Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 maja 2016 roku.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
na podstawie diagnoz cząstkowych
Obszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym obszarzePotrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze
Mocne stronySłabe strony
Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)
Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)
Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensorycznaprawidłowo ukształtowane procesy analizy i syntezy wzrokowej,utrudniony odbiór informacji drogą słuchową,zminimalizowanie dystraktorów, zapewnienie odpowiedniego miejsca w sali,…
Komunikowanie się oraz artykulacjawysoka motywacja do komunikowania sięzaburzenia mowy,
obniżony poziom kompetencji językowej ( w zakresie gramatycznym, leksykalnym, fonologicznym)
porozumiewa się za pomocą mowy werbalnej, pojedynczych znaków języka migowego
logopedia – stymulowanie rozwoju sprawności artykulacyjnych, korygowanie nieprawidłowych artykulacji,
poszerzanie zasobu słowno-pojęciowego mowy, trening słuchowy
Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)zdolność uczenia się wzrokowo-ruchowego,
sprawność umysłowa na poziomie przeciętnym
słaba pamięć,
problemy z przyswajaniem wiedzy wymagającej logicznego porządkowania faktów,
problemy ze skupieniem uwagi słuchowej na tekstach słownych (prawostronny niedosłuch),
trudności z percepcją muzyki, brak poczucia rytmu, trudności z odtwarzaniem muzyki i grą na instrumentach (lewostronny niedosłuch)

dostosowanie treści do możliwości percepcyjnych,
ćwiczenie uwagi słuchowej,
zapewnienie optymalnych warunków akustycznych,
terapia pedagogiczna stymulująca poznawczy rozwój dziecka
Sfera emocjonalno-motywacyjna
(radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.)
wysoki poziom motywacji do podejmowania działań o charakterze poznawczym,
adekwatny do wieku poziom dojrzałości emocjonalno- społecznej
trudności w kontrolowaniu emocji- niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do załamań, drażliwość (lewostronny niedosłuch)pomoc psychologiczna
Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.)brak pewności siebie w kontaktach z innymi (lewostronny niedosłuch)pomoc psychologiczna
Samodzielność
Szczególne uzdolnienia
Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki) obciążający wywiad okołoporodowy, opieka kardiologiczna
Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka

Pobierz cały oryginalny materiał wraz z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET)

Autor: Ilona Rudzińska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed