Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży

Szkolenie przybliża specyfikę zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka. Podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa

Poprzez uczestnictwo w kursie, Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele, terapeuci, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami.

Rewalidacja indywidualna

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii – IPET i „Dziennik zajęć rewalidacyjnych” oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia procedur osiągania celów na wszystkich etapach edukacyjnych. A wszystko to w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka

Celem kursu jest przybliżenie Państwu zagadnienia autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania:
W jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku szkolnym i domowym?
Jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem?
W jaki sposób pomóc dziecku z autyzmem komunikować się z otoczeniem i nawiązywać relacje z innymi ludźmi?