Program nauczania przedmiotu przysposobienie do pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 maja 2019 roku.

 „Każda praca jest możliwa do wykonania jeśli podzielić ją na małe odcinki”

Abraham  Lincoln

Program nauczania przedmiotu przysposobienie do pracy dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Program nauczania przedmiotu przysposobienie do pracy dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy został opracowany na podstawie rozporządzenia: Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Założenia programowe

1. Zajęcia praktyczne prowadzone w ramach przysposobienia do pracy i funkcjonowania w środowisku, pozwolą wprowadzić ucznia w wartości ogólnoludzkie: dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość, poszanowanie cudzej i własnej pracy.

2. Nauczanie przysposobienia do pracy należy traktować jako etap przygotowawczy, który pozwoli uczniom w przyszłości podjąć pracę w warunkach chronionych.

3. Przedmioty objęte tym programem będą kształtowały poczucie jedności ze światem przyrody, wychowywały w duchu ekologii.

4. Uczeń powinien poznać podstawowe pojęcia z zakresu ogrodnictwa, ceramiki, pamiątkarstwa i gospodarstwa domowego i umieć wykonać podstawowe czynności niezbędne podczas prac praktycznych.

5. Przyjmuje się, że lekcje prowadzone będą metodami: praktycznego działania, aktywizującymi, które w atrakcyjny sposób przybliżą uczniom świat przyrody. Stosowane podczas zajęć środki dydaktyczne będą różnorodne (w przewadze naturalne okazy) i dostosowane do możliwości uczniów.

6. Materiał programowy przewidziany jest do realizacji w ciągu 3 lat nauki.

Cele nauczania

Cele ogólne

Celem edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wymagających ograniczonego wsparcia jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja oraz wyposażenie go – w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 • mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem (werbalnie lub pozawerbalnie),
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb,
 • był zaradny w codziennym życiu oraz miał poczucie sprawczości,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegał ogólnie przyjętych norm na równi z innymi, a jednocześnie zachował prawo do swojej inności,
 • rozumiał celowość pracy i czerpał z niej jak największą satysfakcję.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • zdobędzie jakąś umiejętność wchodzącą w zakres treści nauczania,
 • potrafi wykonać pojedyncze czynności potrzebne na danym stanowisku pracy,
 • wykazuje zainteresowanie przyrodą oraz czynnościami wykonywanymi podczas prac praktycznych,
 • potrafi zachować właściwą postawę ciała podczas pracy,
 • potrafi przygotować miejsce pracy oraz niezbędne materiały i narzędzia,
 • prawidłowo trzyma materiały i narzędzia,
 • zna sposoby kontroli wykonywanej pracy (lub łańcucha kolejnych czynności),
 • stosuje przepisy BHP,
 • nazywa i rozpoznaje podstawowe rośliny,
 • potrafi siać i sadzić podstawowe rośliny,
 • właściwie wykonuje zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne, nawozowe,
 • odróżnia rośliny uprawne od chwastów,
 • rozpoznaje szkodniki i ustala metodę zwalczania,
 • potrafi zbierać, przechowywać, przetwarzać plony,
 • kojarzy poszczególne czynności ogrodnicze z porami roku,
 • potrafi ustalić aktualną datę,
 • rozpoznaje i posługuje się monetami i banknotami,
 • odczytuje jednostki miary,
 • radzi sobie w sytuacji działań matematycznych,
 • wypowiada się na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji: werbalnie lub niewerbalnie – np. piktogramy,
 • podejmuje próby samodzielnego czytania i pisania,
 • zna podstawowe techniki modelowania gliny,
 • wykonuje użyteczne naczynia z gliny,
 • wykonuje prace użyteczne i okolicznościowe różnymi technikami,
 • zna swoją wartość, potrzeby,
 • posiada zainteresowania i czerpie z tego satysfakcję,
 • zna swoje miejsce w rodzinie,
 • zna symbole, zabytki oraz święta narodowe,
 • współdziała w zespole,
 • podejmuje próby radzenia sobie w sytuacjach ochrony zdrowia i jego zagrożenia,
 • z pomocą korzysta z instytucji i placówek wpływających na całokształt funkcjonowania człowieka w społeczeństwie – uczeń jako konsument.

Treści nauczania

Dział I

Warzywnictwo i sadownictwo

Warzywnictwo Sadownictwo
1. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami w ogrodzie i w klasie.

2. Dbanie bezpieczeństwo swoje i kolegów.

3. Postępowanie w razie skaleczenia.

4. Stworzenie regulaminu korzystania z narzędzi ogrodniczych.

5. Podział i zastosowanie narzędzi ogrodniczych.

6. Przechowywanie i konserwacja narzędzi ogrodniczych.

7. Sklep ogrodniczy – zakup narzędzi.

8. Kompostownik, jego przeznaczenie.

9. Inspekt, jego przeznaczenie.

10.Warzywa korzeniowe.

11.Warzywa strączkowe.

12.Warzywa liściowe.

13.Wartości odżywcze warzyw.

14. Siew i sadzenie różnice i podobieństwa.

15.Uprawa wstępna.

16. Rozsady – pikowanie, wysadzanie.

17. Wysiew nasion do gruntu.

18. Odchwaszczanie warzyw.

19. Nawadnianie.

20. Rodzaje szkodników warzyw.

21. Rodzaje chorób warzyw.

22. Zapobieganie chorobom.

23. Sposoby walki ze szkodnikami i chorobami.

24. Rodzaje i zastosowanie ziół.

25. Wysiew ziół (uprawa wstępna, wysiew do gruntu).

26. Założenie apteczki zielarskiej.

27. Wykorzystanie ziół w kuchni.

28. Wyjście do sklepu zielarskiego.

1. W jaki sposób sadzimy i pielęgnujemy drzewa.

2. Zabezpieczanie drzew przed mrozem.

3. Gatunki drzew, ich budowa.

4. W jaki sposób sadzimy i pielęgnujemy krzewy.

5. Zabezpieczanie krzewów przed mrozem.

6. Gatunki krzewów ich budowa.

7. Rodzaje szkodników roślin sadowniczych.

8. Choroby roślin sadowniczych.

9. Ochrona roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami.

10. Bielenie drzew i krzewów owocowych.

Pobierz cały program

 

Program nauczania przedmiotu przysposobienie do pracy opracowała: Joanna Warmuz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz