Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 października 2020 roku.

1. Imię i nazwisko:

Maciej Kwiatek

2. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach

3. Stanowisko:

Pedagog szkolny/Logopeda

4. Kwalifikacje:

  • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem pedagogicznym
  • Logopeda
  • Oligofrenopedagog
  • Terapeuta pedagogiczny

5. Okres odbywania stażu:

2 lata i 9 miesięcy (01.09.2019-31.05.2022)

6. Zatwierdzenie planu:

Cel główny:

  • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

  • Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  • Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Pobierz cały plan rozwoju

Autor: Maciej Kwiatek – Czytelnik Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz