Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD)

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2016 roku.

Dzieci z MPD (mózgowe porażenie dziecięce) – oprócz dominujących zaburzeń ruchowych (niedowłady kończyn, ruchy mimowolne, zaburzenia równowagi), występować mogą różnego stopnia opóźnienia rozwoju umysłowego, zaburzenia zachowania, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu i nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Ogólne zasady postępowania z uczniem z MPD

 • w miarę możliwości odpytywanie ustnie
 • sprawdziany dostosowane do możliwości dziecka z uwzględnieniem jego różnych trudności
 • nieocenianie strony graficznej prac i zeszytów
 • praca na konkretach
 • wydłużenie czasu opanowania dłuższych treści materiału

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzuje nieudolność syntetycznego ujmowania zdobytych wiadomości i wiązania ich w logiczne całości, ubóstwo wnioskowania i sądów.

Ogólne zasady postępowania

 • umożliwianie pracy w małych grupkach, korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów,
 • praca na konkretach z uwzględnieniem krótkotrwałych okresów koncentracji
 • kierowanie krótkich i zrozumiałych poleceń
 • atrakcyjny wizualnie materiał podawać etapami, krótkimi porcjami; korzystanie z różnych pomocy dydaktycznych
 • wykorzystywanie dobrego poziomu pamięci operacyjnej
 • uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; więcej czasu na opanowanie materiału, materiał podzielony na mniejsze partie
 • angażowanie do wypowiedzi ustnej uporządkowanej
 • przy ocenianiu uwzględnianie możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą wymowy
 • stosowanie pytań naprowadzających, wyjaśnianie poleceń podczas sprawdzianów
 • zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów; podkreślanie markerem rzeczy ważnych do zapamiętania; stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania
 • uwzględnianie w ocenie wkładu pracy w wykonanie ćwiczenia,
 • stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia motywacji do nauki.

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznymbardzo duże utrudnienia w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych, w rozumieniu stosunków logicznych (przedoperacyjny poziom rozwoju poznawczego), mowa często jest agramatyczna, bełkotliwa i niewyraźna, słownictwo ubogie.

Ogólne zasady postępowania

 • bazowanie na doświadczeniach z życia codziennego; na tekstach wierszy, piosenek, opowiadań związanych z życiem codziennym, często wprowadzać zajęcia praktyczne;
 • pracować z uczniem na konkretnych modelach, kolorowych ilustracjach, ruchomych elementach
 • kontrolowanie uwagi ucznia: zajęcia i zadania powinny być urozmaicone, często zmieniane, by nie dopuszczać do nudy
 • większy nacisk na wypowiedzi ustne
 • wzbogacanie słownika, w czasie wypowiedzi naprowadzanie na właściwy tok myślenia,
 • mobilizowanie do ćwiczeń usprawniających spostrzeganie, odróżnianie istotnych cech, szczegółów, przedmiotów na ilustracjach
 • zachęcanie do wykonywania prać plastycznych w celu usprawniania grafomotoryki.
 • zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie
 • wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne;
 • liberalne ocenianie poprawności ortograficznej i graficznej pisma,
 • ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w wykonanie zadania.

Autor: Ilona Rudzińska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz