WOPFU

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) powinna być dokonywana przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

Przykładowe WOPFU przygotowane przez naszych ekspertów:


Comments are closed