Lekcja wychowania fizycznego TANIEC – RUCH – MUZYKA

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 marca 2024 roku.

Dla większości uczniów ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć. Daje możliwość spontanicznego odreagowania napięć. Gimnastyka przy muzyce poprawia koordynację i samopoczucie ucznia. Dzięki takim ćwiczeniom uczeń ma możliwość rozwinąć pamięć ruchową, spostrzegawczość, a także refleks.

Ćwicząc przy muzyce, wychowankowie skupiają się na precyzyjności ruchu oraz rytmizacji działań. Działania te sprzyjają współpracy w grupie i budowaniu odpowiedzialności za dokładność przekazu. Uczniowie, współdziałając, uczą się szacunku do możliwości innych kolegów i koleżanek, podzielności uwagi oraz koncentracji. Ruch przy muzyce angażuje funkcje systemu mózg – ciało, pokonuje bariery intelektualne i emocjonalne. Taniec w grupie umożliwia przeżycie przyjemności i radości ze wspólnego działania, sprzyja integracji uczestników, uczy współdziałania z koleżankami i kolegami o różnych możliwościach intelektualnych i ruchowych.

Zespół klasowy biorący udział w zajęciach dydaktycznych jest zróżnicowany pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Grupa jest dynamiczna, wesoła i ruchliwa. Ze względu na możliwości poszczególnych uczennic i ich zaangażowanie w tok lekcji zdarzają się drobne konflikty.

Dwie spośród uczennic biorących udział w lekcji posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pierwsza jest bardzo mocno zmotywowana do nauki i koleżeńskiej postawy do rówieśników. Jest pracowita, sumienna i zdyscyplinowana. Dobrze sobie radzi na polu dydaktycznym. Druga znacznie gorzej radzi sobie w różnych aspektach życiowych, zarówno dydaktycznych, jak i społecznych. Obie uczennice od początku września zeszłego roku szkolnego bardzo się przyjaźnią i wzajemnie wspierają. W drugiej klasie zmieniła się struktura grupy, dlatego potrzebuje ona szczególnego wsparcia ze strony nauczycieli i pedagogów.

Celem lekcji jest kształtowanie sprawności fizycznej, umiejętności społecznych, a w szczególności współpracy w grupie zróżnicowanej pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Uwzględniając fakt zainteresowania wśród uczennic kształtowaniem swojej sprawności fizycznej z udziałem muzyki, łatwiej jest uzyskać spontaniczne i pozytywne reakcje emocjonalne, chęć współpracy w grupie, a tym samym skuteczniej integrować zespół klasowy.

Plan metodyczny w ujęciu czynnościowym

Klasa:

II, Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauczyciel:

mgr Karolina Popiołek

Temat: Wykonujemy krótki układ choreograficzny z wykorzystaniem podstawowych kroków aerobiku na stepie.

Miejsce:

sala gimnastyczna

Czas trwania: 

45 minut

Płeć ćwiczących:

dziewczęta

Środki dydaktyczne i materiały:

stepy, przenośny głośnik, ścieżka dźwiękowa do zajęć fitness’u na stepie

Cele lekcji:

 • Doskonalenie techniki wykonania podstawowych kroków aerobowych na stepie
 • Łączenie kroków aerobowych w prosty układ choreograficzny
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie zróżnicowanej
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności członków grupy za treść przekazu

Zadania szczegółowe w zakresie:

1. SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ (uczeń):

 • rozwija koordynację ruchową;
 • kształtuje płynność i harmonię ruchu;
 • kształtuje poczucie rytmu.

2. UMIEJĘTNOŚCI (uczeń uczy się):

 • rozpoznawać tempo muzyki;
 • wyczuwać odległość i przestrzeń;
 • powtarzać – kopiować prosty układ choreograficzny z wykorzystaniem podstawowych kroków aerobowych na stepie;
 • współdziałać w grupie ćwiczebnej.

3. WIADOMOŚCI (uczeń):

 • zna zasady uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej;
 • pozna zasady współpracy w zespole przy tworzeniu prostego układu choreograficznego na stepie.

4. USAMODZIELNIENIA (uczeń):

 • współuczestniczy w organizacji lekcji;
 • angażuje się w doskonalenie własnej sprawności fizycznej;
 • dba o bezpieczeństwo własne i współćwiczących;
 • współdziała w zespole w celu wykonania prostego układu choreograficznego na stepie.

Pobierz cały plan metodyczny

Autor: Karolina Popiołek – Czytelniczka Portalu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz