Rewalidacja indywidualna – kurs online

80,00 

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii – IPET i „Dziennik zajęć rewalidacyjnych” oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia.

Szkolenie będzie ponownie dostępne za kilka dni (trwają pracę nad jego zmianami).

Kategoria:

Opis

Kurs Rewalidacja indywidualna adresowany jest do nauczycieli, terapeutów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do osób zainteresowanych poruszaną problematyką.
Dobre planowanie to połowa sukcesu. Zadaniem nauczycieli, pedagogów specjalnych jest planowanie i realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością.

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii – IPET i „Dziennik zajęć rewalidacyjnych” oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia procedur osiągania celów na wszystkich etapach edukacyjnych. A wszystko to w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter e-learningowy. Trwa 15 godzin realizowanych w formie samokształcenia oraz wymiany doświadczeń na Forum na stronie https://pedagogika-specjalna.edu.pl/watek/rewalidacja-indywidualna/.

Kurs zakończy się uzupełnieniem ankiety monitorującej efekty wdrożenia nowych umiejętności do praktyki szkolnej.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele ogólne

 • Poznanie obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Kształcenie umiejętności planowania i programowania rewalidacji adekwatnie do zdiagnozowanych możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia w IPET oraz „Dzienniku zajęć rewalidacyjnych” – cele ogólne, szczegółowe , cele S.M.A.R.T.
 • Zastosowanie w praktyce modeli pracy z uczniem: niesłyszącym lub słabo słyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w szczególności poprzez zastosowanie skutecznych metod terapii i środków dydaktycznych.
 • Wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole i placówce.

Cele szczegółowe
Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • znać i rozumieć wymagania MEN w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością,
 • znać cele i kierunki rewalidacji indywidualnej,
 • znać i rozumieć zasady prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej,
 • umieć właściwie zaplanować pracę rewalidacyjną dostosowując metody, formy pracy i środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb każdego ucznia,
 • dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz ocenić efektywność prowadzonej terapii (wnioski i rekomendacje),
 • właściwie interpretować informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • opracować program rewalidacji indywidualnej w: IPET i dzienniku rewalidacji indywidualnej,
 • zastosować w praktyce model pracy z uczniem: niesłyszącym lub słabo słyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniem z autyzmem,
 • znać i właściwie interpretować przepisy prawa oświatowego.

Treści szkolenia

1. Nowe przepisy prawa oświatowego – interpretacja.

2. Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć (przypomnienie).

3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.

4. Planowanie w rewalidacji indywidualnej w IPET i „Dzienniku zajęć rewalidacji indywidualnej/grupowej”, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku.

5. Niektóre metody usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności.

6. Przykłady dobrych praktyk.

Materiały i środki dydaktyczne: dzienniki urzędowe, prezentacje multimedialne, opracowania własne, przykłady dobrych praktyk: wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania; programy rewalidacji, wzory dokumentów (IPET, Dziennik lekcyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym).

AUTOR

Renata Flis – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków.
Autorka książek i publikacji. Autor i realizator innowacji pedagogicznych. Stale współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli z całej Polski. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”. Nagrodzona wielokrotnie Nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa i Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji. Odznaczona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką „Przyjaciel Dziecka”.