Ja w świecie jogi – innowacja pedagogiczna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2021 roku.

Temat innowacji: Innowacja rozwijająca harmonijny rozwój ciała i pobudzająca pracę mózgu.

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

Autorki:

Małgorzata Lorkowska, Adriana Jankowska-Renkiewicz

Temat: Ja w świecie jogi

Przedmiot:

wychowanie fizyczne

Rodzaj innowacji:

metodyczna

Data wprowadzenia:

wrzesień 2020

Data zakończenia:

maj 2021

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 6 b.

Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego raz w tygodniu przez 45 min.

Motywacja wprowadzenia innowacji

Inspiracją do opracowania innowacji „Ja w świecie jogi” stały się nasze osobiste doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, obserwacja uczniów oraz pasja do aktywności fizycznej. Zauważyłyśmy, iż do szkoły trafia coraz większa grupa dzieci o nieharmonijnym rozwoju, z trudnościami w nauce, zaburzeniami emocjonalnymi, brakiem koncentracji uwagi oraz z obniżoną sprawnością ruchową. Dlatego też uważamy, że stworzona innowacja pedagogiczna, oparta na ćwiczeniach z wykorzystaniem jogi, pilatesu, ćwiczeń relaksacyjnych oraz oddechowych, wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci. Wieloletnie praktykowanie jogi, udział w szkoleniach dotyczących jogi, pilatesu oraz samodzielne studiowanie literatury, dały nam podbudowę teoretyczną i praktyczne pomysły do stworzenia innowacji.

I. Wstęp

Szkoła jest miejscem, gdzie następuje nie tylko intelektualny rozwój dzieci, ale także emocjonalny. W tym kontekście mówi się o harmonijnej współpracy lewej i prawej półkuli mózgu. Lewa półkula odpowiada za analityczną i ekstrawertyczną stronę osobowości, natomiast prawa półkula ma charakter syntetyczny i introwertyczny. Eksperymenty przeprowadzone nad wpływem technik relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń jogi, wskazują, że te techniki mają istotny wpływ na polepszenie pracy mózgu. Joga jest praktyką, która nierozerwalnie łączy zdrowie fizyczne, psychiczne i moralne. Wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka, angażując wszystkie sfery jego osobowości. Pracując z ciałem, wpływamy na jego emocje, uczucia, wrażenia. Dzieci sprawne uczą się tolerancji i opiekuńczości w kontakcie z niepełnosprawnymi kolegami.

II. Założenia ogólne

Poszczególne ćwiczenia jogi są wykorzystywane w zabawach i ćwiczeniach ruchowych bez wchodzenia w zawiłości systemu filozoficzno-religijnego. Pracę z dziećmi zaczynamy od poznania ciała, poprawnego oddechu, poznania sposobów relaksacji i w końcu ćwiczeń postawy, czyli asanów. W czasie zajęć wykorzystywane będą między innymi  elementy ćwiczeń:

 • Relaks ciała i umysłu czyli tzw. relaksacja. Jest to stan rozluźnienia psychosomatycznego, który likwiduje napięcie mięśniowe, wycisza organizm, zwiększa stan równowagi psychofizycznej. Powoduje spokój metaboliczny i emocjonalny.
 • Pozycje jogi, czyli asany, które rozciągają, wzmacniają mięśnie, poprawiają krążenie. Wykonywane są w stanie koncentracji fizycznej, oddziałują na całe ciało. Zapewniają zdrowie psychiczne i fizyczne, utrzymując w dobrej formie ciało i psychikę.
 • Ćwiczenia oddechowe. To kontrola oddechu, która uczy, jak koncentrować umysł.

III. Cele innowacji

Cel główny

Głównym celem innowacji jest kształtowanie u dziecka ogólnej sprawności fizycznej, nabywanie umiejętności interpersonalnych poprzez ćwiczenia jogi oraz rozwijanie potencjalnych możliwości ukrytych w mózgu. Dzięki ćwiczeniom jogi, dzieci łatwiej skupiają uwagę, są bardziej świadome własnego ciała, skoncentrowane. Powtarzanie asan dobrze wpływa na pamięć, pobudza wyobraźnię i rozwija kreatywność. Dzieci na zajęciach uczą się szacunku do siebie i innych. Każdy ćwiczy jak umie.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie w dzieciach świadomości zdrowego trybu życia i wyrabiania nawyku dbania o kondycję i sprawność fizyczną
 • harmonijne rozwijanie ciała poprzez ćwiczenia jogi
 • integracja funkcji półkul mózgowych
 • obniżenie u dzieci napięć emocjonalnych, zmęczenia
 • zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu, stymulującej harmonijny rozwój dziecka
 • rozwijanie elastyczności i ruchliwości kręgosłupa oraz stawów, wzmacnianie mięśni oraz poprawienie ukrwienia organów wewnętrznych
 • doskonalenie zdrowej i efektywnej techniki oddychania
 • rozwijanie zdolności koncentracji, wzmacnianie wiary we własne możliwości dziecka
 • nabywanie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie.

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Realizacja innowacji z pewnością przyniesie pozytywne zmiany w zakresie kształtowania u dzieci ogólnej sprawności fizycznej, nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez ćwiczenia jogi oraz rozwijanie potencjalnych możliwości ukrytych w mózgu. Dzięki ćwiczeniom jogi, dzieci łatwiej skupią uwagę, będą bardziej świadome własnego ciała, skoncentrowane. Powtarzanie asan dobrze wpłynie na pamięć, pobudzi wyobraźnię i rozwinie kreatywność. Dzieci na zajęciach nauczą się szacunku do siebie i innych, co wpłynie pozytywnie na integrację grupy.

Uczeń:

 • rozwinie świadomość zdrowego trybu życia i wyrabiania nawyku dbania o kondycję i sprawność fizyczną
 • harmonijne rozwinie ciało poprzez systematyczne ćwiczenia jogi
 • zintegruje funkcje półkul mózgowych
 • zaspokoi naturalną potrzebę ruchu
 • pozna sposoby relaksacji obniżające napięcia emocjonalne, zmęczenie
 • rozwinie elastyczność i ruchliwość kręgosłupa oraz stawów, wzmocni mięśnie oraz poprawi ukrwienie organów wewnętrznych
 • udoskonali techniki oddychania
 • rozwinie zdolności koncentracji, wzmocni wiarę we własne możliwości
 • pozna sposoby zdrowej komunikacji i współdziałania w grupie
 • nauczy się wykonywać i doskonalić pozycje jogi – asany.

Szkoła/Nauczyciel:

 • nawiązanie dialogu z rodzicami
 • wzrost efektywności działań szkoły względem ucznia i jego potrzeb.

V. Ewaluacja

Ewaluacji będzie podlegać:

 • atrakcyjność innowacji dla dzieci
 • użyteczność – czego nauczyły się dzieci podczas zajęć
 • strategia – czy stosowane metody są skuteczne.

Zostaną zastosowane różnorodne formy ewaluacyjne. Narzędziami zbierania informacji będą:

 • kontrolnie przeprowadzona obserwacja w zakresie przyjmowania pozycji wyjściowych, rozpoczynających właściwe ćwiczenia jogi
 • test sprawnościowy dla dzieci, badający stopień opanowania wprowadzonych ćwiczeń z elementem jogi: słoń, drwal, drzewo, kot, pies, ryba, półlotos, kobra
 • opinie i refleksje rodziców, wyrażone w trakcie rozmów indywidualnych
 • wywiad z dziećmi na wejście dotyczący ich oczekiwań
 • obserwacja bieżąca zachowań grupy podczas zajęć
 • wywiad na zakończenie dotyczący ich uwag i poglądów.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Bibliografia:
 1. Dorastaj z jogą. Joga dla dzieci, Balkrishna Acharya
 2. Joga dla dzieci Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Joanna Jakubik-Hajdukiewicz
 3. Joga dla dzieci i ich dorosłych, Katherine Priore Ghannam
 4. Joga dla najmłodszych. Baw się i rośnij zdrowo i szczęśliwie!, Lorena Pajalunga
 5. Bose Stópki. Joga dla dzieci, Bose Odeval Filippa, Lundstrom Karin
 6. Materiały zgromadzone na kursie instruktorskim Joga dla Dzieci

Autorki: Małgorzata Lorkowska oraz Adriana Jankowska-Renkiewicz – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz