Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy IV

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 kwietnia 2020 roku.

Koncepcja programowa

Nazwa zajęć:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Autor koncepcji programowej i realizator zajęć:
Liczba grup:

jedna

Ilość uczniów w grupie: 4

Założenia i cele programu

Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez  wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju w tym:

 • stymulowanie rozwoju intelektualnego,
 • rozwijanie procesów poznawczych, w tym myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, w tym wzrokowo-przestrzennych i słuchowo językowych w obszarze percepcji, analizy, syntezy i pamięci; funkcji ruchowych: motoryki małej i grafomotoryki oraz koordynacji i integracji tych funkcji,
 • rozwijanie kompetencji emocjonalno-motywacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności społecznych,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
 • podniesienie umiejętności czytania i pisania,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji,
 • dostrzeganie uzdolnień dziecka,
 • usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym.

Metody, formy i techniki pracy:

 • terapii pedagogicznej:

– indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego,

– powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniające złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne ucznia,

– korekcja zaburzeń: ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,

– kompensacja zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych,

– systematyczność oddziaływań terapeutycznych,

– ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego;

 • praca indywidualna, w parach, grupowa.

Materiały dydaktyczne:

 • Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI:

– „Czytam, rozumiem, piszę”,

– „Od dysgrafii do kaligrafii”,

 • programy komputerowe: „Sposób na dysleksję”, „Dyslektyk 2”,
 • gry: „Ortogra”, „Gry ortograficzne”,
 • „Karty ortomagiczne. Polisensoryczne usprawnianie poprawnej pisowni”,
 • „Trening słuchu”,
 • „Dźwięki naszego otoczenia”,
 • „Trening ortograficzny”,
 • „Dyktanda graficzne”,
 • „Dyktanda ortograficzne”,
 • testy czytania ze zrozumieniem,
 • rebusy i krzyżówki,
 • domino,
 • loteryjki,
 • puzzle,
 • historyjki obrazkowe,
 • klocki,
 • patyczki,
 • memory,
 • PUSY,
 • karty pracy indywidualnej,
 • testy czytania,
 • testy szybkiego czytania,
 • testy ortograficzne,
 • gra edukacyjna „Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie”,
 • pomoc terapeutyczna „Trudne sytuacje społeczne. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych”.

Treści:

1. Usprawnianie funkcji wzrokowych:

 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozpoznawanie treści obrazków tematycznych,
 • segregowanie, dobieranie różnych elementów,
 • wyszukiwanie obrazków, figur wśród innych w tle (domina, loteryjki, puzzle, karty),
 • układanie puzzli, pociętych obrazków w całość,
 • wyszukiwanie różnic między obrazkami,
 • wyszukiwanie identycznych obrazków,
 • rysowanie wzorów, przedmiotów według instrukcji słownej,
 • układanie mozaiki wg wzoru, tworzenie własnych kompozycji,
 • układanie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane,
 • wyszukiwanie ukrytych obrazków, wzorów, figur,
 • uzupełnianie niedokończonych rysunków,
 • graficzne odtwarzanie krótko eksponowanej figury,
 • rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności,
 • porządkowanie historyjek obrazkowych,
 • budowanie kompozycji przestrzennych,
 • układanie z patyczków znaków literopodobnych według podanych wzorów,
 • układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter,
 • odtwarzanie z pamięci uprzednio widziane litery,
 • różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie lub oznaczenie pętlą,
 • wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie,
 • identyfikowanie takich samych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych,
 • wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów,
 • wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych,
 • domino wyrazowe – dobieranie na zasadzie identyczności,
 • dobieranie parami wyrazów do obrazków,
 • układanie wyrazów z liter – dopasowywanie wyrazów do obrazków,
 • układanie wyrazów z sylab – dopasowanie wyrazów do obrazków.

2. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych:

 • doskonalenie umiejętności różnicowania głosek,
 • ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 • praca nad poprawnością gramatyczną i logiczną ustnych wypowiedzi,
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
 • różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu,
 • odtwarzanie podanego rytmu,
 • układanie rymowanek,
 • analiza i synteza głoskowa wyrazów,
 • analiza i synteza sylabowa zdań,
 • analiza i synteza wyrazowa zdań,
 • doskonalenie struktury gramatycznej zdań,
 • wyodrębnianie ukrytego wyrazu w podanym wyrazie,
 • dokańczanie zdań,
 • układanie zdań z podanym wyrazem,
 • łączenie w pary rymujących się wyrazów,
 • zagadki – dobieranie odpowiedzi,
 • uściślanie znaczenia słów,
 • uściślanie rozumienia zdań, w tym określeń czynności i związków gramatyczno-logicznych między słowami,
 • słuchanie treści poleceń, pytań, dłuższych wypowiedzi,
 • opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych,
 • opisywanie przedmiotów,
 • pamięciowe opanowywanie wierszy,
 • słuchanie i powtarzanie opowiadań,
 • pisanie ze słuchu z analizą słuchową.

3. Doskonalenie funkcji ruchowych – sprawności manualnej i grafomotoryki:

 • wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich,
 • zamalowywanie obrazków,
 • stemplowanie,
 • odwzorowywanie rysunków,
 • rysowanie po śladzie,
 • obrysowywanie szablonów,
 • wydzieranki, wycinanki,
 • orgiami przestrzenne,
 • rysunki tematyczne za pomocą kredek lub farb,
 • łączenie punktów linią ciągłą,
 • wycinanie po linii prostej, falistej, form geometrycznych, rysunków konturowych, liter,
 • dyktanda graficzne.

4. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania:

 • dobieranie wyrazów do obrazków,
 • rebusy,
 • uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach,
 • czytanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi,
 • czytanie wyrazów sensownych i bezsensownych,
 • czytanie wyrazów wizualnie podobnych,
 • uzupełnianie zdań wyrazami,
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,
 • samodzielne układanie zdań,
 • dobieranie zdań do obrazków,
 • porządkowanie zdań bez pomocy ilustracji,
 • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
 • wykonywanie zadań dotyczących przeczytanego tekstu,
 • wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym,
 • utrwalanie liter o podobnym kształcie graficznym,
 • wyszukiwanie liter w tekstach, gazetach (d-b, p-g, m-n, l-t-ł),
 • składanie liter z pociętych części,
 • dobieranie liter wielkich do małych, pisanych do drukowanych,
 • dopisywanie brakujących elementów do podanych kształtów (kresek, owali, lasek),
 • przepisywanie wyrazów, zdań,
 • pisanie z pamięci,
 • pisanie ze słuchu,
 • wpisywanie liter z trudnością ortograficzną – tekst z lukami literowymi,
 • wpisywanie sylab – tekst z lukami sylabowymi,
 • uzupełnianie luk wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków – tekst obrazkowo-wyrazowy,
 • pisanie wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i specyficznych liter):
  – dwuznaki („sz”, „cz”, „ch”, „dz”, „dż”),
  – zmiękczenia „przez kreskę” („ś”, „ć”, „ń”, „ź”,„dź”),
  – zmiękczenia przez „i” („si”, „ci”, „ni”, „zi”, „dzi”),
  – różnicowanie „i”, „j”,
  – utrata dźwięczności w wygłosie i śródgłosie,
  – mylenie samogłosek nosowych „ą” i „ę” z „on”, „om”, „en”, „em”,
  – pisownia „ó”, „rz”, „h”,
 • utrwalenie pisowni wielkiej litery.

5. Rozwijanie procesów poznawczych:

 • doskonalenie procesów myślenia przyczynowo-skutkowego, logicznego i abstrakcyjnego,
 • rozwijanie pamięci w zakresie operacji zapamiętywania, utrwalania i odtwarzania,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie koncentracji uwagi.

Kryteria sukcesu:

 • systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 • aktywny udział uczniów w zajęciach,
 • stosowanie zróżnicowanych metod pracy i środków dydaktycznych,
 • pozytywne wzmacnianie.

Sposób przeprowadzenia ewaluacji:

 • pre-test,
 • monitorowanie pracy uczniów,
 • dostrzeganie postępów uczniów,
 • stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom prezentację wiadomości i umiejętności,
 • samoocena uczniów w odniesieniu do zaangażowania i postępów,
 • udzielanie uczniom informacji zwrotnej po wykonaniu zadania,
 • pomiar pedagogiczny,
 • testy czytania,
 • testy ortograficzne,
 • post – test,
 • ankieta ewaluacyjna.

Autor: Agnieszka Wiśniewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz