Opinia o ryzyku dysleksji

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych Opinia o ryzyku dysleksji

 • Author
  Wpisy
 • #9903
  iwona.warmowska
  Participant

  Witam, proszę o poradę w sprawie dokumentacji nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem posiadającym opinię o ryzyku dysleksji. Od września 2017r. dla ucznia z orzeczeniem należy przygotować arkusz wyspecjalizowanej oceny ucznia oraz IPET, a jakie dodatkowe dokumenty dla ucznia z opinią?

  #9955

  Nie słyszałam nic o obowiązkowych dokumentach dla ucznia z opinią. Ale może się mylę? Wiadomo, że trzeba indywidualizować prace dostosowując wymagania edukacyjne, metody, formy, sposób oceniania. Udzielać pomocy podczas bieżącej pracy z uczniem, obserwować, wyciągać wnioski i modyfikować pomoc w razie potrzeby.

  #9976
  iwona.warmowska
  Participant

  Bardzo dziękuję za informację.

  #9992
  Aga111
  Participant

  Dla ucznia z opinią Karta udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  #9999

  Co zawiera taka Karta i czy jest to dokument, który wprowadza obowiązkowo rozporządzenie (tak jak IPET w przypadku dzieci ze SPE), czy też narzędzie wypracowane przez szkołę?

  #10046
  Renata Flis
  Participant

  W świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego nie ma obowiązku wypełniania jakiejkolwiek karty. W starych przepisach była Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia( KIPU) i Plan Działań Wspierających ( PDW). Ministerstwo zrezygnowało z konieczności tworzenia takich dokumentów. Jeśli dyrektor szkoły wprowadzi dodatkową dokumentację ( a ma do tego prawo) to powinno to być wskazane w statucie szkoły. Co natomiast powinniśmy mieć ?
  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem( nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, j. obcego, informatyki) powinni opracować dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psycho-fizycznych dziecka. ( zakres dostosowań- metody, formy pracy i środki dydaktyczne, sposób sprawdzania i oceniania, warunki kształcenia – przede wszystkim realizujemy zalecenia poradni p-p, które zostały opisane w opinii p-p)
  2. Jeśli uczeń jest objęty pomocą p-p np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, to nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem w tzw. dzienniku innych zajęć opracowują :
  – indywidualny lub grupowy program ( jeśli są zajęcia prowadzone indywidualnie z uczniem lub są to zajęcia grupowe),
  – dokonują okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy p-p ( co najmniej
  2 razy w roku szkolnym) wraz ze wskazaniem wniosków i rekomendacji na następny czas trwania zajęć;
  POWINIEN BYĆ DOKUMENT PODPISANY PRZEZ RODZICA- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O UDZIELENIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Z WYMIENIONYMI FORMAMI WSPARCIA, WYMIAREM GODZIN I CZASU TRWANIA.
  – wpisują notatki ze spotkań z rodzicami ( porady i konsultacje)
  – wpisują notatki ze spotkań z przedstawicielami poradni p-p lub instytucji, jeśli takie spotkania miały miejsce – WAŻNE!!! WOLNO NAM ROZMAWIAĆ O DZIECKU TYLKO JEŚLI RODZIC WYRAZI NA TO PISEMNA ZGODĘ
  – w indywidualnej teczce gromadzą dokumentację świadczącą o pracy/wsparciu ucznia, np. testy diagnostyczne, ważne karty pracy
  2. Wychowawca klasy w teczce wychowawcy gromadzi sprawdziany, opinię, testy diagnostyczne, oceny opisowe itp. Wychowawca jest koordynatorem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jeśli zespół nauczycieli i specjalistów uczący uczniów w klasie tzw.zespół oddziałowy spotyka się w celu omówienia efektów, przekazania bieżącej informacji wypracowania jednolitych sposobów oddziaływania dydaktyczno-terapeutycznego to w dokumentacji mamy również notatkę ze spotkania z podpisami uczestników.
  I to jest cała dokumentacja, w której rejestrujemy wsparcie udzielane uczniowi.

  #10047
  Renata Flis
  Participant

  Wskazałam dokumentację, która jest obowiązkowa. Nie jest tego mało, więc po co tworzyć nową?

 • The forum ‘Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych’ is closed to new topics and replies.

Comments are closed