Międzynarodowy Dzień Głuchych – osoby niesłyszące w Polsce

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 24 września 2017 roku.

Międzynarodowy Dzień Głuchych (Międzynarodowy Dzień Niesłyszących) jest świętem obchodzonym corocznie w ostatnią niedzielę września. W tym roku przypada więc na dzień 24 września.

Święto zostało ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niesłyszących – ich prawa, osiągnięcia oraz trudności w życiu codziennym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Szacuje się, że problemy ze słuchem dotyczą 500 milionów ludzi na świecie, w Polsce ok. 900 tysięcy.

Pierwszym i naturalnym sposobem komunikowania się osób niesłyszących jest język migowy; sprawia on, że grupa niesłyszących stanowi hermetyczną mniejszość językową.

Polski Związek Głuchych w tym roku prowadzi kampanię pod hasłem „Wkręć się w miganie”. Celem podejmowanych działań jest popularyzacja polskiego języka migowego oraz zachęta do jego nauki, aby w ten sposób przełamywać bariery komunikacyjne między osobami głuchymi i słyszącymi.

Źródło: Polski Związek Głuchych

Sytuacja osób głuchych w Polsce poprawia się

Sytuacja osób głuchych i słabosłyszących w Polsce w ostatnich latach zmienia się na lesze. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu tych zmian miało podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę Konwencji ONZ o  prawach osób niepełnosprawnych.

W Konwencji znajduje się między innymi zapis uznający szczególną tożsamość kulturową i językową osób głuchych, w tym języki migowe. Dokument nakłada na państwa obowiązki w zakresie podjęcia działań, które mają na celu akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niesłyszące w sprawach urzędowych z języków migowych oraz zastosowania innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się według ich wyboru.

Konwencja zobowiązuje państwa do zapewnienia osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób – przewodników, lektorów, profesjonalnych tłumaczy języka migowego dla ułatwienia im dostępu do budynków i innych obiektów publicznych.

Osoby niesłyszące potrzebują zmian w edukacji 

Według Raportu zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich z 2014 roku, milowym krokiem jest uchwalenie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, której głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia osób z dysfunkcją słuchu oraz umożliwienie im przezwyciężenia barier w  komunikowaniu się z  instytucjami publicznymi, służbami ratowniczymi i instytucjami opieki zdrowotnej.

Pomimo podejmowania różnych rozwiązań prawnych, wspomniany wyżej raport społeczną sytuację osób z dysfunkcją słuchu ocenia jako nadal głęboko niekorzystną. Obszarem wymagającym ogromnego zaangażowania organów państwa oraz partnerów społecznych jest edukacja osób głuchych i  słabosłyszących. Chodzi tu  zwłaszcza o wprowadzenie w  życie realnej możliwości edukacji w polskim języku migowym i nauki języka polskiego, jako drugiego języka.

 

Źródła:

Wikipedia https://pl.wikipedia.org/

Polski Związek Głuchych http://www.pzg.org.pl/

Sytuacja osób głuchych w Polsce – Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa, 2014

 

Opracowanie: Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz