Gdzie pracować po pedagogice? Informacje, zarobki

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 28 stycznia 2021 roku.

Pedagogika to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, pedagogowie mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w szkołach, ale również w wielu innych placówkach. Sprawdź, czy jest praca po pedagogice, a także dowiedz się, na jakie zarobki mogą liczyć pedagodzy różnych specjalności.

Praca po pedagogice – czy faktycznie tak trudno ją znaleźć? Obalamy mity

Pedagogika to od lat jeden z najpopularniejszych kierunków studiów – według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2018/2019 wybrało ją ponad 12 tysięcy osób. Ze względu na tak duże zainteresowanie tym kierunkiem, panuje powszechne przekonanie, że znalezienie pracy po pedagogice jest nie lada wyzwaniem, a uczelnie pedagogiczne to fabryki bezrobotnych. Zawód pedagoga uchodzi również za mało opłacalny – źródło takiego myślenia leży najprawdopodobniej w kojarzeniu go jedynie z pracą w przedszkolach i szkołach. Tymczasem pedagodzy różnych specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie w wielu innych placówkach. Szczegółowe informacje na temat współczesnego rynku pracy i perspektyw zatrudnienia w sektorze edukacyjnym, znajdziesz na eksperckim  Blogu GoWork.pl – https://www.gowork.pl/blog/.

Zarobki po pedagogice – na jakie kwoty można liczyć?

Wynagrodzenie pedagogów szkolnych kształtuje się na podobnym poziomie, co nauczycieli. Na ich wysokość mają wpływ posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie, wykształcenie i miejsce zatrudnienia. Progi zarobków nauczycieli, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, można podzielić na cztery kategorie:

 • nauczyciel stażysta – ok. 2 949 zł
 • nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł
 • nauczyciel mianowany – 3 445 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 4 046 zł

Pedagodzy specjalni w szkołach państwowych również mogą spodziewać się tych samych stawek, które obowiązują innych nauczycieli. Zarobki po pedagogice specjalnej będą największe dla tych osób, które zatrudnione są w dużych miastach i prywatnych placówkach lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Jak wynika z obserwacji rynku pracy, coraz więcej usług z zakresu pedagogiki specjalnej przechodzi do sektora prywatnego. Jeśli chcesz sprawdzić, ile otrzymasz na rękę jako pedagog specjalny, sprawdź nasz kalkulator wynagrodzeń – https://www.gowork.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Z kolei więcej na temat zarobków nauczycieli i pedagogów, możesz przeczytać na Poradniku GoWork.pl – https://www.gowork.pl/poradnik/.

Jaka praca po pedagogice? Perspektywy

Wiele młodych osób, które rozważają rozpoczęcie nauki na studiach pedagogicznych, zastanawia się, czy jest praca po pedagogice. Wszystko zależy od wybranych przez nich specjalizacji. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia nie tylko w szkołach czy przedszkolach, ale w wielu innych placówkach, np. organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach interwencji kryzysowej czy centrach pomocy rodzinie. Pedagogowie mają możliwość pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, autyzmem, zespołem Aspergera czy trudną młodzieżą wymagającą resocjalizacji. Często prowadzą oni warsztaty rozwojowe lub szkolenia dla rodziców – wszystko zależy od wybranych przez nich specjalizacji. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami w zawodzie pedagoga, zajrzyj na  https://www.gowork.pl/forum

Praca po pedagogice specjalnej

Warto wiedzieć, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej stale wzrasta. Wpływ na tę sytuację ma przede wszystkim wprowadzanie edukacji włączającej, której celem jest uwzględnianie różnorodności uczniów, korzystających z placówek edukacyjnych oraz odchodzenie od postrzegania niepełnosprawności jako bariery. Ma ona również zapewnić uczniom niepełnosprawnym normalne życie wśród pełnosprawnych uczestników. Z tego powodu duże szanse na zatrudnienie mają osoby, które kształciły się w specjalnościach, takich jak:

 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • pedagogika terapeutyczna
 • pedagogika korekcyjna
 • pedagogika resocjalizacyjna.

Praca po oligofrenopedagogice 

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jej celem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci i dorosłych do życia w społeczeństwie. Pełni ona również funkcję przygotowawczą – opieka oligofrenopedagogów umożliwia pacjentom przygotowanie do pracy zawodowej, a także zwiększenie kompetencji. Absolwenci tej specjalizacji posiadają kwalifikacje rewalidacyjne, które uprawniają ich do pracy nie tylko w placówkach szkolnych i oświatowych, ale także opiekuńczo-rewalidacyjnych. Mogą oni zatrudnić się w charakterze:

 • wychowawcy w ośrodkach specjalistycznych i szkołach,
 • edukatora w placówkach wychowawczych i ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • nauczyciela w szkołach specjalnych, integracyjnych oraz przedszkolach. 

Praca po surdopedagogice

Surdopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem dzieci oraz dorosłych z różnymi stopniami i rodzajami uszkodzeń słuchu, zarówno niedosłyszących, jak i głuchych, a także także osób, u których oprócz wady słuchu występują dodatkowe upośledzenia. Pracę po pedagogice specjalnej z tą specjalnością można znaleźć w:

 • szkołach i przedszkolach specjalnych dla dzieci z wadami słuchu,
 • szkołach i klasach integracyjnych, 
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • Środowiskowych Domach Samopomocy.

Praca po tyflopedagogice

Tyflopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się edukacją, rehabilitacją oraz wychowaniem osób ociemniałych, niewidomych i niedowidzących, aby zapewnić im jak najlepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Podział ten jest niezwykle istotny, ponieważ praca z osobami niewidzącymi od urodzenia różni się od tej z osobami, które utraciły wzrok po wielu latach swojego życia. Gdzie praca po pedagogice tej specjalności? Tyflopedagodzy mogą zatrudnić się między innymi w:

 • szkołach i przedszkolach powszechnych, integracyjnych i specjalnych,
 • poradniach dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju. 

Praca po pedagogice leczniczej

Pedagogika lecznicza (terapeutyczna) zajmuje się edukacją i rehabilitacją osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Ze względu na dużą liczbę dzieci chorujących na przewlekłe schorzenia somatyczne, psychosomatyczne i psychiczne, na rynku pracy przejawia się duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie pedagogiki leczniczej. Oto, gdzie można pracować po pedagogice terapeutycznej:

 • w placówkach specjalnych dla dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową,
 • w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych i przyszpitalnych,
 • placówkach dla nerwowo i psychicznie chorych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • domach pomocy społecznej, 
 • stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się pracą na rzecz osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, 
 • centrach pomocy rodzinie.

Praca po pedagogice korekcyjnej

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom, które cierpią z powodu zaburzeń koncentracji uwagi, emocjonalnych czy wzrokowo-słuchowo-ruchowych. Terapeuta pedagogiczny pracuje również z dziećmi przejawiającymi objawy dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, nieharmonijnego rozwoju, nadpobudliwości psychoruchowej oraz opóźnionych rozwojem psychoruchowym. Jaka praca po pedagogice korekcyjnej? Absolwenci tych studiów mogą zatrudnić się w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci.

Praca po pedagogice resocjalizacyjnej

Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się wychowaniem i nauczaniem osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, przejawiającymi zaburzone zachowanie, a także osób dorosłych, które weszły w konflikt z prawem lub wymagają resocjalizacji z innych powodów. Pracę po pedagogice resocjalizacyjnej można podjąć w:

 • Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,
 • Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, 
 • ośrodkach szkolenia i wychowania,
 • zakładach poprawczych, 
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • centrum interwencji kryzysowej,
 • centrum mediacyjnym,
 • centrum wspomagania rodziny.

Praca po pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna zajmuje się edukacją, kształceniem i wychowaniem dzieci w przedszkolu oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Pracę po pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej można rozpocząć w miejscach takich jak:

 • szkoły i przedszkola jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel w szkole podstawowej lub nauczyciel świetlicy. 

Praca po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest jedną z dyscyplin pedagogiki, zajmującej się działalnością opiekuńczo-wychowawczą podejmowaną wobec młodzieży i dzieci, do czasu uzyskania przez nich samodzielności życiowej. Pracę po pedagogice opiekuńczej  można znaleźć między innymi w:

 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego,
 • placówkach i instytucjach systemu oświaty,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego, np. centrach edukacji i kultury dla dzieci,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pożytku publicznego.

Chociaż pedagogika jest popularnym kierunkiem studiów, pracę można znaleźć w wielu miejscach. Jeśli chcesz zostać pedagogiem, zapoznaj się z ofertą uczelni w Twoim mieście. 

Wpis powstał przy współpracy z gowork.pl

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz