Rewalidacja indywidualna

Home Forums Nasze rozmowy – Forum pedagogów specjalnych Rewalidacja indywidualna

 • Author
  Wpisy
 • #9148
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Szanowna Pani, w aktach prawnych jest zapis ” rewalidacja”. Natomiast zespół orzekający w PPP wydając zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego może wskazać „rewalidacja indywidualna” i wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować takie zajęcia. Rewalidacja indywidualna to nie to samo co nauczanie indywidualne. Od września zespół może w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia wskazać, ze ze względu na trudności w funkcjonowaniu spowodowane stanem zdrowia ucznia, że wybrane zajęcia powinny być realizowane indywidualnie. Na ucznia z autyzmem gmina otrzymuje największą subwencję oświatową , prawie 60 tys. rocznie. Są więc środki i gmina powinna zabezpieczyć taką formę kształcenia. Jeśli zespół tego nie zaproponował, może Pani jako matka wnioskować podczas spotkania zespołu.

  #9149
  Avatarolka.
  Participant

  Już rozumiem, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
  Tylko, że szkoła twierdzi, że nie ma możliwości zajęć indywidualnych bo nie ma takiego zapisu w statucie.

  #9159
  AvatarLidka
  Participant

  Ale co ma do tego statut? Przecież zajęcia indywidualne regulowane są przez prawo ogólnopolskie, a nie wewnątrzszkolne.

  #9167
  Avatarpyjter1
  Participant

  Dzień dobry, właśnie dołączyłem do kursu. Czy jest możliwość wydrukowania potwierdzenia ukończenia kursu? Pozdrawiam, Piotr.

  #9169
  Avataradmin
  Participant

  Dobry wieczór.

  Tak potwierdzenie ukończenia kursu można sobie wydrukować z pliku PDF, dostępnego po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami.

  Zachęcamy także do wypełniania ankiety podsumowującej kurs.

  #9201
  Avatardominikaszczotka
  Participant

  Dziękuję bardzo za poprzednią odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Napisała Pani, że rewalidację z uczniem slabosłyszącym powinien prowadzić surdopedagog. A czy ukończona terapia pedagogiczna może dawać takie uprawnienia? Zalecania poradni są ściśle zwiazane z dzialaniem terapeuty pedagogicznego w przypadku tego dziecka (cwiczenia grafomotortczne, cwiczenia koncentracji uwagi,percepcji sluchowej,itp)

  #9243
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  W ramach zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły powinien uruchomić terapię pedagogiczną ( bo jest takie zalecenie), wówczas powinien je prowadzić terapeuta pedagogiczny. Często w orzeczeniach nie ma wskazania „rewalidacja indywidualna” a ” zajęcia rewalidacyjne” lub „rewalidacja”. Towarzyszą takiemu zapisowi zalecenia w formie celów terapeutycznych: np. usprawnianie motoryki dużej i małej; doskonalenie procesów poznawczych. Wskazane są też zajęcia, które uczeń powinien mieć.
  Istnieje też II wariant. W świetle nowych przepisów PPP ma obowiązek wskazać zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie zajęcia o charakterze rewalidacyjnym trwają 60 min. Przyznane z pomocy p-p 45 minut.

  #9244
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Jeżeli w orzeczeniu nie ma zalecenia „rewalidacja indywidualna’ to dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia grupowe. Warto skontaktować się z poradnią p-p z wnioskiem o zmianę zalecenia. Trzeba to uzasadnić, ale…nie wiem czy uda się to załatwić.

  #9455
  Avatardorcia54
  Participant

  Dzień dobry!
  Serdecznie dziękuję za Pani nieocenioną pomoc i wsparcie. Za cierpliwość, za wszelkie wyjaśnienia, za odpowiedzi na moje pytania, za to, za rozwianie wątpliwości…za wszystko 🙂 Serdecznie pozdrawiam!

  #9459
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Pani Doroto, dziękuję za miłe słowa. Zachęcam wszystkich Państwa do dzielenia się swoim doświadczeniem ale i trudnościami, jakie napotykacie w swojej pracy. Chętnie pomogę.

  #9553
  Avatarkaroklonik
  Participant

  Dzień dobry,
  Mam pytanie, jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzący zajęcia rozwijające uzdolnienia ?

  #9560
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Zgodnie z przepisami zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzą nauczyciele przedmiotów: np. chór szkolny – nauczyciel muzyki, SKS – nauczyciel w-f, kółko literackie – nauczyciel języka polskiego, koło matematyczne – nauczyciel matematyki, kółko plastyczne – nauczyciel plastyki. I nie ma to znaczenia czy jest to szkoła podstawowa ogólnodostępna czy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Uzdolnienie (talent) to wrodzone predyspozycje w dziedzinie intelektualnej, ruchowej lub artystycznej przejawiające się ponadprzeciętnym stopniem sprawności w danej dziedzinie lub zdolnością do szybkiego uczenia się jej. Jeśli prowadzicie Państwo dla uczniów różne zajęcia terapeutyczne, w których wykorzystujecie muzykę, ruch, taniec np. arteterapia to nie są to zajęcia rozwijające uzdolnienia i wówczas prowadzą je nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje.

  #9562
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu? To pytanie, które nauczyciele często zadają. Postaram się wyjaśnić tę kwestię.
  Z dniem 1 września straciło moc rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkoli na podstawie art. 368 pkt.5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji przedszkola nie reguluje wymiaru czasu realizacji podstawy programowej. Natomiast, zgodnie z art. 13 ustawy Prawo oświatowe mówi, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
  Ustawa prawo oświatowe. Art. 13. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
  2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

  Zatem w czasie zapewnianym przez organ prowadzący, w czasie pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanym przez rodziców – powinny być zrealizowane wszystkie działania na jego rzecz. Potwierdza to sposób opisu zadań przedszkola i warunków realizacji podstawy programowej określone w przedmiotowym rozporządzeniu, które nie reguluje odrębnie zasad organizacji zajęć specjalistycznych.
  Dlatego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana dziecku w czasie jego pobytu w przedszkolu, zapewnianym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.
  Organizacja określonych zajęć powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego dziecka oraz oczekiwań rodziców. Jest również uzależniona od organizacji pracy przedszkola określonej przez dyrektora w ramowym rozkładzie dnia. Ponadto zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być określone w statucie przedszkola.
  Od 1 września 2017 r. organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.
  Podsumowując, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym rewalidacja powinny być zrealizowane w czasie zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dziecka. Dyrektor w arkuszu organizacyjnym zawiera między innymi: ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia. Przypominam również, że dyrektor powołuje zespoły dla właściwej organizacji edukacji uczniom/dzieciom z niepełnosprawnościami ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Natomiast nie ma obowiązku powoływania zespołów dla dzieci objętych wsparciem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Podstawa prawna: art. 13, art. 102 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 368 pkt 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
  A jak u Państwa, w przedszkolach jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w tym rewalidacja?

  przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

  #9810
  Avatarpyjter1
  Participant

  Dziękuje za kurs. Bardzo przydatne informacje. Dzisiaj wydrukowałem certyfikat 🙂
  Upewniłem się, że prawidłowo zapisuje tematy lekcji.
  Mam jeszcze pytania. Czy w taki sam sposób zapisujemy tematy w dzienniku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?
  Ukończyłem studia mgr – Rewalidacja i prowadzę zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością ruchową, z niedosłuchem. Nie mam ukończonej surdopedagogiki. Czy mam uprawnienia?

  #9814
  Renata FlisRenata Flis
  Participant

  W tematach zajęć specjalistycznych odnosimy się do usprawniania/doskonalenia/kształcenia/rozwijania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych zgodnie z założonymi celami. zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN zajęcia rewalidacyjne powinny prowadzić osoby posiadające kwalifikacje do danej niepełnosprawności. W Pani przypadku dyrektor może zwrócić się do KO o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez Panią- przyczyna : brak surdopedagoga w okolicy.

 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed