Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 lipca 2021 roku.

Imię i nazwisko ucznia:

X

Klasa:

VI

Rok szkolny:

2020/2021 II semestr

Rozpoznanie:

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Podstawa objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

Orzeczenie nr

Obszar rozpoznaniaRozpoznaniePotrzeby dziecka wynikające z diagnozy cząstkowej
Mocne strony ucznia, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia.– Uczeń jest koleżeński, towarzyski, energiczny, wesoły.
– Używa zwrotów grzecznościowych.
– Planuje swoją przyszłość.
– Dobra sprawność fizyczna.
– Dobra koordynacja ruchowa.
– Lubi zajęcia sportowe i techniczne.
– Chętnie opowiada o pracy w rolnictwie.
– Zainteresowania techniczne.
– Zna i pisze wszystkie poznane litery.
– Rozwiązuje proste działania matematyczne.
– Preferowany kontakt ze światem przyrody.  
Należy otaczać X atmosferą akceptacji i życzliwości.
Stale wzmacniać jego poczucie wartości.
Stosować wzmocnienia pozytywne oraz motywować ucznia do pracy własnej.
Stwarzać okazje do zaprezentowania mocnych stron X, wykazania się posiadanymi umiejętnościami.
Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym.– X źle zareagował na odcięcie od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami w okresie nauki zdalnej. Sam nie ma motywacji do nauki. Brakuje mu kolegów, którzy pomogliby mu w trakcie lekcji i podczas wykonywania zadań.
– Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.
– Braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
– Wolne tempo uczenia się.
– Niski poziom myślenia słowno-pojęciowego.
– Obniżona pojemność i trwałość pamięci.
– Trudności z koncentracją uwagi.
– Ubogie słownictwo.
– Błędy w pisowni ze słuchu.
– Nie rozumie czytanych poleceń.
– Słaba wyobraźnia.
– Czytanie wolne, przekręcanie wyrazów. W okresie nauki zdalnej poziom czytania bardzo się obniżył.
– Brak wytrwałości w pracy.  
Udział w zajęciach rewalidacyjnych, usprawnianie zaburzonych funkcji.
Wyrównywanie braków w wiadomościach zgodnie z zasadą stopniowania.
Rozwijanie zasobu słownictwa.
Zmniejszanie liczby zadań i materiału do opanowania.
Odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych.
Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne (umiejętności, pamięć, myślenie, czytanie, liczenie, pisanie, wyniki w nauce, funkcjonowanie emocjonalne, kontakty z rówieśnikami).– Uczeń nie potrafi zaprezentować własnego punktu widzenia i zwerbalizować swoich myśli.
– Ma ograniczony zasób słownictwa.
– W niewystarczającym stopniu opanował i zrozumiał normy społeczne.
– W sytuacjach zadaniowych wykazuje zahamowanie komunikacji werbalnej, wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela; pytania naprowadzające, dodatkowe wyjaśnienia, nie rozumie związków przyczynowo-skutkowych. Nie potrafi wnioskować.
– Słabo liczy w pamięci.
– Nie zna tabliczki mnożenia.
– Nie liczy na poziomie wymagań klasy, w której się uczy.
– Bardzo niski zakres wiedzy ogólnej o świecie.
– Ubogie słownictwo.
– Trudności z formułowaniem wypowiedzi.
– Trudności z koncentracją uwagi.
– Popełnia liczne błędy.
– Nie rozumie czytanych treści.
– Czyta niechętnie.
– Obniżone zdolności grafomotoryczne.
– Pisząc ze słuchu, popełnia wiele błędów.
– Braki w podstawach matematyki.
– Trudności w operowaniu liczbami, nazywaniu figur geometrycznych.
– Trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnych i ustnych.
– Braki w opanowaniu treści programowych.
– W jego wypowiedziach brak jest płynności, są mało rozbudowane, lakoniczne, ogólnikowe.
– Ubogi zasób słownictwa.
– Obniżony poziom kompetencji językowej (w zakresie gramatycznym, leksykalnym).
– Ma trudności z werbalizowaniem myśli, formułowaniem wypowiedzi.
– Wolne tempo uczenia wzrokowo-ruchowego.
– Niski poziom opanowania techniki czytania.
– Nie uważa na lekcji.
– Nie słucha nauczyciela, nie słucha odpowiedzi kolegów, zajmuje się czymś innym.
– Nie chce i nie lubi się uczyć, bo wie, że ma obniżone wymagania. Często z góry zakłada, że czegoś nie zrobi, bo nie potrafi.  
Zapewnienie uczniowi odpowiedniego miejsca w klasie (blisko nauczyciela).
Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zwracanie się do ucznia bezpośrednio. 
Motywowanie do podejmowania wysiłku umysłowego, werbalizacji myśli.
Częste powtarzanie i utrwalanie poznanego materiału.
Stopniowanie trudności.
Wiązanie zdobytych wiadomości z praktyką.
Stosowanie programów multimedialnych.
Wspieranie ucznia w utrzymywaniu prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i rozwijanie umiejętności społecznych.
Uczenie wyrażania emocji, nazywania uczuć, rozładowania napięcia.
Wsparcie i pomoc rodziców i nauczycieli.
Wzmacnianie samooceny poprzez docenianie, chwalenie, prezentowanie na forum klasy wytworów pracy.
Angażowanie w życie klasy i szkoły.
Przydzielanie zadań możliwych do wykonania.
Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli.– W związku z zawieszeniem od połowy października 2020 r. zajęć na terenie szkoły, formy, okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin nie uległy zmianie.
– Indywidualizacja pracy z X podczas zajęć ze wszystkich przedmiotów przebiegała zgodnie z podstawą programową. Nauczyciele dostosowywali kryteria i sposób pracy na lekcji do możliwości ucznia. W trakcie zajęć stosowano aktywne metody pracy.
– W miarę możliwości uzupełniano braki w wiadomościach szkolnych.
– Stosowano aktywne metody edukacyjne, gry dydaktyczne, platformy internetowe.
– Usprawniano zaburzone funkcje poznawcze podczas zajęć rewalidacyjnych.
– Otoczono chłopca atmosferą spokoju i akceptacji.
– Angażowanie w życie klasy i szkoły.
– W związku z prowadzeniem zajęć w warunkach zdalnych wprowadzono metody i techniki kształcenia na odległość. Lekcje prowadzone za pomocą aplikacji Teams, zajęcia rewalidacyjne odbywały się w szkole.
– Zmianie ulega sposób oceniania: oceniane były prace przesłane przez ucznia, zaangażowanie podczas lekcji online.
– Określono dodatkowe kryteria oceny bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia zdalnie.  
Należy unikać sytuacji zaskoczenia podczas odpytywania.
Zajęcia rewalidacyjne w okresie pandemii, w miarę możliwości, prowadzić w szkole bezpośrednio z uczniem.
Indywidualizować wymagania i dostosować czas pracy do możliwości X.
Stosować metody pracy, które są dla ucznia atrakcyjne.
Oceniać prace zgodnie z ustalonym systemem punktacji.
Na bieżąco uzupełniać braki w wiadomościach szkolnych.
Usprawniać zaburzone procesy poznawcze podczas zajęć rewalidacyjnych.
Umożliwić odnoszenie sukcesów.
Potrzeby w zakresie dostosowania otoczenia.– Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w osobnej klasie. W okresie nauki zdalnej zajęcia odbywają się online lub w szkole.
– Na lekcjach uczeń zajmuje miejsce umożliwiające nauczycielowi stały kontakt oraz możliwość udzielenie wsparcia i dodatkowego wyjaśnienia.
– Uczeń bardzo dobrze reaguje na wzmocnienia pozytywne oraz dostrzeganie postępów.
– W okresie nauki zdalnej wzięto pod uwagę dbałość o higienę pracy i nauki podczas korzystania z urządzeń cyfrowych (komputer, telefon itp.).
– Przestrzegano stałej struktury zajęć w warunkach domowych.
– Dostosowano materiały przesyłane/prezentowane uczniowi do aktualnych możliwości percepcyjnych.
Uczeń siedzi w pobliżu nauczyciela, który ma szybki dostęp do chłopca i możliwość udzielenia wsparcia i dodatkowych objaśnień.
Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w osobnej sali z zapewnieniem ciszy i braku bodźców rozpraszających.

Autor: Anna Wermińska-Smoleń – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz