Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy szóstej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 maja 2019 roku.

Program wychowawczo-profilaktyczny 

dla klasy VI b Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Cele wychowawcze:
 • integrowanie zespołu klasowego
 • rozwijanie umiejętności nazywania własnych stanów emocjonalnych
 • poszerzanie wiedzy na temat społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z emocjami
 • dostrzeganie i nagradzanie zachowań kulturalnych
 • zapobieganie wszelkim przejawom agresji słownej i wulgaryzmom
 • nauka poszanowania cudzej własnosci
 • kształtowanie nawyków poprawnego zachowania sie w sytuacjach dnia codziennego
 • poznawanie i przestrzeganie podstawowych norm społecznych
 • nauka kulturalnego zachowania
 • wdrażanie do przestrzegania norm współżycia w grupie
 • kształtowanie szacunku dla osób starszych
 • poszerzanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu mediów
 • nauka wybierania ciekawych programów telewizyjnych oraz odpowiednich gier komputerowych
 • uczenie ciekawych sposobów spedzania czasu
 • kształtowanie świadomości własnego „ja” i poczucia własnej wartości
 • wdrażanie do samodzielnosci
 • kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
 • wprowadzanie uczniów w kręgi życia społecznego
 • kształtowanie nawyku dbałości o schludny wygląd
 • dbanie o aktywne uczestnictwo dzieci w kulturze
 • wdrażanie do autoprezentacji
Sposoby realizacji celów wychowawczych:
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających dzieciom przyswajanie norm współżycia w grupie
 • umożliwianie spotkań z rówieśnikami
 • umożliwienie dzieciom brania aktywnego udziału w życiu szkoły oraz reprezentowania jej w różnych konkursach i podczas występów
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat mediów i ich wpływu na nasz organizm
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm
 • motywowanie uczniów do wybierania zachowań akceptowanych społecznie
 • nagradzanie uczniów przejawiających zachowania kulturalne, pozytywne i radzących sobie z negatywnymi emocjami
 • wykorzystywanie tablicy sukcesów
 • jasne wytyczanie granic
 • stała współpraca z rodzicami w celu ustalania zbliżonego frontu oddziaływań
 • rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów
Oddziaływania wychowawcze będą zmierzały do ukształtowania wychowanka:
 • znającego normy kulturalnego zachowania
 • potrafiącego nazwać własne stany emocjonalne
 • potrafiącego radzić sobie z różnymi emocjami
 • szanującego cudzą własność
 • potrafiącego kulturalnie rozmawiać
 • szanującego osoby starsze
 • właściwie zachowującego się w miejscach publicznych
 • mającego poczucie przynależności do swojej klasy
 • mającego właściwe nawyki higieniczne
 • potrafiącego korzystać z mediów w sposób racjonalny
 • dbającego o czystosć i porządek w klasie i poza nia
 • szanującego prawa kolegów i koleżanek z klasy, otwartego na kontakty z osobami spoza klasy i znającego swoje mocne strony
 • przestrzegającego zasady BHP

Pobierz cały Program

 

Autor: Iwona Zipser – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz