Szkolny program „Czytające szkoły”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 czerwca 2016 roku.

PROGRAM REALIZOWANY  W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” OPRACOWANY  DLA  POTRZEB  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANUSZA KORCZAKA  W  WĄGROWCU

Ogólne założenia programu

Szkolny program „Czytające Szkoły” realizowany jest  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Opracowany został dla potrzeb Ośrodka i skierowany dla  uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny oraz społeczny. Stanowi fundament do budowania prawidłowych relacji między ludźmi, a przede wszystkim jest skuteczną strategią wychowawczą, doskonałym narzędziem do kształtowania osobowości młodego człowieka.

Zadania programu:

 1. Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych, komunikacji językowej
 2. Kształtowanie i wzmacnianie nawyków czytelniczych
 3. Promocja czytelnictwa
 4. Angażowanie uczniów w pozytywne działania poprzez ich udział w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów
 5. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyboru książki
 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, bibliotekarza w zakresie czytelnictwa

Cele ogólne:

 1. Wyrabianie w uczniach postawy czytelniczej
 2. Wspomaganie rozwoju uczniów

Cele szczegółowe:

 1. Utrwalanie nawyku czytania i obcowania z książką
 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów i zamiłowań czytelniczych
 3. Rozumienie konieczności dbania o książki i szanowania ich
 4. Docenianie roli poznawczej książki w życiu człowieka
 5. Uwrażliwienie na piękno tekstu literackiego
 6. Przekazywanie wartości moralnych za pośrednictwem słowa pisanego
 7. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą
 8. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstu
 9. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub inną osobę
 10. Włączenie dorosłych do czytania dzieciom
 11. Pobudzanie fantazji, wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
 12. Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży
 13. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich, przedstawieniach oraz lekcjach bibliotecznych
 14. Wiązanie treści utworu z różnymi formami ekspresji ucznia (słowną, ruchową, plastyczną)

Metody i techniki pracy:

 • metoda słowna np. pogadanka, swobodna rozmowa, opowiadanie, opis
 • burza mózgów
 • praca z tekstem
 • działania praktyczno – techniczne
 • konkursy, przedstawienia teatralne
 • udział  w pokazach, wystawach, lekcjach bibliotecznych, wycieczkach

Formy pracy:

 • praca indywidualna, zbiorowa, praca w grupach

Ewaluacja programu:

 Aa wewnętrzna poprzez obserwację uczniów w  trakcie zajęć, działań czytelniczych (pozytywne nastawienie, wyrażanie własnych opinii),  analizę wytworów uczniów, gromadzenie materiałów i ich analizę, przeprowadzone ankiety

b) zewnętrzną poprzez konkursy klasowe czytelnicze, recytatorskie, występy

Ewaluacja pozwoli ocenić czy program rozwija zainteresowania uczniów, wyposaża ich w zaplanowane wiadomości i umiejętności oraz pobudza aktywność. Analiza uzyskanych wyników pozwoli sprawdzić stopień realizacji założonych celów, ewentualnego zmodyfikowania  i ulepszenia programu.

Spodziewane efekty:

 • wzrost czytelnictwa
 • wzrost poczucia własnej wartości, nabranie pewności siebie
 • uczniowie podejmują działalność czytelniczą
 • w większym stopniu wypowiadają się na różne tematy
 • znają autorów i tytuły poznanych książek
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych po lekturze książki
 • potrafią inscenizować  teksty, odgrywać role
 • odreagowują negatywne emocje
 • wzrost  zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu

Działania promujące czytelnictwo w naszej szkole

 1. Udział w programach w ramach akcji: „Książki naszych marzeń”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
 2. Zapoznanie czytelników z nowościami zakupionych książek do biblioteki szkolnej.
 3. Organizowanie imprez i świąt czytelniczych np. Święto Pluszowego Misia, Światowy Dzień Książki.
 4. Organizowanie konkursu czytelniczego „Czytam, bo lubię”, konkursów recytatorskich, plastycznych oraz udział w zewnętrznych konkursach czytelniczych.
 5. Angażowanie nauczycieli przedmiotów w zakresie wzrostu stopnia czytelnictwa wśród uczniów np. czytanie fragm. utworów o drzewach podczas Święta Drzewa organizowanym przez Klub Gaja, poruszanie tematyki dotyczącej czytelnictwa i książek na lekcjach wychowawczych.
 6. Przeprowadzenie Kiermaszu Taniej Książki.
 7. Prowadzenie teczki przeczytanych książek.
 8. Wykonywanie gazetek tematycznych, plakatów czytelniczych.
 9. Organizowanie wystaw poświęconych wybranym autorom książek.
 10. Wypożyczanie dzieciom i młodzieży książek w roku szkolnymw  okresie świątecznym i na czas ferii.
 11. Pogadanki z uczniami na temat poszukiwania informacji, posługiwania się źródłami, wydawnictwami, współodpowiedzialności za książki , wizerunek  biblioteki  oraz nawyków kulturalnego obcowania z książką.
 12. Głośne czytanie z dziećmi i nauczycielami poezji i książek.
 13. Udział w XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.
 14. Organizowanie wyjść do księgarni oraz redakcji lokalnej gazety.
 15. Organizowanie  spotkań z ciekawymi ludźmi.
 16. Organizowanie przedstawień  okolicznościowych i inscenizacji teatralnej na podstawie literatury.
 17. Reklama wybranych książek – „Dlaczego warto przeczytać książkę…?”
 18. Odtwarzanie słuchowisk, ekranizacji filmowych na podstawie literatury, audiobooków.
 19. Zaangażowanie rodziców w akcję czytania dzieciom (rodzinne czytanie w domu, Klub Czytającego Rodzica w Szkole).
 20. Pedagogizacja rodziców na temat czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży na zebraniu z rodzicami.
 21. Przeprowadzenie prelekcji dla nauczycieli podczas zebrania Rady Pedagogicznej na temat: „Jak zachęcić uczniów do czytania?”.
 22. Prowadzenie lekcji bibliotecznych przez bibliotekarza szkolnego oraz nauczyciela j. polskiego.
 23. Prowadzenie zajęć z bajkoterapii przez wychowawcę w internacie.
 24. Współpraca z bibliotekami w Wągrowcu (z Miejską Biblioteką Publiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną oraz  Biblioteką Pedagogiczną)
 • Wypożyczanie nowości czytelniczych ukazujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w celu prowadzenia zajęć w szkole.
 • Udział w lekcjach bibliotecznych i w zajęciach biblioterapeutycznych.
 • Prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Odwiedzanie wystaw okolicznościowych organizowanych przez biblioteki wągrowieckie.
 • Zorganizowanie dla nauczycieli w bibliotece szkolnej Punktu Bibliotecznego Biblioteki Pedagogicznej.
 • Wymiana doświadczeń podczas spotkań i szkoleń organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.

 

Szkolny Program „Czytające Szkoły” opracował zespół w składzie:

1) Bernadeta Jóźwiak- Szulc – nauczyciel języka polskiego

2) Mariola Witt – Wójtych  – wychowawca świetlicy i szkolnej biblioteki

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed