Program rewalidacji ucznia ze stwierdzonym niedosłuchem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 kwietnia 2016 roku.

Program rewalidacji ucznia klasy I b gimnazjum

Program rewalidacji został opracowany na podstawie  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Orzeczenia nr …… o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w ……

► Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie rewalidacji indywidualnej:

– stymulowanie funkcji słuchowo – językowych,

– rozwijanie pamięci werbalnej,

– pracowanie metodą werbalno – słuchową,

– przeciwdziałanie nawarstwianiu się trudności w zakresie języka polskiego

► Cel główny zajęć rewalidacyjnych:

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

► Cele szczegółowe:

– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
– usprawnianie funkcji słuchowych,
– usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,
– kompensowanie ubytku słuchu (usprawnianie umiejętności odczytywania mowy z ust, doskonalenie analizatora wzrokowego)
– doskonalenie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem,
– podwyższenie poczucia własnej wartości,

► Organizacja zajęć:

Czynności przygotowawcze:
– analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz audiogramu,
– rozmowa z rodzicami,
– przygotowanie gabinetu,
– zgromadzenie potrzebnych środków dydaktycznych, wybór i dostosowanie ćwiczeń,
– opracowanie dokumentowania zajęć (teczka obserwacji ucznia),
Tytuł modułu

 

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

1. Ćwiczenia z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (różnicowanie dźwięków z otoczenia, odtwarzanie dźwięków, odtwarzanie struktur rytmicznych).
2. Ćwiczenia intonacji wypowiedzi (rozpoznawanie przebiegu intonacyjnego, różnicowanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących).
3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
4. Ćwiczenia słuchu fonetycznego i melodii wypowiedzi (ćw. iloczasu- różnicowanie czasu trwania dźwięków mowy: samogłosek, spółgłosek,
ćw. tempa wypowiedzi)
5. Powtarzanie ciągów wyrazowych.
6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej: głosek, sylab.
7. Rozróżnianiu prostych zdań o różnej długości, rozróżnianiu prostych zdań o podobnej długości.
8. Rozumienie poleceń.

ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA, PISANIA I MÓWIENIA

1. Ćwiczenia cichego czytania ze zrozumieniem, odpowiadanie na pytania do tekstu.
2. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia gramatyczno-stylistyczne, ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne.
3. Pisanie z pamięci.
4. Pisanie krótkich samodzielnych wypowiedzi na zadany temat.
5. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
– uściślanie rozumienia znaczenia pojedynczych wyrazów określających nazwy zwierząt, roślin, przedmiotów, części ciała, barwy, stosunków przestrzennych, liczb;
– wzbogacanie pojęć (określanie ogólnej grupy przedmiotów);
– dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru;
– powtarzanie wyrazów, krótkich zdań , opowiadań po innej osobie;
– dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych w utworach literackich;
– układanie zdań z podanymi wyrazami;
– prowokowanie samorzutnych wypowiedzi;
– dopieranie wyrazów bliskoznacznych, pokrewnych, przeciwnych;
– ćwiczenia z wykorzystaniem słowników’
– ćwiczenia usprawniające mowę pod względem gramatycznym;
– opowiadanie treści obrazków, historyjki obrazkowej;
6. Ćwiczenia w odczytywaniu mowy z ust: głosek, wyrazów, krótkich zdań.

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

1. Odtwarzanie układów powtarzających się elementów.
2. Rysowanie według poleceń.

PROFILAKTYKA I TERAPIA SFERY EMOCJONALNEJ

1. Ćwiczenia relaksacyjne.
2. Ćwiczenia wyobraźni .
3. Zagadki mimiczne i pantomimiczne.
4. Niedokończone zdania .
5. Gra w słówka.
6. Zajęcia plastyczne: rysowanie palcami, lepienie z gliny, plasteliny, robienie witraży, malowanie nastroju, uczuć,

Uwagi: na jednych zajęciach wybieramy ćwiczenia z różnych modułów. Każdy powinien trwać ok. 10 minut.

Czynności związane z zakończeniem zadania:

– omówienie przebiegu programu z rodzicami uczennicy, wychowawcą oraz nauczycielami.
– omówienie przebiegu z uczennicą, zwrócenie uwagi na postępy oraz obszary dalszej pracy.
– ocena pracy na zajęciach, samoocena uczennicy.

Oczekiwane rezultaty:
Uczeń:
– posiada większy zasób słownictwa biernego i czynnego,
– konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością pod względem składniowym i fleksyjnym,
– czyta cicho tekst, odpowiada na pytania do tekstu,
– wypowiada się pisemnie na zadany temat,
– samodzielnie podejmuje rozmowę, zadaje pytania,
– posiada prawidłowe poczucie własnej wartości, chętnie podejmuje nowe działania.

Ewaluacja programu:

Powyższy program obejmuje etap kształcenia w gimnazjum. Ewaluacja powinna być przeprowadzona po pierwszym semestrze nauki, aby sprawdzić, czy uczeń jest w stanie opanować umiejętności zawarte w programie, czy można kontynuować program lub, czy należy go zmodyfikować, ewentualnie uzupełnić, dostosowując go do możliwości psychofizycznych tego dziecka.

Autor: Karolina Besztak

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz