Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – program

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 maja 2019 roku.

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019

Opracowanie tematyki realizowanej w ramach lekcji przedmiotowych: nauczyciele – realizatorzy poszczególnych zajęć/nauczyciele oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

STRUKTURA PROGRAMU REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

1. Podstawy prawne.

2. Założenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

3. Cel główny.

4. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym.

5. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole.

6. Przewidywane efekty realizacji WSDZ.

7. Warunki i sposoby realizacji doradztwa zawodowego.

Oddziały  przedszkolne.

Klasy 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej.

Klasy 7-8 szkoły podstawowej.

8. Treści programowe i działania planowane do realizacji w ramach doradztwa zawodowego na poszczególnych poziomach edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla oddziałów przedszkolnych.

Działania – preorientacja zawodowa – oddziały przedszkolne.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III szkół podstawowych.

Działania – preorientacja zawodowa klasy 1.

Działania – preorientacja zawodowa klasy 2.

Działania – preorientacja zawodowa klasy 3.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkół podstawowych .

Działania – orientacja zawodowa klasy 4.

Działania – orientacja zawodowa klasy 5.

Działania – orientacja zawodowa klasy 6.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkół podstawowych.

Działania – doradztwo zawodowe klasy 7-8.

9. Działania związane z przygotowaniem uczniów klas 3 gimnazjum do wyboru szkoły i zawodu.

10. Działania skierowane do rodziców.

11.Działania skierowane do nauczycieli.

12. Zasoby szkoły.

13. Współpraca ze środowiskiem i instytucjami w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym.

14. Monitoring i ewaluacja.

15. Załączniki.

 1. PODSTAWY PRAWNE

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) ogłoszono dnia 24 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

4. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; Art. 109 ust.1: Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) (§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa: 3) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; § 4. 1. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć: 4) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 10 godzin w klasie VII i 10 godzin w klasie VIII).

2. ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe jest wpisane w ramy szkolnego systemu nauczania. Prowadzenie działań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego odbywa się na wszystkich szczeblach kształcenia:

a) w przedszkolu – preorientacja zawodowa,

b) w klasach I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej – orientacja zawodowa,

c) w klasach VII- VIII – doradztwo zawodowe.

Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Predyspozycje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, który zapewni i umożliwi uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań.

Sprawny system doradztwa zawodowego wskaże młodemu człowiekowi możliwości zdobycia wymarzonego zawodu. Uczeń musi posiadać świadomość, że jest autorem własnej kariery. Istnieje realna potrzeba udzielania profesjonalnej pomocy w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego uczniom i ich rodzicom.

3. CEL GŁÓWNY

Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci i uczniów w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.

 4. REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM W SZKOLE
Dyrektor:
 • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym,
 • współpracuje z pedagogiem – koordynatorem doradztwa zawodowego  szkole w celu realizacji WSDZ,
 • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi,
 • zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
 • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.
Koordynator doradztwa zawodowego w szkole – pedagog szkolny:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy,
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, „Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” oraz koordynacja jego realizacji,
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, w zakresie realizacji działań określonych w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
Wychowawcy:
 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów,
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
 • realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych,
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej,
 • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej ich dzieci,
 • w miarę możliwości, włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole,
 • wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • współpracują z pedagogiem – koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole  oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,
 • tworzą IPET i wskazują potrzeby preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.
Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej):
 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów,
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
 • realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi,
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów,
 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach,
 • prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe,
 • współpracują z pedagogiem – koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
 • w miarę możliwości, włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole,
 • wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Specjaliści szkolni:
  • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów,
  • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów, w tym uczniów objętych rewalidacją z IPET,
  • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty),
  • współpracują z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:
  • włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej,
  • organizują w sali kąciki zawodoznawcze,
  • rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów,
  • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
Nauczyciele-bibliotekarze:
  • współpracują z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,
  • opracowują, aktualizują i udostępniają zasoby dotyczące doradztwa zawodowego,
  • włączają się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzeń z zakresu doradztwa zawodowego.
 Inne osoby zatrudnione w szkole (np. pielęgniarka):
  • współpracuje z nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,
  • udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów,
  • organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.
5. ODBIORCY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM W SZKOLE:
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas 3 gimnazjum,
 • nauczyciele,
 • rodzice.
6. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO
Uczniowie

Treści programowe doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacji są napisane językiem efektów. Ich ocena wynikać będzie z zaangażowania uczniów w pracę nad sobą i powierzone im zadania. Mierzalność efektów działań widać w zaliczonych projektach i ocenach na przedmiotach ogólnokształcących oraz świadomym posługiwaniu się wiedzą podczas rozmów, spotkań, debat i wyborów ścieżki kształcenia.

Rodzice

Wynikiem działania WSDZ jest zaangażowanie rodziców w rolę doradczą, co ujawnia się w spotkaniach z rodzicami, zaproszeniach do zakładów pracy, dzieleniu się doświadczeniem edukacyjno–zawodowym a także świadomym wspieraniu dziecka w uczeniu się przez całe życie.

Nauczyciele

Tworzą, realizują i ewaluują WSDZ.

Pobierz cały Program

 

Opracowanie: Patrycja Breza i Jarosław Breza – Czytelnicy Portalu 

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz