„Królewna Śnieżka” – baśń z morałem – konspekt zajęć świetlicowych/integracyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2022 roku.

Temat zajęć: „Królewna Śnieżka” – baśń z morałem

Rodzaj zajęć:

świetlicowe/integracyjne

Data:

24.11.2020 r.

Grupa:

III

Nauczyciel:

Agnieszka Sawera

Cele:

Poznawcze:

 • poznanie baśni pt. „Królewna Śnieżka”
 • poznanie nowego terminu – morał

Kształcące:

 • kształcenie umiejętności odróżniania dobra od zła
 • kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych
 • kształcenie umiejętności efektywnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • doskonalenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi

Wychowawcze/rewalidacyjne:

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, integracja grupy
 • zachęcanie do aktywności podczas zajęć
 • usprawnianie logicznego myślenia
 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • usprawnianie spostrzegawczości
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej

Metody pracy:

 • słowna (pogadanka, rozmowa kierowana)
 • poglądowa (projekcja baśni, historyjka obrazkowa, ilustracje przedstawiające sytuacje niebezpieczne)

Formy pracy:

 • grupowa i indywidualna

Pomoce dydaktyczne:

 • projektor „Ania” do wyświetlania bajek
 • klisza fotograficzna z baśnią pt. „Królewna Śnieżka”
 • karty pracy – historyjka obrazkowa „Królewna Śnieżka”
 • ilustracje przedstawiające sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dziecka związane z kontaktem z nieznajomymi

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:

 1. Powitanie wychowanków.
 2. Podanie tematu zajęć: „Królewna Śnieżka” – baśń z morałem.

Rozwinięcie:

 1. Odczytanie przez wychowawcę, przy pomocy rzutnika, baśni pt. „Królewna Śnieżka”.
 2. Historyjka obrazkowa pt. „Królewna Śnieżka”. Na podstawie ilustracji opowiadanie przez wychowanków o postaciach i wydarzeniach z baśni.
 3. Baśniowe pytania. Samodzielne odczytywanie pytań dotyczących treści baśni i odpowiadanie na nie.
 4. Postaci pozytywne i negatywne. Określenie cech charakteru i motywów postępowania postaci.
 5. Wyjaśnienie pojęcia morał i odniesienie się do morału baśni – Nie należy ufać obcym osobom.

Zakończenie:

Wspólne przygotowanie plakatu – obcym mówimy stanowcze NIE.

Autor: Agnieszka Sawera – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz