Możliwe pytania na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 25 czerwca 2016 roku.

egzaminPrzed nami okres, w którym odbywają się egzaminy nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego. Tym razem zestaw pytań, które możecie usłyszeć na egzaminie, jeśli ubiegacie się o stopień nauczyciela mianowanego.

Oprócz pytań natury ogólnej, przygotujcie się także na poruszanie kwestii związanych ze specyfiką danego stanowiska pracy np. pracy bibliotekarza, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy.

Możliwe pytania na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

 • Czy uważa pani, że praca w zespołach nauczycieli jest ważna dla jakości pracy szkoły i w jakich zespołach Pani uczestniczyła?
 • Jakie metody aktywizujące stosowała Pani w swojej pracy z uczniami? Proszę omówić jedną z nich.
 • Proszę podać kompetencje rady pedagogicznej.
 • Jak motywuje Pani uczniów do aktywności społecznej?
 • Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami?
 • Jakie są prawa i obowiązki dyrektora?
 • Jak podjęte przez Panią doskonalenie zawodowe wpłynęło na jakość pracy szkoły?
 • Jakie podejmowała Pani działania na rzecz szkoły wynikające z planu pracy szkoły?
 • Jak pracuje Pani z uczniem zdolnym, a jak z uczniem mającym trudności w nauce?
 • Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela?
 • Jak pomóc uczniowi zaniedbanemu wychowawczo?
 • Proszę wymienić organy szkoły.
 • Jak nazywa się organ prowadzący Pani szkołę?
 • Proszę wymienić najważniejsze akty prawne regulujące pracę szkoły i nauczycieli.
 • W jaki sposób monitoruje Pani osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 • Jakie metody pracy stosuje Pani najczęściej w swojej pracy i dlaczego właśnie takie?
 • Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela?
 • Jaki największy sukces dydaktyczny lub wychowawczy odniosła Pani w okresie odbywania stażu?
 • Jak rozwiązuje Pani problemy wychowawcze w klasie?
 • Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela?
 • Jakie są cele ewaluacji?
 • Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego?
 • Proszę wymienić akty prawne regulujące pracę szkoły i nauczycieli.
 • Który akt prawny reguluje sprawy organizacji pracy szkoły?
 • Proszę wymienić stopnie awansu zawodowego i długość stażu na poszczególne stopnie.
 • Co uchwala rada pedagogiczna?
 • Co opiniuje rada pedagogiczna?
 • Na czym polega nadzór pedagogiczny?
 • Co to jest rada rodziców i jakie ma kompetencje?
 • W jaki sposób indywidualizuje Pani pracę swoich uczniów?
 • Jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel?
 • Jakie osiągnięcie zawodowe sprawiło Pani największą satysfakcję?
 • Jakie korzyści płyną z uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego?
 • Jak motywuje Pani uczniów do pracy?
 • W jaki sposób diagnozuje Pani problemy środowiskowe w swojej szkole?
 • Jak rozwiązuje Pani konflikty w zespole klasowym?
 • Proszę wymienić dokumenty wewnątrzszkolne i omówić jeden z nich.
 • W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełnia się Pani najlepiej?
 • Co bierze Pani pod uwagę oceniając pracę swoich uczniów?
 • Jak pomóc uczniowi zaniedbanemu wychowawczo?
 • W jaki sposób wykorzystuje Pani technologię komputerową w swojej pracy?
 • Na czym polegała Pani współpraca z opiekunem stażu?
 • Proszę wymienić kompetencje samorządu uczniowskiego.
 • Co to jest ewaluacja?
 • W jaki sposób dokumentuje Pani swoją pracę?
 • Czy można zwolnić z pracy nauczyciela mianowanego?
 • Kiedy wygasa stosunek pracy nauczyciela z mocy prawa?
 • Jakie są społeczne organy w systemie oświaty?
 • Kto tworzy samorząd uczniowski?
 • Kto opracowuje i realizuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły?
 • Jak powstaje szkolny zestaw podręczników na dany rok szkolny?
 • Kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówkami?
 • Proszę wymienić najważniejsze dokumenty prawa szklonego.
 • Kto podlega ocenie pracy zawodowej?
 • Kto podlega kształceniu specjalnemu?
 • Kto może zajmować stanowisko nauczyciela?
 • Komu przydzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?
 • Z czyjej inicjatywy dokonywana jest ocena pracy nauczyciela?
 • Jakie zna Pani sposoby integracji uczniów?
 • Z jakich portali edukacyjnych Pani korzysta?
 • Jak doskonali Pani swój warsztat pracy?
 • W jaki sposób ocenia Pani uczniów?
 • Na czym polega ocenianie kształtujące?
 • Jakimi kryteriami kieruje się Pani wybierając podręczniki?
 • W jaki sposób tworzy Pani zespoły uczniów podczas pracy zespołowej?
 • Jaką rolę wg Pani odgrywają zajęcia pozalekcyjne?
 • W jaki sposób przygotowuje się Pani do spotkań z rodzicami?
 • Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania?
 • Czy czuje się Pani lepiej jako wychowawca, czy nauczyciel przedmiotu?
 • W jaki sposób angażuje Pani uczniów do pracy na rzecz szkoły?

 

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz