Kształtowanie pozytywnej samooceny – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych w formie zdalnej dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny Temat: Kim właściwie jestem Ja? – poznaję siebie – kształtowanie pozytywnej samooceny, uświadamianie uczniowi jego mocnych stron. Cele ogólne: Kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia i uświadamianie mu jego pozytywnych cech i...

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy z zespołem Aspergera za II okres

W ocenie zespołu po dokonaniu w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 analizy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy XX, nie wymaga realizowania wybranych zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Czytelne podpisy członków zespołu: Wychowawca: Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne/zajęcia rewalidacyjne: Anita Orzechowska Nauczyciel języka angielskiego: Pedagog szkolny:...

Program zajęć rozwijających uzdolnienia i kreatywność na zajęciach w świetlicy szkolnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku  Program przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną: lekką, umiarkowaną, znaczną. Treści są dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej. Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. Dziennik Ustaw z dnia...

Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwoju – ocena funkcjonalna i metody oddziaływań

U dzieci z zaburzeniami rozwoju często obserwujemy „zachowania trudne”, które zagrażają bezpieczeństwu osób w nie angażujących się lub osób z otoczenia. Według Emersona (1995) zachowania trudne to „działania anormalne kulturowo, których nasilenie, częstotliwość lub czas trwania powodują niebezpieczeństwo fizyczne dla osoby angażującej się w dane zachowanie lub osób postronnych, a...

Zmysł dotyku i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka

Spośród wszystkich naszych zmysłów dotyk jest tym, który rozwija się jako pierwszy, jest więc najbardziej pierwotnym i jednocześnie największym układem sensorycznym. Obejmuje receptory czuciowe znajdujące się w różnych częściach ciała – najwięcej jest ich na dłoniach i stopach, ale również twarzy czy języku. Receptory cechują się wysokim stopniem specjalizacji –...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - AKREDYTOWANA PLACÓWKA PERFECTUS

Placówka PERFECTUS - szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS zaprasza na webinarowe szkolenie online. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy na naszej platformie internetowej szkolenia online dla nauczycieli w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.

NASZE KATEGORIE