Plan prezentacji na stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 października 2015 roku.

Nazywam się Rafał Żmudziński. Jestem nauczycielem kontraktowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdańsku. Jestem zatrudniony jako wychowawca internatu. Ukończyłem studia magisterskie o kierunku pedagogika społeczna na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie podjąłem w 2004 roku.

Staż na nauczyciela mianowanego rozpocząłem we wrześniu 2007 roku i był dla mnie okresem intensywnej pracy skierowanej na sprostanie wymaganiom, które zawarłem w swoim Planie rozwoju zawodowego. Wykonane przez mnie zadania w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego tzn wg rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałem się i przeanalizowałem Kartę Nauczyciela, w szczególności rozdział 3a. Realizując plan rozwoju zawodowego nabyłem wielu nowych doświadczeń i myślę że, wszelkie działania jakie zostały przeze mnie podjęte w tym okresie przyczyniły się do wzrostu jakości  poziomu pracy szkoły oraz mojej pracy.

Od początku swojej pracy zawodowej starałem się na bieżąco analizować, a przed wszystkim doskonalić swój warsztat pracy. Pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowanych w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych (WDN) oraz korzystając z ofert ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wybór formy doskonalenia podyktowany był potrzebą efektywnej i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych.

Przez cały okres trwania stażu brałem aktywny udział w pracach organów placówki, zebraniach zespołów problemowych i zadaniowych Rady Pedagogicznej Ośrodka. Zajmowałem się m.in., opracowaniem harmonogramu działań integracyjnych wychowanków świetlicy i internatu, wielokrotnie uczestniczyłem w organizacji imprez sportowych, współpracowałem przy tworzeniu harmonogramu imprez integracyjnych  w Ośrodku.

Przez dwa lata przewodniczyłem w zespole do spraw sponsoringu Ośrodka mającego na celu pozyskiwanie środków materialnych oraz rzeczowych na rzecz organizacji corocznych Pomorskich Dni na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych oraz innych imprez odbywających się  dla dzieci z naszego Ośrodka. Powoływałem do tego zespół i organizowałem pracę w grupie koordynując wspólne działania. Ponadto redagowałem pisma do firm, pozyskiwałem, w kontaktach z innymi pracownikami Ośrodka,  informacje dotyczące instytucji, firm i ludzi dobrej woli, którzy mogliby wesprzeć nasz Ośrodek.

Starałem się dbać o salę świetlicową, w której odbywają się zajęcia pozalekcyjne w internacie. Zmieniać wystrój w zależności od okoliczności tj np. pory roku, świąt, oraz tak organizować salę, by była jak najbardziej funkcjonalna, przyjazna, miła dla wychowanków i pobyt w niej sprawiał im poczucie bezpieczeństwa i relaksu po zajęciach szkolnych. Aktywizowałem, wraz z nauczycielem współprowadzącym grupę internacką,  wychowanków do pomocy w organizacji wystroju sali, w celu identyfikacji z grupą sporządzanie tablicy, na której umieszczamy fotografie grupowe z różnych imprez odbywających się w internacie. Nauka wielu codziennych czynności wykonywanych przez wychowanków odbywa się również w innych pomieszczeniach internatu. W tym celu dużą uwagę przywiązujemy, z nauczycielem współprowadzącym, do takiej organizacji w pomieszczeniach takich jak, łazienki, szatnia czy sypialnia, do tego by z łatwością były w stanie samodzielnie odnaleźć swoje przybory toaletowe niezbędne do codziennego użytku czy przechowywania odzieży i prywatnych rzeczy podręcznych we własnych szafach czy szafkach nocnych. Do oznakowania wykorzystujemy symbole graficzne, obrazkowe, przez co wychowankowie są w stanie samodzielnie rozpoznać swoje rzeczy.

Dążąc do ewaluacji własnych działań, oraz oceniania ich skuteczności

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych  i cywilizacyjnych

Utrzymując stały kontakt z rodzicami oraz obserwując wychowanków grupy V internackiej, w codziennej pracy, systematycznie zbierałem informacje dotyczące ich zachowania, funkcjonowania, rozwoju i zdrowia. Pozwoliło mi to na dostrzeganie potrzeb podopiecznych oraz problemów i trudności, z jakimi zmagają się na co dzień. Zbierając powyższe informacje dokonywałem diagnozy i analizy swoich obserwacji oraz dążyłem do polepszania oddziaływań wychowawczych poprzez ciągłe konsultacje z nauczycielami, współpracownikami internatu oraz pielęgniarką szkolną. Ewentualne problemy zgłaszałem Dyrekcji i pedagog Ośrodka, które były wspólnie rozwiązywane, bądź podejmowane stosowne do do danej sytuacji działania.

W czasie odbywania stażu starałem się kultywować tradycje regionalne poprzez zorganizowanie wycieczek, spacerów mających na celu zapoznanie wychowanków z tradycją i kulturą regionu, z którego pochodzą. W ramach realizacji ścieżki Edukacja regionalna zorganizowałem lub współorganizowałem dla wychowanków internatu:

 • zwiedzanie latarni morskiej w Gdańsku Nowym Porcie w ramach projektu „Bałtyk Nasze Morze”
 • wycieczkę do Oceanarium w Gdyni
 • rejs statkiem po Motławie
 • wyjazdy z grupą V internacką nad morze w Brzeźnie i Nowym Porcie oraz na Gdańską Starówkę
 • wyjazdy do Domu Kultury w Gdańsku Stogach, udział w przedstawieniach teatralnych w ramach projektu „Przygoda z Bajką”
 • współudział w happeningu podczas posiedzenia Rady Miasta Gdańska

 Włączyłem się w przygotowania imprez integracyjnych w Ośrodku:

 • organizacja Wielkanocy w ośrodku
 • współorganizacja spotkania wigilijnego z absolwentami internatu
 • organizacja ogniska integracyjnego na Jaśkowej Dolinie
 • organizacja imprezy integracyjnej „Powakacyjne grillowanie”
 • współorganizacja dyskotek integracyjnych dla wychowanków internatu
 • współorganizacja spotkania z Mikołajem w Ośrodku
 • współorganizacja imprez integracyjnych dla wychowanków świetlicy i internatu
 • aktywny udział w przygotowaniach do corocznych obchodów Pomorskich Dni na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych.

Propagowałem wśród wychowanków zachowania prozdrowotne poprzez tematyczne zajęcia świetlicowe dotyczące zwyczajów żywieniowych, pozytywne praktyki zdrowotne oraz zachowania związane z działalnością prewencyjną (np. stały kontakt z pielęgniarką, współpraca z rodzicami w trosce o stan zdrowia wychowanków).

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii informacyjnej i komputerowej.

W swojej codziennej pracy często korzystam z komputera. Najczęściej posługuję się edytorem tekstu, pocztą elektroniczną oraz Internetem. Edytor tekstu wykorzystuję do sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentacji pedagogicznej, tj. plan rozwoju, sprawozdania, programy indywidualne wychowanków, scenariusze zajęć, sporządzanie pism do instytucji i firm w celu wspierania corocznych Pomorskich Dni na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych . W okresie stażu przygotowywałem materiały i pomoce dydaktyczne: kolorowanki,szablony, krzyżówki, zaproszenia itp.

Pocztą elektroniczną posługuję się w życiu codziennym. W okresie stażu służyła mi do komunikacji z współpracownikami Ośrodka, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz osobami prowadzącymi szkolenia. Jako przewodniczący w zespole do spraw sponsoringu Ośrodka, wykorzystywałem pocztę oraz internet do wyszukiwania firm i instytucji wpierających Ośrodek, a także do komunikacji z nimi.

Zasoby internetu wykorzystuje do pozyskiwania informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, śledzenia na bieżąco zmian w prawie oświatowym np.: na stronach www.men.gov.pl. Korzystam z publikacji portali edukacyjnych m.in. takich jak www.literka.pl, www.profesor.pl czy www.publikacje.edu.pl, w celu gromadzenia ciekawych i przydatnych materiałów do wykorzystania  na zajęciach w grupie internackiej. Stworzyłem na własny użytek listę stron www portali edukacyjnych, z których korzystam do pozyskiwania nowych doświadczeń i wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Doskonaliłem swą wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki poprzez udział w szkoleniach: „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” i „Zastosowanie technologii komputerowej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie”.

Ponadto prowadzę zajęcia próbne dla wychowanków internatu w ramach Eksperymentalnego Programu zajęć Percepcyjno – Informatycznych.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Przez cały okres stażu brałem udział w większości warsztatów i kursów dokształcających organizowanych w Ośrodku w ramach WDN, a obejmujących swą tematyką zagadnienia z psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki.  Pogłębiałem wiedzę przez samokształcenie, studiując literaturę fachową i wspomagając się najnowszymi publikacjami z internetu, w zakresie psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki.

Opracowywałem indywidualne programy wychowawcze dla wychowanków grupy V internackiej, w celu wspomagania ogólnego rozwoju, podnoszenia poziomu samodzielności i uspołeczniania oraz funkcjonowania w grupie. Realizowałem założenia powyższych programów stosując metody ćwiczeń praktycznych, elementów pedagogiki zabawy oraz usprawniania przez pracę.

Prowadzę próbne zajęcia w zakresie informatyki których zadaniem jest przybliżyć w bardzo prosty sposób świat komputerów tak, aby ich uczestnicy wiedzieli jak je wykorzystywać w nauce, zabawie i realizacji własnego hobby. W ramach tych zajęć stworzyłem, przy współpracy z mgr Rajmundem Kowalczykiem i w–ce Dyrektor Ośrodka mgr Eweliną Zarębą, Program Indywidualnych Zajęć Percepcyjno – Informatycznych prowadzonych  w internacie, dla wychowanków objętych nauką w ramach Eksperymentalnego Programu zajęć Percepcyjno – Informatycznych. Założeniem moim przy konstruowaniu programu jest kształcenie umiejętności organizowania czasu wolnego, umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności oraz współdziałania z nauczycielami w realizacji ścieżek edukacyjnych. Celem zaś poszerzanie wiadomości z zakresu podstaw informatyki, elementarnych pojęć matematycznych, czytania i pisania oraz dążenie nauczyciela do jak najwszechstronniejszego stymulowania aktywności poznawczej i twórczej wychowanków.

Nawiązywałem współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi w celu ujednolicenia form oddziaływań wychowawczych. Utrzymywałem stały kontakt poprzez rozmowy indywidualne oraz  przeprowadzane na bieżąco rozmowy telefoniczne. Dzięki czemu zapoznawałem się z sytuacją rodzinną wychowanków, rodzajami problemów z którymi się borykają. Zdobyta wiedza i znajomość sytuacji rodzinnej wychowanków, ułatwiała mi możliwość udzielania porad czy wskazówek dotyczących funkcjonowania, rozwoju, potrzeb, pokonywania przeszkód jakie napotykają na co dzień. Prowadziłem konsultacje z współpracownikami internatu, psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałem poprzez analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty, a w szczególności Karty Nauczyciela rozdział 3a oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku. Zapoznałem się ze statutem Ośrodka, Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki Ośrodka. Ponadto zaznajomiłem się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce i postępowania w sprawach nieletnich.

Nabyłem umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego, wykorzystując je do sformułowania wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenia planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji oraz poprawnego przygotowania dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych wymagań.

Podsumowanie

Realizacja planu rozwoju zawodowego pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne i wychowawcze, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń. Kursy kwalifikacyjne i doskonalące pozwoliły mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy.

Nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych specjalistów Ośrodka i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc dobrze  realizować zadania Ośrodka.

Za rzetelną pracę, dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków oraz aktywne uczestniczenie w działalnosci na rzecz Ośrodka w 2009 roku otrzymałem Nagrodę Dyrektora.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz