Plan rewalidacji indywidualnej dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 listopada 2018 roku.

PLAN REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

 notatnik i długopis

Diagnoza ucznia: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Klasa VIII

 Cel główny:

 • rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

Cele szczegółowe:

 • wzbogacanie zasobów wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie wypowiedzi,
 • rozwijanie zdolności budowania zdań logicznych i rozwijania zdań prostych,
 • kształcenie umiejętności rozkodowania znaczeń, poleceń i informacji,
 • poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia,
 • rozwijanie sprawności arytmetycznych, rachunek pamięciowy, zadania z zastosowaniem poznanych reguł i zasad matematycznych oraz wykorzystanie ich w codziennym życiu,
 • usprawnianie analizy i syntezy fonemowej,
 • rozwijanie zdolności myślenia abstrakcyjnego,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych – stała pomoc w opanowaniu bieżącego materiału,
 • usprawnianie techniki cichego oraz głośnego czytania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji językowej,
 • wdrażanie do budowania kilkuzdaniowej, spójnej i logicznej wypowiedzi,
 • ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
 • usprawnianie pamięci i logicznego myślenia,
 • motywowanie ucznia do podejmowania wysiłku umysłowego poprzez częste stosowanie zachęt i pochwał,
 • stymulowanie rozwoju poznawczego poprzez pobudzanie zainteresowania o otaczającym świecie,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i samooceny ucznia.

Metody: oparte na obserwacji, słowie, praktycznym działaniu oraz terapii przez sztukę

 

Opracowanie: Aleksandra Lenart

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz