Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany dotyczące nauczycieli

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 31 maja 2017 roku.

30 maja bieżącego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało projekt ustawy o finansowaniu zadań do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt dotyczy zmian w sposobie finansowania oświaty, a także w ustawie Karta Nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli

W projekcie zaproponowano rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli, a także uzależnienie jej długości od „jakości pracy nauczyciela”. Ocena pracy będzie mieć miejsce obowiązkowo po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego.

Podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat. Ustawodawca wprowadza także możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. Będzie to uzależnione od uzyskania oceny pracy na danym poziomie.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, który otrzyma wyróżniającą ocenę pracy będzie mógł zacząć staż na kolejny stopień awansu po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od daty nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Zdaniem MEN, możliwość skracania lub wydłużania ścieżki awansu zawodowego w zależności od jakości pracy, pozwoli na elastyczne i zindywidualizowane podejście do rozwoju zawodowego nauczyciela, zarazem będzie dodatkowym elementem motywacyjnym promującym najlepszych nauczycieli.

Wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy
do 1 roku i 9 miesięcy. Wg ustawodawcy, czas ten umożliwi nauczycielowi rozpoczynającemu pracę na adaptację w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do wykonywania tego zawodu.

Proponuje się wprowadzenie nowego dodatku – za wyróżniającą pracę. Nauczyciel dyplomowany z co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Czas pracy nauczycieli

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej) w wymiarze 22 godzin.

Tygodniowy czas pracy nauczycieli z wykształceniem pedagoga specjalnego zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, będzie wynosił 20 godzin.

Zmiany dla dyrektorów

Dyrektor szkoły, jego zastępca oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, nie będą mogli realizować godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to niezbędne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Zostaną wprowadzone zmiany dotyczące urlopu wypoczynkowego dla kadry kierowniczej. Określony zostanie wymiar i termin udzielenia tego urlopu. Ministerstwo uzasadnia to umożliwieniem lepszej organizacji pracy szkoły i wykonywania jej zadań statutowych.

Urlop dla poratowania zdrowia

Ustawa przewiduje zmiany dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie będzie decydować lekarz medycyny pracy, a nie lekarz pierwszego kontaktu – jak było to dotychczas.

Będzie można otrzymać urlop dla poratowania zdrowia w celu odbycia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Decyzję o udzieleniu urlopu będzie podejmował dyrektor szkoły na podstawie potwierdzonego skierowania.

Zwolnienie od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

Zwolnienie takie będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni, bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym. Ministerstwo argumentuje takie rozwiązanie dobrem uczniów.

Znika stanowisko asystenta nauczyciela

Ustawa przewiduje likwidację stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. W celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, proponuje się przepis przejściowy. Wg takiej regulacji, osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela, będą mogły pozostać na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

To tylko wybrane propozycje zmian dotyczące nauczycieli jakie przewiduje nowe prawo.

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe będą się odbywać do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Źródło: men.gov.pl

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz