E-learning w nauczaniu języka angielskiego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 czerwca 2016 roku.

jezyk-angielskiInnowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa „Pomnik Tysiąclecia” Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej w Piotrkowicach

Tytuł innowacji:

„E-learning w nauczaniu języka angielskiego”

Podstawa prawna:        

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej przez publiczne szkoły  i  placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)

Autor innowacji:

imię nazwisko: mgr Małgorzata Urbańska

zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Rodzaj innowacji:

Metodyczna

Czas realizacji:

październik 2015r. – maj 2017 r. (rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017)

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

Zakres innowacji:

uczniowie klasy V (z kontynuacją w klasie VI)

I. Wstęp

W dzisiejszym świecie niezwykle ważna jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jako powszechnego środka porozumiewania się na całym świecie. Szczególnie istotne wydaje się podnoszenie motywacji uczniów do nauki tego języka. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka obcego w szkole. Program innowacji zakłada, że atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do znaczącego zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki a co za tym idzie do poszerzenia wiedzy i umiejętność w zakresie posługiwania się językiem obcym. Jednym z głównych obszarów zainteresowań dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie jest komputer oraz wszelkie nowości techniczne. Dlatego też, niniejsza innowacja zakłada połączenie nauki języka angielskiego z wykorzystaniem technik informacyjnych, czyli komputera, tablicy interaktywnej oraz Internetu.

II. Cele innowacji

Celem głównym innowacji jest motywowanie uczniów do podnoszenia umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz rozwijania zainteresowania nauką języka angielskiego przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania języka obcego z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Cele ogólne:

 • promowanie języka angielskiego wśród dzieci,
 • podnoszenie motywacji do nauki języka obcego,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych,
 • podniesienia jakości pracy szkoły.

Cele szczegółowe

 • doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia),
 • poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim celem uzyskania jak najlepszych wyników na Sprawdzianie Szóstoklasisty,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z programów edukacyjnych wspomagających naukę języka angielskiego,
 • poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego
 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
 • zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w nauce języka angielskiego, a także poznali swoje słabe strony, które muszą udoskonalić
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce
 • wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu

III. Zasady innowacji

Innowacja pt. „E-learning w nauczaniu języka angielskiego” będzie realizowana na lekcjach języka angielskiego. Obejmie wszystkich uczniów klasy V w roku szkolnym 2015/2016, a następnie będzie kontynuowana przez nich w klasie VI (rok szkolny 2016/2017).

Innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Będzie polegała na urozmaiceniu metod nauczania o wykorzystanie technik informacyjnych tzn. tablicy interaktywnej, komputerowego programu do nauki języka angielskiego EuroPlus dostępnego w szkole, platformy OFFICE 365 oraz platformy MOODLE.

W trakcie realizacji innowacji komputer i tablica interaktywna będą narzędziami wspierającymi nauczyciela i ucznia w procesie nauczania i uczenia się. Narzędzia te umożliwią wykorzystanie treści językowych zawartych na nośnikach informacji (płytach DVD). Zakłada się, że przynajmniej raz na trzy lekcje zajęcia będą wspomagane komputerowo przy wykorzystaniu ww. narzędzi.

Komputer będzie również używany do pracy z multimedialnym programem do nauki języka angielskiego EuroPlus. Planuje się prowadzić zajęcia z wykorzystaniem tego narzędzia przynajmniej raz na 2 miesiące nauki. Poprzez zastosowanie ww. programu uczeń będzie mógł sam decydować o tempie pracy oraz na bieżąco będzie oceniać swoje postępy, dzięki czemu będzie lepiej przygotowany do samodzielnej nauki w przyszłości.

Ponadto, poprzez dostęp do platformy OFICE 365 uczeń zyska dostęp do notatek i materiałów z lekcji w wersji elektronicznej, dzięki czemu skróci się czas poświęcany na lekcjach na robienie zapisów w zeszytach przedmiotowych.

Zadania sprawdzające przyswojenie wiedzy będą wykonywane za pośrednictwem platformy e-learningowej MOODLE, która również indywidualizuje pracę oraz umożliwia ocenianie uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich słabe i mocne strony.

Podsumowując, wykorzystanie technik multimedialnych zwiększy atrakcyjność oferty szkoły oraz przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły. Ponadto dostępność do platformy OFFICE 365 i MOODLE on-line oraz zasobów na nośniku DVD umożliwi uczniom doskonalenie nabywanych na lekcjach umiejętności również w zaciszu własnego domu a nowa ciekawa forma przekazu zwiększy atrakcyjność lekcji oraz motywację do nauki języka obcego, tym samym przynosząc szybsze i lepsze efekty kształcenia.

IV. Spodziewane efekty

– dla ucznia:

 • podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego
 • rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji
 • wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 • wzrost pewności siebie i satysfakcji z poszerzania znajomości języka

– dla szkoły:

 • wzbogacenie procesu edukacyjnego szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć
 • podniesienie jakości pracy szkoły
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków

V. Sposób ewaluacji

Ewaluacją zostaną objęci wszyscy uczestnicy biorący udział w innowacji. W czerwcu 2016 r. zostanie przeprowadzona ewaluacja częściowa w celu zdiagnozowania poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania i zainteresowania uczniów wprowadzonymi przez nauczyciela metodami nauczania. Ewaluacja końcowa nastąpi w czerwcu 2017 r. i będzie stanowiła informację zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania tego rodzaju innowacji w przyszłości. Pozwoli także odpowiedzieć na pytanie, jakie realne postępy nastąpiły u uczestników zajęć.

Ewaluacji podlegać będą:
– stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,
– skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów,
– stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników.

Narzędzia służące do ewaluacji:
– obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji,
– analiza efektów pracy uczniów,
– ankieta skierowana do uczniów,

– wstępny test diagnozujący poziom wiedzy uczniów

– końcowy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów

Swoistym testem dla powyższej innowacji będzie także Sprawdzian Szóstoklasisty. Osiągnięte wyniki uczniów uczestniczących w zajęciach przyniosą dodatkową informację o użyteczności wprowadzonej innowacji.

Uwagi:

W trakcie realizacji innowacji pedagogicznej dopuszcza się nanoszenie drobnych poprawek i modyfikacji, gdyż nie sposób przewidzieć wszystkiego przed rozpoczęciem innowacji.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed