Ustawa Finansowanie zadań oświatowych podpisana

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 30 listopada 2017 roku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Finansowaniu zadań oświatowych, która obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty (m.in. dotyczące dotacji przedszkolnych, podręcznikowych, świadczeń pomocy materialnej) oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

Podpisany akt prawny zmienia regulacje związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, m.in. dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego oraz urlopów.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Nowe rozwiązania prawne zakładają, że ścieżka awansu zawodowego będzie powiązana z oceną pracy nauczycieli i będzie zależna od jakości pracy nauczyciela. Praca nauczyciela będzie oceniana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia zawodowego  nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeśli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień albo zakończy już ścieżkę awansu.

Wydłużeniu ulegną okresy pracy niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu. Ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat. Ustawodawca przewidział możliwość jej skrócenia, co będzie zależało od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie.

Z 2 lat do 3 wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego, a z 1 roku do 4 lat czas pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, który otrzyma wyróżniającą ocenę pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli dotyczyć będą także osób u progu kariery zawodowej. Do 1 roku i 9 miesięcy wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Rozmowa z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego, która odbywała się dotychczas z udziałem przedstawicieli danej szkoły, zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów MEN.

Dodatek za wyróżniającą pracę

Nauczyciel dyplomowany z co najmniej 3 letnim stażem pracy od dnia nadania stopnia awansu, który uzyska wyróżniającą ocenę pracy, będzie mógł otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę. Docelowo będzie on wynosił 16% kwoty bazowej (w 2022 r.), a pierwszy raz zostanie wypłacony 1 września 2020 roku.

Czas pracy nauczycieli

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla:

  • nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej), nie może przekroczyć 22 godzin;
  • nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wyniesie 20 godzin.

Dyrektor, wicedyrektor szkoły oraz nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole, nie będą mogli mieć godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Wyjątkowo będzie możliwość przydzielenia godzin ponadwymiarowych w więcej niż jednym oddziale, w szczególnych przypadkach, gdy nie będzie możliwości pozyskania nowego nauczyciela do prowadzenia np. kilku godzin zajęć w szkole. Decyzję w tej sprawie podejmował będzie organ prowadzący szkołę, wyrażając każdorazowo zgodę.

Urlop dla poratowania zdrowia

Zmienią się zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Będzie on przysługiwał w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

O potrzebie takiego urlopu będzie orzekał – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie – lekarz medycyny pracy. Dotychczas robił to lekarz pierwszego kontaktu.

Będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Tego rodzaju urlopu udzieli dyrektor szkoły na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

Zatrudnianie nauczycieli

Nowe prawo uchyla przepis, który pozwalał organowi prowadzącemu szkołę przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Dyrektor szkoły będzie musiał w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie zostało ograniczone. Dotyczy to wymiaru zatrudnienia w tej samej szkole, na tym samym lub – za jego zgodą – innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji.

Nauczyciele publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w takim samym zakresie, jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli.

Umożliwi to tym nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także korzystanie z form doskonalenia, na które środki wyodrębnione są w budżecie wojewody i w budżecie Ministra Edukacji Narodowej.

Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela. Jednocześnie zaproponowano przepis przejściowy, wg którego osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela, będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2020 r.

W publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Część przepisów, np. zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, oraz wypłata dodatku za wyróżniającą pracę, ma wejść w życie w innych terminach.

 

Źródło: https://men.gov.pl

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz