Scenariusz lekcji historii w III klasie gimnazjum – Rewolucja przemysłowa

Scenariusz lekcji historii  w klasie III  gimnazjum do podręcznika „Śladami przeszłości”  Temat: Rewolucja przemysłowa. Podstawa programowa, uczeń: wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej (31.1) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia,… Zobacz więcej

Wzory i jednostki – sprawdzian z fizyki dla III klasy gimnazjum

  Imię i nazwisko……………………………………………Klasa………………Data…………… Czytaj uważnie polecenia. Zadania zawierają jedną poprawną odpowiedź. Każdą poprawną odpowiedz może uczeń otrzymać 1 punkt. Powodzenia. 1. Jednostką prędkości jest: a) 1 m/s b) 1… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z elementami socjodramy i psychodramy

Scenariusz zajęć terapeutycznych Temat: „Miej życzliwość w swej naturze” czyli właściwa komunikacja interpersonalna.   Czas trwania: 60-90 minut. Liczba uczestników: 10. Cel ogólny: Budowanie zespołu. Cele szczegółowe: Integracja grupy i… Zobacz więcej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

  uczeń:  xxx Podstawa  objęcia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną xxx Program opracowano na okres: nauki w gimnazjum Diagnoza: Zespół… Zobacz więcej