Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 listopada 2017 roku.

Konspekt zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniem klasy I z autyzmem 

Temat: Usprawnianie funkcji poznawczych i motorycznych.

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Cele ogólne

 • Stymulowanie funkcji poznawczych w tym: spostrzegawczości, myślenia, uwagi oraz pamięci.
 • Rozwijanie wyobraźni i możliwości motorycznych ucznia.

Cele terapeutyczne

 • Motywowanie i zachęcanie ucznia do aktywności.
 • Aktywne słuchanie muzyki, naśladowanie czynności.
 • Skupianie uwagi na wykonywanej czynności.
 • Rozwijanie myślenia oraz pamięci słuchowo – wzrokowo – ruchowej.
 • Słuchanie oraz czytanie ze zrozumieniem.
 • Układanie szeregów oraz kodowanie za pomocą figur.
 • Utrwalanie kierunków przestrzennych na kartce.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowo – ruchowej.
 • Doskonalenie sprawności motoryki małej.

 Cele kształcenia (wymagania ogólne)

 • I 1) W zakresie rozwoju fizycznego uczeń osiąga sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętności skutecznego działania i komunikacji.
 • IV 1) W zakresie rozwoju poznawczego uczeń osiąga umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań.

Treści nauczania (wymagania szczegółowe)

 • I Edukacja polonistyczna
 1. 2) Wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia słuchowej wypowiedzi.
 • II Edukacja matematyczna
 1. 1) Określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/ na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku).

5.1) Rozpoznaje w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystuje sieć kwadratową.

 • V Edukacja plastyczna
 1. 1) Rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem.

2.4) Modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z materiałów naturalnych i przemysłowych.

 • VIII Edukacja muzyczna

1.1) Słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych.

4.1) Gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne.

 Metody:

 • oglądowa,
 • zabawowa,
 • praktycznego działania,
 • aktywnego słuchania muzyki Batia Strauss,
 • elementy metody Dennisona,
 • elementy integracji sensorycznej,
 • praca z komputerem.

Forma:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • komputer, muzyka – utwór Ludwig’a Van Beethowen’a „Dla Elizy”, piłka,
 • instrumenty muzyczne,
 • karty pracy z rytmami,
 • zdrapki,
 • tangram, karta pracy, mazak sucho ścieralny,
 • karta do wbijania pinesek, gumki, ciasto lina,
 • kostki do gry (liczbowa, emocji).

Przebieg

 1. Powitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery podczas zajęć.
 2. Aktywne słuchanie muzyki wg metody Batia Strauss do utworu Ludwig’a Van Beethovena – naśladowanie czynności ruchowych.
 3. Kreślenie leniwej ósemki w programie komputerowym Paint wg metody Dennisona.
 4. Odtwarzanie struktur rytmicznych za pomocą instrumentów muzycznych.
 5. Odtwarzanie rytmu – odczytywanie zakodowanej informacji w figurach geometrycznych za pomocą instrumentów muzycznych.
 6. Czytanie ze zrozumieniem i wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją. Rzut kostką w celu wyboru numeru zadania. Zdrapanie zdrapki, odczytanie i wykonanie zadania.
 7. Tangram – łączenie figur w podany układ. Przyczepianie figur za pomocą rzep do karty. Obrysowanie konturów figury mazakiem sucho ścieralnym.
 8. Wbijanie pinezek w oznaczone miejsca, formowanie kształtów figur geometrycznych poprzez nakładanie na pineski gumek. Wypełnianie kształtów ciastoliną.
 9. Podsumowanie: kostka emocji – określenie własnego stanu emocjonalnego na koniec zajęć.
 10. Nagrodzenie ucznia za pracę.

 

Autor: Katarzyna Pawłowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz