Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 stycznia 2021 roku.

Okres stażu:

01.09.2020 r. – 31.05.2023 r.

Imię i nazwisko:

Marta Pawlukiewicz

Stanowisko pracy:

nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

Okres stażu:

2 lata i 9 miesięcy

Cel główny:

  1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

  1. Pogłębienie umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.
  2. Zdobywanie nowych kwalifikacji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
  3. Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.
  4. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
  5. Osobisty rozwój.
  6. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
Korzystanie z informacji dotyczących procedur awansu zawodowego zawartych w publikacjach na stronach internetowych.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
VIII/IX 2020 r.        IX 2020 r.  


VI 2023 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.                      

Plan rozwoju zawodowego. Ocena dorobku zawodowego opracowana przez Dyrektora.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej.Okres stażu.        Dokumentacja stażu:
świadectwa,
sprawozdania,
zaświadczenia.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.  Analiza podjętych działań, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.     Sprawozdania semestralne.Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.  Prawidłowe wypełnienie wniosku.  VI 2023 r.  Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.  

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust.2 pkt.1.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
1. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć rewalidacyjnych.Stosowanie podczas zajęć rewalidacyjnych, np.: plakat, barometr nastroju, burza mózgów, bazgroły, mapa skojarzeń, inne. Okres stażu   Scenariusze zajęć.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy merytorycznej oraz jako źródła materiałów dydaktycznych.           Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego.
Tworzenie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Gromadzenie materiałów informacyjnych, publikacji i innych pomocy dydaktycznych.
Okres stażu Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie.               
3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej.Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, przy użyciu komputera i Internetu.Na bieżąco       Scenariusze zajęć.
4. Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych, Internetu podczas zajęć rewalidacyjnych oraz rozmowy z uczniem, których celem jest przygotowanie dziecka do zdalnego nauczania i bezpiecznego korzystania z Internetu.Na bieżącoScenariusze zajęć.
5.Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy.Korzystanie ze szkolnego systemu dziennika elektronicznego, komunikowanie się z pracownikami szkoły, rodzicami ucznia przy pomocy technologii informacyjnej i komputerowej.

Gromadzenie dokumentacji z odbywanego stażu.  

Opracowanie dokumentacji szkolnej.
Tworzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z awansem.
Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z dyrekcją i innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami, platformami edukacyjnymi.  

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu, tablicy interaktywnej.
Na bieżąco        Okres stażu


Na bieżąco             
Okres stażu
Adnotacje w e-dzienniku.
Sprawozdanie ze stażu.


Adnotacje w dokumentacji szkolnej i w e- dzienniku.


Scenariusze zajęć.
6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego przy pomocy narzędzi informatycznych.Udział w szkoleniach e- learningowych, webinariach.Okres stażuZaświadczenia.

Pobierz cały plan rozwoju zawodowego

Autor: Marta Pawlukiewicz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz