienie motywacji do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
– zwiększenie kompetencji społecznych,
– poszerzenie słownictwa biernego i czynnego poprzez rozwijanie komunikacji alternatywnej,
– poznanie zwyczajów wielkanocnych za pomocą zmysłów.
Dla szkoły:
– podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły,
– budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki biorącej udział w krajowych projektach eTwinning,
– podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych.
Dla nauczyciela:
Udział w programie przekłada się na większe zaangażowanie nauczycieli w wykonywaną pracę oraz ich bardziej entuzjastyczne nastawienie do niej. Duży wpływ na poprawę jakości pracy nauczycieli mają kontakty z innymi eTwinnerami, którzy nie tylko chętnie rozwijają swoje profesjonalne umiejętności lecz także mają podobne poglądy co do programu.
Opis innowacji pedagogicznejGłówne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
– wielozmysłowe poznanie zwyczajów wielkanocnych,
– rozwijanie kompetencji społecznych poprzez integrację z rówieśnikami z innej placówki,
– wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych na zajęciach z funkcjonowania osobistego i społecznego,
– wdrożenie pracy metodą projektu.

Istotnym elementem innowacji jest udział w krajowym projekcie eTwinning. ETwinning to europejski program skierowany na krajową i międzynarodową współpracę uczniów, nauczycieli i szkół. ETwinning to także „eksperymentowanie” z nowymi formami i metodami nauczania oraz nowymi technologiami, współpraca uczniów i nauczycieli z rówieśnikami z innych szkół. Realizacja wspólnego projektu wymaga uzgodnienia tematyki, zaplanowania działań, realizacji tych działań, wspólnej komunikacji i konsultacji oraz wspólnej pracy na platformie w czasie realizacji, ostatecznie wykonania, publikacji i prezentacji działań projektowych.

Klasa VIb będzie uczestniczyła w projekcie w języku polskim wspólnie z uczniami Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejPodczas realizacji innowacji na bieżąco prowadzona będzie stosowna dokumentacja na platformie Twinspace, dzięki której dokonana zostanie ewaluacja podjętych działań (w formie filmiku oraz kolażu podsumowującego projekt). Wyniki ewaluacji będą opracowane na zakończenie innowacji i przedstawione radzie pedagogicznej.

Ewaluacji podlegać będą:
– stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,
– obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji.
Finansowanie innowacji pedagogicznejInnowacja nie wymaga nakładu finansowego.

Wielozmysłowe święta wielkanocne – innowacja opracowana przez Magdalenę Zaorską-Dziedzic – Czytelniczkę Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz