Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 października 2019 roku.

Kobieta pracuje na laptopie, obok którego stoi kawa
Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Wodowska

Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Posiadane kwalifikacje:

Dyplom ukończenia studiów licencjackich w formie niestacjonarnej na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunku pedagogika w specjalności oligofrenopedagogika. Dyplom ukończenia studiów magisterskich w formie niestacjonarnej na Wydziale Pedagogicznym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego do pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum w zakresie integracja sensoryczna.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca  2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7. ust 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

§ 7. ust 1. pkt 2. Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

§ 7. ust 1. pkt 3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

§ 7. ust 1. pkt 4. Przeprowadzenie co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Pobierz cały dokument

Autor: mgr Monika Wodowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz