close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Realizowanie intencji komunikacyjnej – konspekt zajęć logopedycznych

Temat: Realizowanie intencji komunikacyjnej przy użyciu kodów niewerbalnych Cele: budowanie rozumienia połączeń dźwięków z bodźcami ruchowymi i wzrokowymi; stosowanie kodów niewerbalnych w realizacji intencji komunikacyjnej; wczesna nauka czytania; rozwijanie mowy wewnętrznej; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez zabawę; usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Metody pracy: neurobiologiczna; pokazu;...

Projekt rozwijający porozumiewanie się uczniów za pomocą metod wspomagających i alternatywnych – „Śpiewam i pokazuję – tak się komunikuję”

Projekt rozwijający porozumiewanie się uczniów z zaburzeniami mowy za pomocą metod wspomagających i alternatywnych „Śpiewam i pokazuję – tak się komunikuję” Wstęp Porozumiewanie się z innymi ludźmi stanowi istotę relacji społecznych. Nikt z nas nie chce żyć w izolacji skazującej człowieka na samotność. Potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, dzielenia się własnym...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z zespołem Aspergera

I. Informacje o dziecku 1. Imię (imiona) i nazwisko: XXX 2. Data i miejsce urodzenia: XXX 3. Podstawa prawna objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NR XXX wydane przez PPP w XXX 4. Przyczyna objęcia kształceniem specjalnym: zespół Aspergera Program opracowano na okres: nauki w szkole podstawowej (II...

Metody aktywizujące w nowoczesnej edukacji

Metoda aktywizująca – definicja pojęcia Od kilku lat niezmiennie coraz większą popularnością wśród nauczycieli cieszą się metody aktywizujące. Podstawową różnicą między tradycyjnymi metodami nauczania, a metodami aktywizującymi, jest rola ucznia w procesie przyswajania wiedzy. Metody tradycyjne bardzo często traktują nauczyciela jako osobę pierwszoplanową, mającą decydujący głos w czasie procesu nauczania....

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Metryczka Nauczyciel: Aneta Sadowska-Chorążak Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy Temat: Trening Umiejętności Społecznych Klasa – I Data: 27.02.2020 r. Cele ogólne: eliminowanie deficytów i dysfunkcji w porozumiewaniu się – zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych rozwijanie kompetencji społecznych – nauka wykonywania prostych poleceń ograniczanie stereotypowych zachowań, zainteresowań, działań kształtowanie umiejętności logicznego...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.