Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia gimnazjum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 lutego 2017 roku.

 

uczeń:  XXXXXX

 

Podstawa  objęcia  pomocą  psychologiczno – pedagogiczną:

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nr XXXXXX z dnia XXXXXX wydane prze Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w XXXXXX
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XXXXXX z dnia XXXXXX wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w XXXXXX

Program opracowano na okres:

 • nauki w gimnazjum

Diagnoza:

 • afazja anamnestyczna
 • zaburzenia hiperkinetyczne zachowania i emocji z deficytem uwagi
 • zaburzenia pamięci dużego stopnia
WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Obszary, w których uczeń wymaga pomocy Mocne strony ucznia
• wypowiedzi nie zawsze poprawnie zbudowane pod względem gramatycznym
• często czegoś nie pamięta (jak zrobić zadanie, jak nazywa się dany przedmiot), długo przypomina sobie słowo, żeby udzielić wypowiedzi
• czasem nie jest w stanie podać oczekiwanej nazwy, chociaż wie, że ją zna, po drobnej podpowiedzi przypomina sobie właściwe słowo
• niski poziom techniki, tempa czytania głośnego wyrazów nie związanych ze sobą, tekstu wiązanego
• niski poziom rozumienia tekstu czytanego samodzielnie po cichu
• słaba znajomość zasad poprawnej pisowni
• obniżona sprawność graficzna pisma
• nieharmonijność rozwoju umysłowego
• deficyty w obrębie sfery percepcyjno-motorycznej
• deficyt koncentracji na materiale spostrzeganym wzrokowo (zaburzenia percepcji wzrokowej)
• mała aktywność poznawcza
• mała chęć do poszerzania zainteresowań
• osłabione myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe
• słaba pamięć krótkotrwała
• niska zdolność zapamiętywania, bezpośredniego odtwarzania materiału słownego
• bywa wybuchowy, konfliktowy
• czasami reaguje impulsywnie, agresywnie
• podwyższony poziom neurotyczności
• duża skłonność do przedstawiania się w lepszym świetle, niż w rzeczywistości
• niezaspokojona potrzeba kontaktu emocjonalnego, akceptacji
• trudności w radzeniu sobie z emocjami
• niska dojrzałość emocjonalno-społeczna
• tendencje do nadmiernego skracania dystansu
• nadruchliwość
• bardzo duża męczliwość
• częste głośne wypowiadanie dygresji podczas pracy
• w razie trudności szybko się zniechęca, rezygnuje z rozwiązania zadania
• duża pochopność w pracy
• przeciętny ogólny poziom rozwoju umysłowego
• dobra motywacja do pracy w sytuacji zadaniowej
• korzysta z udzielanych wskazówek podczas pracy
• przeciętne tempo pracy
• zależy mu na uzyskaniu jak najlepszych wyników
• prawidłowy i sprawny język
• wszystkie głoski we wszystkich opozycjach wymawia prawidłowo
• sprawnie wypowiada ciągi zautomatyzowane
• dobra wyrazistość wypowiedzi
• słuch fizjologiczny i fonemowy prawidłowy
• przeciętny poziom rozumienia tekstu czytanego samodzielnie głośno
• z chęcią czyta
• zorientowany co do czasu, miejsca
• wypowiada się zdaniami złożonymi
• rozumie proste i złożone polecenia
• pismo czytelne
• rozumie związki logiczne w prostych zadaniach tekstowych
• dobra wyobraźnia przestrzenna
• dobry zasób wiedzy ogólnej
• na dobrym poziomie uogólnianie, znajdowanie analogii, myślenie słowno-pojęciowe
• dobrze orientuje się w sytuacjach społecznych
• interesuje się bliższym i dalszym otoczeniem
• w kontakcie z innymi ludźmi jest pogodny, otwarty, swobodny
Indywidualne potrzeby ucznia
• uzupełnić wiadomości na temat części mowy
• przypomnieć algorytm rozwiązywania równań z jedną niewiadomą
• ćwiczyć obliczenia procentowe
• utrwalać zasady poprawnej pisowni ortograficznej
• ćwiczyć poprawność gramatyczną wypowiedzi
• ćwiczyć technikę, tempo czytania głośnego oraz po cichu
• ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem
• ćwiczyć sprawność rąk
• dążyć do podniesienia jakości graficznej pisma
• ćwiczyć koncentrację uwagi na materiale spostrzeganym wzrokowo
• ćwiczyć percepcję wzrokową
• motywować do większej aktywności poznawczej
• zachęcać do poszerzania zainteresowań
• ćwiczyć myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe
• usprawniać pamięć krótkotrwałą
• ćwiczyć umiejętności zapamiętywania i bezpośredniego odtwarzania materiału słownego
• uczyć technik rozwiązywania konfliktów
• uczyć technik opanowywania własnych emocji
• uczyć radzenia sobie ze złością
• uczyć zastępowania zachowań agresywnych innymi, akceptowanymi społecznie
• rozwijać realną, adekwatną samoocenę
• stosować ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe narządów artykulacyjnych
• zachęcać ucznia do wypowiadania się
• ćwiczyć pamięć słuchową
• wzbogacać zasób słownictwa biernego i czynnego
• rozwijać myślenie matematyczne
• ćwiczyć koncentrację uwagi
• ćwiczyć pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
• wzmacniać motywację do nauki
• udzielać wsparcia w sytuacjach trudnych
• uczyć radzenia sobie ze stresem
• ćwiczyć wyrażanie emocji
• wdrażać do samodzielności, radzenia sobie w codziennych życiowych sytuacjach
• rozwijać umiejętność autorefleksji i samokontroli
• ćwiczyć umiejętności społeczne (współdziałania, współpracy, szacunku dla innych)
• wyrabiać prawidłowe nawyki w zakresie odrabiania lekcji i samodzielnej nauki
• wdrażać do uporządkowanego działania
• wdrażać do autokorekty własnej pracy
• pomóc uczniowi w integracji z rówieśnikami (zapobiegać alienacji, w miarę możliwości angażować ucznia w prace grupowe)
Dostosowane wymagań edukacyjnych do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia
• nie pospieszać podczas wypowiedzi
• zapewnić poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę życzliwości, ciepła emocjonalnego
• wydłużyć czas na odpowiedź, dać czas na zastanowienie się
• zadawać krótkie, niezłożone pytania, stosować krótkie, niezłożone polecenia
• doceniać drobne sukcesy
• chwalić za dobrze wykonane zadanie, za aktywność, wytrwałość
• bazować na pozytywnych stronach ucznia, jego umiejętnościach, zainteresowaniach
• uwzględniać tempo pracy ucznia
• robić częste, krótkie przerwy w pracy
• stosować zmienne tempo lekcji
• nie obarczać ucznia wieloma zadaniami jednocześnie
• tłumaczyć nowe treści w oparciu o konkrety i przykłady
• dawać więcej czasu na opanowanie nowego materiału
• oceniać za wysiłek włożony w wykonaną pracę
• naukę reguł, definicji rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać
• sprawdzać, czy uczeń prawidłowo zrozumiał treść polecenia, udzielać dodatkowych wskazówek
• stopniować trudności
• organizować sytuacje zapewniające sukces
• stosować krótkie i jasne upomnienia, unikać długich wywodów i komentarzy
• dawać więcej czasu na przyswojenie nowego materiału
• naukę reguł, definicji rozkładać w czasie
• stosować bardzo częste przypomnienia, powtórzenia, utrwalanie
• unikać presji czasu i ograniczeń czasowych
• nowy materiał do opanowania dzielić na małe partie
• zaliczać materiał częściej niż inni, mniejszymi partiami
• dawać większą ilość czasu na prace domowe, sprawdziany, czytanie lektur, pracę z tekstem
• podczas lekcji na bieżąco kontrolować, czy uczeń zanotował wszystkie ważne treści
• bardzo często, na bieżąco oceniać różne formy pracy
• unikać nagłego, gwałtownego wyrywania ucznia do odpowiedzi
• tempo i rytm pracy dostosowywać do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia
• bardzo często kontrolować zeszyty
• uwzględniać fakt, że zaburzenia pamięci utrudniają naukę języków obcych, tabliczki mnożenia, dat
• uwzględniać fakt, że zaburzenia percepcji wzrokowej utrudniają pracę na materiale graficznym, symbolicznym (wzory, wykresy, legendy, mapy, osie)
• uwzględniać fakt, że zaburzenia percepcji wzrokowej utrudniają odczyty wykresów, wyznaczanie współrzędnych, odczytywanie map, wzorów, obliczenia pisemne, naukę geometrii
• stosować metody angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, manualne, myślowe)
• na każdym przedmiocie i zajęciach dodatkowych zwracać uwagę na poprawność ortograficzną zapisów
• po zakończeniu pracy zostawiać uczniowi czas na autokorektę własnych zapisów
• bazować na wzmocnieniach pozytywnych (pochwały, nagrody)
• ciągle kontrolować, nadzorować podczas pracy
• nieustanne mobilizować i motywować do pracy
• stosować techniki relaksacyjne, ćwiczenia rozluźniające i oddechowe
• w miarę możliwości włączać ucznia do zadań grupowych
• przedstawiać praktyczne zastosowanie wprowadzanych wiadomości i umiejętności
• udzielać uczniowi bieżących informacji zwrotnych o postępach i efektach
• stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie
• stosować metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów
• stosować wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych
• stopniowo wydłużać czas pracy i skupienia ucznia
• nie tłumić, ale pozytywne ukierunkowywać nadmierną aktywność ruchową ucznia
• nowe, trudne zadania najpierw demonstrować wraz z prostymi, jasnymi komentarzami
• podczas wydawania poleceń zachowywać kontakt wzrokowy z uczniem
• nie oceniać pierwszej pochopnej, błędnej odpowiedzi ucznia
• stosować samodzielną korektę własnych zapisów przez ucznia
• umożliwiać uczniowi rozładowanie nagromadzonej energii w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie
• stosować wobec ucznia przejrzyste zasady, oczekiwania i konsekwencje za ich nieprzestrzeganie
• zapewnić większą ilość powtórzeń, ćwiczeń, aby uczeń opanował daną umiejętność, sprawność
• eliminować każdy zbędny hałas
Inne istotne informacje o uczniu
• realizuje obowiązek szkolny w trybie indywidualnego nauczania w warunkach szkolnych
• leczony neurologicznie
• objęty opieką poradni metabolicznej
• interesuje się sportem (uczestniczy w treningach poza szkołą)
• przebywa w rodzinie zastępczej
• prawni opiekunowie utrzymują systematyczny kontakt ze szkołą, prawidłowo współpracują

 

Proponowane przez zespół formy, sposoby, okres, wymiar godzin pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w szczególności zajęcia specjalistyczne:

 • zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego nowożytnego (j. angielski) – do czasu ukończenia gimnazjum
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia – do czasu ukończenia gimnazjum
 • systematyczna współpraca nauczycieli z prawnymi opiekunami ucznia – do czasu ukończenia gimnazjum
 • dostosowanie formy i/lub warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – w klasie trzeciej gimnazjum
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z języka polskiego: 45 minut w tygodniu – do czasu ukończenia gimnazjum
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki: 45 minut w tygodniu – do czasu ukończenia gimnazjum
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem/psychologiem szkolnym: 45 minut w tygodniu – do czasu ukończenia gimnazjum
 • zajęcia rewalidacyjne: 120 minut w tygodniu (2 x 60 minut) – do czasu ukończenia gimnazjum.

W chwili obecnej nie ma potrzeby i możliwości zorganizowania uczniowi w szkole indywidualnej terapii logopedycznej.

W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba uczestniczenia ucznia w zajęciach uczących alternatywnych metod komunikacji.         

                                                                                

Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • konsultacje, badania ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w poradni medycyny pracy w aspekcie przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu oraz pod kątem właściwego wyboru ścieżki kształcenia ponadgimnazjalnego – w klasie trzeciej gimnazjum

 

Rodzaj, zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem:

 • stworzenie atmosfery życzliwej i ciepłej, sprzyjającej otwartości komunikacji między uczniem i nauczycielami
 • systematyczna wymiana informacji między nauczycielami o aktualnym funkcjonowaniu ucznia (o jego problemach, trudnościach i postępach, sukcesach)
 • stosowanie spójnego, jednolitego systemu oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych wobec ucznia (dostosowanie wymagań edukacyjnych, zasady postępowania ucznia i system konsekwencji za ich łamanie)

 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) ucznia:

 • systematyczna wymiana informacji na temat aktualnego funkcjonowania, stanu zdrowia i psychofizycznego ucznia, działania leków, aktualnych osiągnięć i trudności ucznia
 • udzielanie rodzicom wskazówek do pracy samokształceniowej ucznia w domu
 • udzielanie rodzicom porad dotyczących rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych

 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mlodzieży:

 • wymiana informacji z lekarzem prowadzącym na temat aktualnego funkcjonowania, stanu psychofizycznego aktualnych osiągnięć i trudności ucznia (opinie wystawiane przez szkołę na żądanie lekarza)
 • wymiana informacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat funkcjonowania ucznia (opinie wystawiane przez szkołę w związku z badaniami w PP-P pod kątem kontynuowania indywidualnego nauczania)
 • wymiana informacji z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat funkcjonowania ucznia (opinie wystawiane przez szkołę, udział pedagoga/psychologa szkolnego w zebraniach zespołu do spraw okresowej analizy funkcjonowania rodziny zastępczej)

 

Program opracowano dnia:

 

podpisy nauczycieli i specjalistów opracowujących program:

 

podpisy prawnych opiekunów ucznia:

 

podpis dyrektora szkoły:

 

Opracowanie: Elżbieta Wika

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz