Rewalidacja indywidualna – kurs online

80,00 

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii – IPET i „Dziennik zajęć rewalidacyjnych” oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia.

Kategoria:

Opis

Kurs Rewalidacja indywidualna adresowany jest do nauczycieli, terapeutów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do osób zainteresowanych poruszaną problematyką.
Dobre planowanie to połowa sukcesu. Zadaniem nauczycieli, pedagogów specjalnych jest planowanie i realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością.

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia procedur osiągania celów. A wszystko to w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter e-learningowy. Trwa 10 godzin realizowanych w formie samokształcenia. Z materiałów można korzystać w dowolnym i dogodnym dla każdego czasie. Po zapoznaniu się z treściami kursu, należy rozwiązać krótki test online, po czym dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele ogólne:

 • poznanie obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji edukacji uczniów z niepełnosprawnościami
 • kształcenie umiejętności planowania i programowania rewalidacji adekwatnie do zdiagnozowanych możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia w IPET oraz dzienniku zajęć rewalidacyjnych – cele ogólne, szczegółowe, cele S.M.A.R.T.
 • zastosowanie w praktyce modeli pracy z uczniem: słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, w szczególności poprzez zastosowanie skutecznych metod terapii i środków dydaktycznych
 • wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole i placówce

Cele szczegółowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • znać i rozumieć wymagania MEN w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
 • znać cele i kierunki rewalidacji indywidualnej
 • znać i rozumieć zasady prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej
 • umieć właściwie zaplanować pracę rewalidacyjną dostosowując metody, formy pracy i środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb każdego ucznia
 • dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz ocenić efektywność prowadzonej terapii (wnioski i rekomendacje)
 • opracować program rewalidacji indywidualnej w: IPET i dzienniku zajęć rewalidacji indywidualnej
 • zastosować w praktyce model pracy z uczniem: słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem
 • znać i właściwie interpretować przepisy prawa oświatowego

Treści szkolenia:

1. Przepisy prawa oświatowego – interpretacja

2. Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć

3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

5. Niektóre metody usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności

6. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku

7. Przykłady dobrych praktyk

AUTOR

mgr Renata Flis nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach, pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz doradca metodyczny Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Autorka książek i publikacji oraz innowacji pedagogicznych. Organizatorka wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli z całej Polski. Nagrodzona wielokrotnie Nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa i  Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji. Odznaczona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką „Przyjaciel Dziecka”