Program rewalidacji indywidualnej na drugi etap edukacyjny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 maja 2018 roku.

Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia klasy czwartej

 

Czas realizacji programu: drugi etap edukacyjny

Diagnoza ucznia: Krótkowzroczność. Niedowidzenie oka prawego. Zez zbieżny oka prawego.

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • usprawnianie funkcji wzrokowych,
 • utrwalanie znajomości zasad ortograficznych i ich praktycznego wykorzystania,
 • ćwiczenia arytmetyczne,
 • ćwiczenia w zakresie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie funkcji lepiej rozwijających się – myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, wiedza ogólna, słownik celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących.
 1. Cel główny programu

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno–wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się i konstruowania dłuższych wypowiedzi słownych,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie procesów myślenia w oparciu o materiał wzrokowy,
 • pogłębianie wiedzy ogólnej,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i wykonywania operacji matematycznych,
 • ćwiczenie sprawności grafomotorycznej ręki,
 • zapewnienie wielorakiej stymulacji rozwoju sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej,
 • doskonalenie umiejętności szkolnych.

Zasady pracy z uczniem

 1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
 2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
 3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
 4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
 5. Kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności.
 6. Rozwijanie i wspomaganie uzdolnień i zainteresowań ucznia.
 7. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
 8. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

Realizacja programu, przykładowe zadania

 1. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej:

 • wyszukiwanie szczegółów różniących dwa podobne obrazki,
 • uzupełnianie brakujących szczegółów na obrazkach,
 • czytanie bajek, wierszy – zadawanie pytań dotyczących treści,
 • gry typu memory, pusy.

2. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej:

 •  tworzenie figur za pomocą mozaiki geometrycznej,
 • odtwarzanie np. poprzez malowanie, rysowanie przedstawionego obrazu np. kompozycji geometrycznej,
 • rysowanie, malowanie oburącz jednocześnie,
 • zadania graficzne np. dyktanda graficzne, odbicia lustrzane, labirynt,
 • tangramy,
 • różnorodne zabawy z użyciem woreczków, lub rzucanie do celu np. zgniecionym papierem do kosza,
 • historyjki obrazkowe – układanie obrazków zgodnie z chronologią zdarzeń.

3. Usprawnianie grafomotoryki:

 • ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie, stemplowanie, ugniatanie, wycinanie),
 • czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie, wyjmowanie drobnych elementów),
 • ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów, rysowanie po śladzie),
 • poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania,
 • pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki,
 • układanie puzzli,
 • łączenie kropek liniami.

4. Rozwój emocjonalno-społeczny:

 •  rozpoznawanie i nazywanie emocji (określanie stanu swoich uczuć, nazywanie uczuć rozpoznanych u innych),
 • odreagowanie negatywnych emocji (zabawy ruchowe, targanie papieru, zabawy typu „odpychanie ściany”, „sięganie gwiazd”),
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne (zabawy z elementami muzykoterapii, arteterapii).

5. Doskonalenie umiejętności szkolnych

a) Rozwijanie myślenia matematyczno-logicznego. Ćwiczenia arytmetyczne.

b) Ćwiczenia utrwalające znajomość zasad ortograficznych i ich praktycznego wykorzystania. Ćwiczenia gramatyczne z elementami wiedzy o języku i słownikowo-frazeologiczne.

c) Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i konstruowania dłuższych wypowiedzi słownych.

d) Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

6. Usprawnianie funkcji lepiej rozwijających się (myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, wiedza ogólna, słownik ) celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących:

 •  wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych (w tym programów komputerowych),
 • porządkowanie zdarzeń w logiczny ciąg – łączenie skutków z przyczyną,
 • nazywanie przedmiotów, zjawisk, wykonywanych czynności na ilustracjach; opowiadanie treści ilustracji,
 • omawianie ilustracji dotyczących rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, wyodrębnianie istotnych cech, rzeczy i zjawisk,
 • układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, zabawy w skojarzenia,
 • wzbogacanie słownictwa poprzez rozpoznawanie i nazywanie roślin, zwierząt, zawodów itp.,
 • wzbogacanie słownictwa poprzez czytanie krótkich wierszy, opowiadań, zadawanie pytań dotyczących treści,
 • omawianie ilustracji dotyczących rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, wyodrębnianie istotnych cech rzeczy i zjawisk.

Ewaluacja:

 • bieżąca obserwacja (karty obserwacji),
 • rozmowy z nauczycielami i specjalistami,
 • rozmowy z rodzicami,
 • podsumowanie końcoworoczne ze wskazówkami do dalszej pracy.

 

Program rewalidacji indywidualnej opracowała: Katarzyna Kała

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Wzory dokumentów przygotowane przez ekspertów portalu
Na portalu można zakupić przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych przygotowane przez naszych ekspertów: PROGRAMY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – SKLEP
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz