WOPFU dla dziecka z autyzmem – wychowanie przedszkolne

12,00 

Opis

Niniejsza wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania (WOPFU) została opracowana dla 5-letniego dziecka z autyzmem komunikującego się werbalnie.

 

Jest to przykładowy arkusz WOPFU opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania powinna być dokonywana przez zespół (nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem) co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

 

Arkusz zawiera:

  • metryczkę
  • ocenę funkcjonowania w poszczególnych obszarach
  • mocne i słabe strony dziecka
  • predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka
  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka
  • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów asystentów lub pomocy nauczyciela – wnioski zespołu

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • WOPFU dla dziecka z autyzmem w formacie PDF
  • WOPFU dla dziecka z autyzmem w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu w oparciu o diagnozę Twojego podopiecznego

 

Opracowanie: mgr Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, autorka artykułów na temat pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracuje z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju, w tym z różnymi niepełnosprawnościami w przedszkolu