Opinia pedagogiczna o uczennicy z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 października 2015 roku.

notatkaData …………….

Opinia pedagogiczna

o uczennicy ……………………………………………….., urodzonej …………………

Uczennica uczęszcza do klasy piątej, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Podczas zajęć pracuje chętnie, jednak kiedy napotyka na trudności – zwłaszcza w zadaniach angażujących mowę – denerwuje się i blokuje emocjonalnie. Zadania wykonuje w szybkim tempie, czasem chaotycznie i niedokładnie. Agata ma bardzo duże trudności w komunikowaniu się. Posługuje się ubogim słownictwem. Ma problemy z używaniem określeń z zakresu orientacji przestrzennej. Na pytania odpowiada wyrazami, także prostymi zdaniami. Zdania te często są nieprawidłowo zbudowane. Mowa nie zawsze jest zrozumiała dla odbiorcy, występują liczne zniekształcenia wyrazów. Na lepszym poziomie znajduje się rozumienie. Uczennica czyta proste jedno i dwusylabowe wyrazy, dłuższe zniekształca albo zgaduje. Pisze ze słuchu jedynie proste wyrazy. Prawidłowo odwzorowuje wyrazy i zdania. Słuch fonemowy jest zaburzony, dziewczynka wyróżnia głoski w nagłosie wyrazów, nie zawsze w wygłosie, sporadycznie głoski w śródgłosie. Ma problem z wykonywaniem ćwiczeń rytmicznych, z dobieraniem rymujących się wyrazów. Na lepszym poziomie znajduje się percepcja i pamięć wzrokowa. Agata ma obniżoną sprawność grafomotoryczną, niechętnie podejmuje zadania podnoszące poziom graficzny pisma. Dobrze radzi sobie z zadaniami matematycznymi. W miarę dobrze opanowała tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Dziewczynka posiada bardzo ograniczoną wiedzę ogólną. Wymaga stałego wsparcia w komunikowaniu się z otoczeniem.

Opracowanie: mgr Ewelina Kopeć

Materiał nadesłała Czytelniczka portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz